bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 967 | Lần tải 379
  • Download images Lập trình Windows với Visual C++
  • Download images Lập trình Windows với Visual C++
  • Download images Lập trình Windows với Visual C++
  • Download images Lập trình Windows với Visual C++
  • Download images Lập trình Windows với Visual C++

9/13/2011
TRƯỜNG ĐẠI HỌC B\CH KHOA H[ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN V[ TRUYỀN THÔNG
LẬP
TRÌNH
WINDOWS
Phạm Ngọc Hưng
Bộ môn Kỹ thuật Máy tính
hungpn@soict.hut.edu.vn
1
9/13/2011
Lập trình Windows

Mã số:
IT4781

Thời lượng: 2 (2-1-0-4)
–Lý thuyết: 30 tiết
–Bài tập: 15 tiết

Học phần tiên quyết:
– Ngôn ngữ lập trình C, C++
– Lập trình hướng đối tượng
Lập trình Windows
2
2
9/13/2011
Nội dung

Chương 1. Tổng quan lập trình Windows (4LT +
1BT)

Chương 2. Lập trình Windows VC++/MFC (15LT +
6BT)

Chương 3. Một số chủ đề nâng cao
– Tạo thư viện liên kết động (DLL) (3LT + 2BT)
– Luồng (Thread) (3LT + 2BT)
– Windows Socket (2LT + 2BT)

Chương 4. X}y dựng ứng dụng Windows Form (3LT
+ 2BT)

Bài tập lớn
Lập trình Windows
3
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Chương 1. Tổng quan lập trình Windows (4LT + 1BT); Chương 2. Lập trình Windows VC++/MFC (15LT + 6BT); Chương 3. Một số chủ đề nâng cao – Tạo thư viện liên kết động (DLL) (3LT + 2BT) – Luồng (Thread) (3LT + 2BT) – Windows Socket (2LT + 2BT); Chương 4. Xây dựng ứng dụng Windows Form (3LT + 2BT); Bài tập lớn
.pdf 775004.pdf
Kích thước: 5.21 mb
Lần tải: 0 lần
Download