bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:33 PM | Lần xem 677 | Lần tải 193
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:33 PM


<p style="text-align: justify;"><strong>Let's Go 1 (PDF+Audio) l&agrave; gi&aacute;o tr&igrave;nh học Tiếng Anh phổ biến v&agrave; uy t&iacute;n. Với những b&agrave;i học từ đơn giản đến n&acirc;ng cao được minh họa v&agrave; thiết kế gần gũi, gi&uacute;p c&aacute;c em dễ học v&agrave; ph&aacute;t huy được khả năng s&aacute;ng tạo cũng như n&acirc;ng cao c&aacute;c kỹ năng Tiếng Anh từ khi c&ograve;n nhỏ.</strong></p>
<h2 style="text-align: center;">Let's Go 1 (PDF+Audio)</h2>
<p style="text-align: center;"><img src="http://i.vndoc.com/data/image/2015/03/18/let-s-go-1.jpg" alt="Let's Go 1" width="381" height="516" />&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span>S&aacute;ch được thiết kế với những h&igrave;nh vẽ dễ thương v&agrave; m&agrave;u sắc thu h&uacute;t, c&ugrave;ng nhiều b&agrave;i học đơn giản, gi&uacute;p c&aacute;c em th&iacute;ch th&uacute; khi học tập.&nbsp;</span><strong>Let's Go 1 Student's book</strong><span>&nbsp;kết hợp c&ugrave;ng</span><strong>&nbsp;Let's Go 1 Workbook&nbsp;</strong><span>gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh luyện tập v&agrave; từ đ&oacute; c&oacute; được hiệu quả tốt nhất.&nbsp;</span><strong>File nghe Audio</strong><span>&nbsp;sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em luyện nghe Tiếng Anh bản xứ v&agrave; từ đ&oacute;, c&aacute;c em sẽ h&igrave;nh th&agrave;nh phản xạ nghe tốt. Khi nghe, c&aacute;c em cũng n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; đến ngữ điệu, &acirc;m tiết của người n&oacute;i, để c&oacute; thể luyện n&oacute;i Tiếng Anh từ nhỏ. Điều n&agrave;y rất cần thiết cho qu&aacute; tr&igrave;nh học Tiếng Anh.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Let's Go 1 3rd Edition c&oacute; 8 b&agrave;i học:</strong></p>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;"><strong>Unit 1:</strong> Things for School</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;"><strong>Unit 2:</strong> Colors and Shapes</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;"><strong>Unit 3:</strong> At the Store</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;"><strong>Unit 4:</strong> People at Home</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;"><strong>Unit 5:</strong> Birthday and Toys</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;"><strong>Unit 6:</strong> Outdoors</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;"><strong>Unit 7:</strong> Food</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;"><strong>Unit 8:</strong> Animals</span></li>
</ul>
.rar let-s-go-1.rar
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.rar let-s-go-1.rar
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.rar let-s-go-1-worksheets.rar
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download