bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 363 | Lần tải 16
  • Download images Lập trình thiết kế Web 2 - Thao tác CSDL với ADO.NET
  • Download images Lập trình thiết kế Web 2 - Thao tác CSDL với ADO.NET
  • Download images Lập trình thiết kế Web 2 - Thao tác CSDL với ADO.NET
  • Download images Lập trình thiết kế Web 2 - Thao tác CSDL với ADO.NET
  • Download images Lập trình thiết kế Web 2 - Thao tác CSDL với ADO.NET

Lập trình và Thiết kế Web 2 – Bài 7: Thao tác CSDL với ADO .NET
Nội dung
Lập trình và Thiết kế Web 2
Giới thiệu ADO .NET
Kiến trúc ADO .NET
Bài 7
Mô hình sử dụng ADO .NET
Thao tác CSDL với ADO .NET
.NET Data Provide
Ths. Trần Thị Bích Hạnh
Khoa CNTT – ĐH.KHTN
© 2009 Khoa Công nghệ thông tin
2
© 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 2 – Bài 7: Thao tác CSDL với ADO .NET
Lập trình và Thiết kế Web 2 – Bài 7: Thao tác CSDL với ADO .NET
Nội dung
ADO.NET là gì?
Giới thiệu ADO .NET
ADO.NET
Kiến trúc ADO.NET
–ActiveX Data Object .NET
Mô hình sử dụng ADO .NET
.NET Data Provide
–Công nghệ của Microsoft
–Phát triển từ ADO
–Cung cấp các đối tượng và hàm thư viện dùng để kết
nối và xử lý trên CSDL
3
© 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
4
© 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 2 – Bài 7: Thao tác CSDL với ADO .NET
Lập trình và Thiết kế Web 2 – Bài 7: Thao tác CSDL với ADO .NET
Sơ lược lịch sử phát triển
Sơ lược lịch sử phát triển (tt)
Native API
OLEDB và ADO
DB API
DB API
Provide
Application
DB API
Database
ADO
OLE DB
Provide
Provide
Non-Relational Data

Open DataBase Connectivity
Application
Provide
Drive
DB API
ODBC
Drive
ODBC API
ODBC
Drive
Drive
DB API
DB API
Drive
Relational Data
Drive
Application
Database
5
© 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
6
© 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 2 – Bài 7: Thao tác CSDL với ADO .NET
Lập trình và Thiết kế Web 2 – Bài 7: Thao tác CSDL với ADO .NET
Sơ lược lịch sử phát triển (tt)
Nội dung
ADO.NET
.NET Data Provide
Giới thiệu ADO.NET
Kiến trúc ADO .NET
SQL Serve
Oracle
Mô hình sử dụng ADO .NET
.NET Data Provide
Application
ADO.NET
OLE DB
OLE DB
Relational Data
ODBC
ODBC
Non-Relational Data
7
© 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
8
© 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 2 – Bài 7: Thao tác CSDL với ADO .NET
Lập trình và Thiết kế Web 2 – Bài 7: Thao tác CSDL với ADO .NET
Kiến trúc của ADO.NET
Namespaces
Nếu ứng dụng .NET cần truy xuất dữ liệu Phải khai báo
namespace ADO.NET tương ứng với dữ liệu cho ứng dụng
Đối với dữ liệu OLE
– using System.Data;
– using System.Data.OleDB;
Đối với dữ liệu SQL Serve
– using System.Data;
– using System.Data.SqlClient;
9
© 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
10
© 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Lập trình và Thiết kế Web 2 – Bài 7: Thao tác CSDL với ADO .NET
Lập trình và Thiết kế Web 2 – Bài 7: Thao tác CSDL với ADO .NET
Nội dung
Mô hình sử dụng ADO.NET với Phần mềm
Giới thiệu ADO.NET
Kiến trúc ADO .NET
SqlDataReade
Mô hình sử dụng ADO .NET
DataSet
.NET Data Provide
SqlCommand
SqlConnection
SQL
SqlDataAdapte
11
© 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
12
© 2009 Khoa CNTT - ĐHKHTN
12
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Nội dung:Giới thiệu ADO.NETKiến trúc ADO.NETMô hình sử dụng ADO.NET 


.pdf 768528.pdf
Kích thước: 821.06 kb
Lần tải: 0 lần
Download