bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 812 | Lần tải 144
  • Download images Lập trình ngôn ngữ C
  • Download images Lập trình ngôn ngữ C
  • Download images Lập trình ngôn ngữ C
  • Download images Lập trình ngôn ngữ C
  • Download images Lập trình ngôn ngữ C
Giíi thiÖu
Tin häc lµ mét ngµnh khoa häc mòi nhän ph¸t triÓn hÕt søc nhanh chãng trong vµi
chôc n¨m l¹i ®©y vµ ngµy cµng më réng lÜnh vùc nghiªn cøu, øng dông trong mäi mÆt cña
®êi sèng x· héi.
Ng«n ng÷ lËp tr×nh lµ mét lo¹i c«ng cô gióp con ng­êi thÓ hiÖn c¸c vÊn ®Ò cña thùc
tÕ lªn m¸y tÝnh mét c¸ch h÷u hiÖu. Víi sù ph¸t triÓn cña tin häc, c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh còng
dÇn tiÕn ho¸ ®Ó ®¸p øng c¸c th¸ch thøc míi cña thùc tÕ.
Kho¶ng cuèi nh÷ng n¨m 1960 ®Çu 1970 xuÊt hiÖn nhu cÇu cÇn cã c¸c ng«n ng÷ bËc
cao ®Ó hç trî cho nh÷ng nhµ tin häc trong viÖc x©y dùng c¸c phÇn mÒm hÖ thèng, hÖ ®iÒu
hµnh. Ng«n ng÷ C ra ®êi tõ ®ã, nã ®· ®­îc ph¸t triÓn t¹i phßng thÝ nghiÖm Bell. §Õn n¨m
1978, gi¸o tr×nh " Ng«n ng÷ lËp tr×nh C " do chÝnh c¸c t¸c gi¶ cña ng«n ng÷ lµ Dennish
Ritchie vµ B.W. Kernighan viÕt, ®· ®­îc xuÊt b¶n vµ phæ biÕn réng r·i.
C lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh v¹n n¨ng. Ngoµi viÖc C ®­îc dïng ®Ó viÕt hÖ ®iÒu hµnh
UNIX, ng­êi ta nhanh chãng nhËn ra søc m¹nh cña C trong viÖc xö lý cho c¸c vÊn ®Ò hiÖn
®¹i cña tin häc. C kh«ng g¾n víi bÊt kú mét hÖ ®iÒu hµnh hay m¸y nµo, vµ mÆc dÇu nã ®·
®­îc gäi lµ " ng«n ng÷ lËp tr×nh hÖ thèng" v× nã ®­îc dïng cho viÖc viÕt hÖ ®iÒu hµnh, nã
còng tiÖn lîi cho c¶ viÖc viÕt c¸c ch­¬ng tr×nh xö lý sè, xö lý v¨n b¶n vµ c¬ së d÷ liÖu.
Vµ b©y giê chóng ta ®i t×m hiÓu thÕ giíi cña ng«n ng÷ C tõ nh÷ng kh¸i niÖm ban ®Çu
c¬ b¶n nhÊt.
Hµ néi th¸ng 11 n¨m 1997
Nguyễn Hữu Tuấn
Ch­¬ng 1
c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
1.1. TËp ký tù dïng trong ng«n ng÷ C :
Mäi ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Òu ®­îc x©y dùng tõ mét bé ký tù nµo ®ã. C¸c ký tù ®­îc nhãm
l¹i theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau ®Ó t¹o nªn c¸c tõ. C¸c tõ l¹i ®­îc liªn kÕt víi nhau theo mét qui t¾c
nµo ®ã ®Ó t¹o nªn c¸c c©u lÖnh. Mét ch­¬ng tr×nh bao gåm nhiÒu c©u lÖnh vµ thÓ hiÖn mét thuËt
to¸n ®Ó gi¶i mét bµi to¸n nµo ®ã. Ng«n ng÷ C ®­îc x©y dùng trªn bé ký tù sau :
26 ch÷ c¸i hoa : A B C .. Z
26 ch÷ c¸i th­êng : a b c .. z
10 ch÷ sè : 0 1 2 .. 9
C¸c ký hiÖu to¸n häc : + - * / = ( )
Ký tù g¹ch nèi : _
C¸c ký tù kh¸c : . , : ; [ ] {} ! \ & % # $ ...
