bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 1266 | Lần tải 172

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
Khoa Toán – Tin học
--------------TÀI LIỆU THAM KHẢO
LẬP TRÌNH VISUAL BASIC
Giảng viên: Lương Trần Hy Hiến
Email: hienlth@hcmup.edu.vn
TP.HCM – 12/2008
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VISUAL BASIC
1. Lập Trình Trên Windows
2. Các Control Chuẩn Của Windows
3. Giới Thiệu Visual Basic
4. Màn Hình Làm Việc Của Visual Basic
Toolbox
Project Explorer
Properties Windows
Cửa sổ Form
Cửa sổ Code Edittor
Cửa sổ Form Layout
Để thiết kế giao diện nhanh chóng
5. Cấu trúc chương trình Visual Basic
6. Các Thao Tác Cơ Bản Với Project
7. Các control cơ bản của Visual Basic
8. Tạo và thực thi chương trình đầu tiên
9. Bài tập
CHƯƠNG 2: CÁC CONTROL CƠ BẢN
1. Đối Tượng
Đặc điểm của đối tượng
2. Đối Tượng Form
3. Đối Tượng Label
4. Đối Tượng Textbox
5. Đối Tượng Commandbutton
6. Viết Lệnh Cho Đối Tượng
7. Một Số Lệnh Cơ Bản
8. Bài tập thực hành 1
Thiết kế Form
Viết lệnh cho chương trình
9. Bài tập thực hành 2
10. Frame
11. Image
12. Line
13. Shape
14. Bài Tập
CHƯƠNG 3: BIẾN – HẰNG – CẤU TRÚC LỆNH
1. Các Kiểu Dữ Liệu Trong Vb
2. Biến (Variable)
3. Hằng
4. Các Phép Toán
5. Các Hàm Cơ Bản Của Vb
Các hàm toán học
Hàm tạo số ngẫu nhiên (random)
Hàm xử lý chuỗi
Hàm kiểm tra giá trị
Hàm ký tự
Hàm màu sắc
Hàm nhập dữ liệu inputbox
Hàm tạo hộp thông báo msgbox
6. Các Cấu Trúc Lệnh
A. Cấu trúc rẽ nhánh If – Select case
7. Bài tập thực hành If
Thiết kế giao diện
Viết code cho chương trình
B. Cấu Trúc Lặp For – While – Do While
8. Check Box
9. Option Button
10. ListBox
11. Combo Box
12. Bài Tập
CHƯƠNG 4: THỦ TỤC
1. Hàm Format
2. Thủ Tục – Hàm
3. Mảng
Mảng tĩnh 1 chiều
Mảng nhiều chiều tĩnh
Mảng động
4. Các Thuật Toán Cơ Bản
Cộng dồn
Cộng dồn theo điều kiện
Tìm kiếm tuần tự
Tìm phần tử nhỏ nhất – lớn nhất
Sắp xếp mảng
5. Sử Dụng Một Số Hàm Xử Lý Chuỗi
6. Gỡ Rối Chương Trình
7. In Ấn
8. Mảng Đối Tượng
9. Đối Tượng Timer
10. Bài tập
CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH NHIỀU FORM
1. Chương Trình Nhiều Form
Thêm Form vào project
2. Quản lý Project
3. Vấn đề sử dụng biến, thủ tục và đối tượng có trong các Form
4. Quy định Form thực hiện trước
5. Hiện Form lên màn hình
3. FORM MDI (Multi Document Interface)
4. Splash Screen
5. Tạo Menu Cho Một Form
6. End Sub
7. Các Hàm Về Dữ Liệu Ngày Giờ
8. Bài tập
CHƯƠNG 6: SỰ KIỆN PHÍM
1. Các Sự Kiện Phím
2. Sự Kiện Mouse
3. Xử Lý Lỗi Run Time E
or
4. Common Dialog
5. Bài tập
CHƯƠNG 7: PHẦN NÂNG CAO
1. Windows Common Control
2. ImageList
3. Toolbar
4. Updown control
5. Slider
6. Làm việc với tập tin (file)
CHƯƠNG 8: TÙY BIẾN MÔI TRƯỜNG IDE CỦA VISUAL BASIC
1. Danh sách các Prefix được đề nghị nên sử dụng
2. Đóng Những Cửa Sổ Phụ
3. Sử dụng Toolbar Standard
4. Sử Dụng Short Cut (Phím Tắt) Của Vb Hiển Thị Các Cửa Sổ
5. Thả Nổi Các Cửa Sổ
6. Sử Dụng Edit Toolbar
7. Thay Đổi Các Xác Lập Của Môi Trường VB
8. Sử Dụng Shortcuts (Phím Tắt) Khi Soạn Thảo Code
9. Tách Cửa Sổ Soạn Thảo
10. Kéo Và Thả
11. Tạo Nhiều Đối Tượng Nhanh
12. Sử Dụng Form Editor Toolbar
13. Điều Chỉnh Đối Tượng Bằng phím
14. Sử Dụng Colot Palette để chọn màu
15. Sử Dụng Shortcuts Để Thực Thi Một Project
16. Sử Dụng Object Brower
17. Sử dụng từ khóa With
18. Sử Dụng giúp đỡ (Help)
PHỤ LỤC 1: CÀI ĐẶT VISUAL BASIC
PHỤ LỤC 2: BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1. Bài tập tổng hợp
2. Đề thi trắc nghiệm
TÀI LIỆU THAM KHẢOCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VISUAL BASIC

