bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 850 | Lần tải 186
  • Download images Lập trình win32 API
  • Download images Lập trình win32 API
  • Download images Lập trình win32 API
  • Download images Lập trình win32 API
  • Download images Lập trình win32 API
Mục lục
Trang
Bài 1: GIỚI THIỆU CHUNG.................................................................. 2
1.
Mở đầu ......................................................................................................... 2
2.
Các thư viện lập trình của Windows ............................................................. 3
3.
Các khái niệm cơ bản................................................................................... 4
4.
Lập trình sự kiện (Even driven programming)............................................... 5
5.
Các thành phần giao diện đồ họa (GUI) ....................................................... 6
6.
Cấu trúc chương trình C for Win................................................................. 10
7.
Qui trình hoạt động của chương trình ứng dụng ........................................ 10
8.
Một số quy ước đặt tên............................................................................... 11
9.
Ví dụ ........................................................................................................... 11
10.
Tài nguyên của ứng dụng (Resources)................................................... 18
11.
Một số kiểu dữ liệu mới........................................................................... 19
12.
Phân tích, tìm hiểu source code của project ........................................... 19
Bài 2: PAINT VÀ REPAINT................................................................. 24
1.
Giới thiệu .................................................................................................... 24
2.
Tổng quan về GDI (Graphics Device Interface).......................................... 25
3.
Một số hàm đồ họa cơ sở........................................................................... 28
4.
Kết luận....................................................................................................... 30
Bài 3: CÁC THIẾT BỊ NHẬP LIỆUU ...................................................... 31
1.
Bàn phím .................................................................................................... 31
2.
Thiết bị chuột .............................................................................................. 38
3.
Timer........................................................................................................... 41
Bài 4: HỘP THOẠI VÀ ĐIỀU KHIỂN................................................... 45
1.
Hộp thoại..................................................................................................... 45
2.
Menu........................................................................................................... 57
Bài 5: XỬ LÝ VĂN BẢN...................................................................... 62
1.
Hiển thị văn bản.......................................................................................... 62
2.
Định dạng văn bản...................................................................................... 64
3.
Sử dụng font............................................................................................... 65
Tài liệu tham khảo............................................................................... 69
Bài 1:Giới thiệu chung
Trần Minh Thái
Bài 1: GIỚI THIỆU CHUNG
Phân bố thời lượng:
-
Số tiết giảng ở lớp: 6 tiết
-
Số tiết tự học ở nhà: 6 tiết
-
Số tiết cài đặt chương trình ở nhà: 12 tiết
1.
Mở đầu

Các ứng dụng của Windows rất dễ sử dụng, nhưng rất khó đối với người đã
tạo lập ra chúng. Để đạt được tính dễ dùng đòi hỏi người lập trình phải bỏ
a rất nhiều công sức để cài đặt.

Lập trình trên Windows khó và phức tạp hơn nhiều so với lập trình trên
DOS. Tuy nhiên lập trình trên Windows sẽ giải quyết được một số vấn đề
khó khăn trong môi trường DOS như xây dựng giao diện người dùng, quản
lý bộ nhớ ảo, độc lập thiết bị vào ra, thâm nhập Internet, khả năng chia sẻ
tài nguyên, ...

Windows cung cấp các hàm để người lập trình thâm nhập các đặc trưng của
hệ điều hành gọi là giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming
Interface – API). Những hàm này được đặt trong các thư viện liên kết động
(Dynamic Link Li
ary – DLL). Các chương trình ứng dụng sử dụng chúng
thông qua các lời gọi hàm và chỉ chia sẻ được khi trong máy có cài đặt
Windows.

Vài điểm khác biệt giữa lập trình Windows và DOS:
Windows
DOS
Lập trình sự kiện, dựa vào thông điệp
(message)
Thực hiện tuần tự theo chỉ định
Multi-tasking
Single task
Multi-CPU
Single CPU
Tích hợp sẵn Multimedia
Phải dùng các thư viện Multimedia riêng
Hỗ trợ 32 bits hay hơn nữa
Ứng dụng 16 bits
Hỗ trợ nhiều công nghệ DLL, OLE,
DDE, COM, OpenGL, DirectX,…
Không có
Bài giảng: Lập trình C for Win ...............................................................................................Trang 2/69
Bài 1:Giới thiệu chung
Trần Minh Thái
2.
Các thư viện lập trình của Windows
SDK – Software Development Kit

Là bộ thư viện lập trình nền tảng của HĐH Windows.

Cung
cấp
tất
cả
các
công
cụ
cần
thiết
để
xây
dựng
1
ứng
dụng
trên
Windows.

Được sử dụng như là thư viện cơ sở để tạo ra những thư viện cao cấp hơn
trong những ngôn ngữ lập trình. VD: OWL của BorlandC, MFC của Visual
C++,…

Một số thành phần cơ bản của SDK:

Win32 API.

GDI/GDI+.

Windows Multimedia.

OpenGL.

DirectX.

COM/COM+.

ADO (ActiveX Data Object).

OLE DB.


(Xem
thêm
MSDN/PlatForm
SDK
Documentation/Getting
started/Content of Platform SDK).

OWL – Object Windows Li
ary:

Là bộ thư viện hướng đối tượng của BorlandC++.

MFC – Microsoft Foundation Classes:

Là bộ thư viện hướng đối tượng của Visual C++.

Một ứng dụng trên Windows có thể được viết bằng:

Thư viện SDK.

Một thư viện khác (OWL, MFC,…) phối hợp với SDK.
Các loại ứng dụng:

Win32 Console: ứng dụng 32 bits, với giao diện dạng DOS command
line.
Bài giảng: Lập trình C for Win ...............................................................................................Trang 3/69
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Biết được win api là gì, nắm được các công cụ lập trình mà windows hỗ trợ, các hàm cơ bản, nâng cao, code mẫu ví dụ cụ thể


.pdf 769812.pdf
Kích thước: 1.03 mb
Lần tải: 0 lần
Download