DÊu c¸ch (space) dïng ®Ó t¸ch c¸c tõ. VÝ dô ch÷ VIET NAM cã 8 ký tù, cßn VIETNAM
chØ cã 7 ký tù.
Chó ý :
Khi viÕt ch­¬ng tr×nh, ta kh«ng ®­îc sö dông bÊt kú ký tù nµo kh¸c ngoµi c¸c ký tù trªn.
VÝ dô nh­ khi lËp ch­¬ng tr×nh gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai ax2 +bx+c=0 , ta cÇn tÝnh biÖt
thøc Delta
Δ= b2 - 4ac, trong ng«n ng÷ C kh«ng cho phÐp dïng ký tù Δ, v× vËy ta ph¶i dïng ký
hiÖu kh¸c ®Ó thay thÕ.
1.2. Tõ kho¸ :
Tõ kho¸ lµ nh÷ng tõ ®­îc sö dông ®Ó khai b¸o c¸c kiÓu d÷ liÖu, ®Ó viÕt c¸c to¸n tö vµ c¸c
c©u lÖnh. B¶ng d­íi ®©y liÖt kª c¸c tõ kho¸ cña TURBO C :
asm
eak
case
cdecl
cha
const
continue
default
do
double
else
enum
extern
fa
float
fo
goto
huge
if
int
inte
upt
long
nea
pascal
egiste
eturn
short
signed
2
sizeof
static
struct
switch
tipedef
union
unsigned
void
volatile
while
ý nghÜa vµ c¸ch sö dông cña mçi tõ kho¸ sÏ ®­îc ®Ò cËp sau nµy, ë ®©y ta cÇn chó ý :
- Kh«ng ®­îc dïng c¸c tõ kho¸ ®Ó ®Æt tªn cho c¸c h»ng, biÕn, m¶ng, hµm ...
- Tõ kho¸ ph¶i ®­îc viÕt b»ng ch÷ th­êng, vÝ dô : viÕt tõ kho¸ khai b¸o kiÓu nguyªn lµ
int chø kh«ng ph¶i lµ INT.
1.3. Tªn :
Tªn lµ mét kh¸i niÖm rÊt quan träng, nã dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®¹i l­îng kh¸c nhau trong
mét ch­¬ng tr×nh. Chóng ta cã tªn h»ng, tªn biÕn, tªn m¶ng, tªn hµm, tªn con trá, tªn tÖp, tªn cÊu
tróc, tªn nh·n,...
Tªn ®­îc ®Æt theo qui t¾c sau :
Tªn lµ mét d·y c¸c ký tù bao gåm ch÷ c¸i, sè vµ g¹ch nèi. Ký tù ®Çu tiªn cña tªn ph¶i lµ
ch÷ hoÆc g¹ch nèi. Tªn kh«ng ®­îc trïng víi kho¸. §é dµi cùc ®¹i cña tªn theo mÆc ®Þnh lµ 32 vµ
cã thÓ ®­îc ®Æt l¹i lµ mét trong c¸c gi¸ trÞ tõ 1 tíi 32 nhê chøc n¨ng : Option-Compiler-Source-
Identifier length khi dïng TURBO C.
VÝ dô :
C¸c tªn ®óng :
a_1
delta
x1
_step
GAMA
C¸c tªn sai
:
3MN
Ký tù ®Çu tiªn lµ sè
m#2
Sö dông ký tù #
f(x)
Sö dông c¸c dÊu ( )
do
Trïng víi tõ kho¸
te ta
Sö dông dÊu tr¾ng
Y-3
Sö dông dÊu -
Chó ý :
Trong TURBO C, tªn b»ng ch÷ th­êng vµ ch÷ hoa lµ kh¸c nhau vÝ dô tªn AB kh¸c víi ab.
trong C, ta th­êng dïng ch÷ hoa ®Ó ®Æt tªn cho c¸c h»ng vµ dïng ch÷ th­êng ®Ó ®Æt tªn cho hÇu
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

.pdf 778109.pdf
Kích thước: 715.8 kb
Lần tải: 0 lần
Download