NỘI DUNG
GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ VISUAL BASIC
MÔI TRƯỜNG IDE CỦA VISUAL BASIC
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN


1. Lập Trình Trên Windows Khi viết chương trình trên Windows nghĩa là chúng ta tạo ra một ứng dụng được thực thi trong hệ điều hành Microsoft Windows. Trong Microsoft Windows, một ứng dụng thường được hiển thị ở dạng cửa sổ (Window) mà từ góc nhìn của người lập trình Viual Basic, người ta gọi là FORM.

Trên cửa sổ của ứng dụng có các điều khiển (control) để giao tiếp với người sử dụng. Các tác động của người sử dụng lên cửa sổ hay các điều khiển tương ứng sẽ có một đoạn chương trình được thực hiện để đáp trả lại sự kiện đó.
Ví dụ: Giao diện một chương trình đổi Font chữ

2. Các Control Chuẩn Của Windows Command button

Check box
Option button

Label và Text box

List box và
Combo box

Frame


Thanh cuốn ngang –dọc (Hscrollbar, Vscrollbar)

Image - PictureboxNgòai ra còn nhiều control khác sử dụng trên môi trường Windows mà chúng ta sẽ lần lượt khảo sát sau này.
3. Giới Thiệu Visual Basic Visual Basic (viết tắt VB) là một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện trên môi trường phát triển tích hợp (IDE) được phát triển bởi hãng phần mềm Microsoft. Visual Basic đã được nâng cấp qua nhiều phiên bản và hiện nay là Visual Basic.NET. Visual Basic bắt nguồn phần lớn từ ngôn ngữ BASIC và giúp lập trình viên phát triển các giao diện đồ họa (GUI) theo mô hình phát triển ứng dụng nhanh (Rapid Application Development, RAD); truy cập các cơ sở dữ liệu dùng DAO (Data Access Objects), RDO (Remote Data Objects), hay ADO (ActiveX Data Objects); và lập các điều khiển và đối tượng ActiveX.
IDE của VB là nơi tập trung các menu, thanh công cụ và cửa sổ để tạo ra chương trình. Thanh menu cho phép bạn tác động cũng như quản lý trực tiếp trên toàn bộ ứng dụng. Thanh công cụ cho phép truy cập các chức năng của thanh menu qua các nút trên thanh công cụ.
Một lập trình viên có thể phát triển ứng dụng dùng các thành phần (component) có sẵn trong Visual Basic. Các chương trình bằng Visual Basic cũng có thể gọi và sử dụng Windows API.
Một lập trình viên có thể phát triển ứng dụng dùng các component có sẵn trong Visual Basic. VB cung cấp cho ta những điều khiển (control) cần thiết để tạo giao diện chương trình nhanh chóng.
Visual Basic được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực lập trình thương mại. Trong giáo trình này sử dụng phiên bản Visual Basic 6.0 Profressional. Hướng dẫn cách cài đặt Visual Basic từ bộ Visual Studio 98 được để tại phần phụ lục của giáo trình này.
4. Màn Hình Làm Việc Của Visual Basic Giao diện đầu tiên của chương trình cho phép chúng ta chọn loại ứng dụng. Với yêu cầu của môn học này, chúng ta chọn lọai Standard Exe.


Sau khi khởi động Starndard ExE của VB, giao diện chính của chương trình như sau (giao diện trên máy của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc các thiết lập của IDE).

1

Giáo trình Visual Basic 6.0


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Kiến thức cơ bản nhất về Visual Basic 6.0 cho người mới học có thể nắm được, với các nội dung sau: giới thiệu visual basic, các control, biến- hằng, các hàm thủ tục, bắt sự kiện,....
.doc 772276.doc
Kích thước: 5.75 mb
Lần tải: 6 lần
Download