bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 646 | Lần tải 103
  • Download images Lập trình Java căn bản
  • Download images Lập trình Java căn bản
  • Download images Lập trình Java căn bản
  • Download images Lập trình Java căn bản
  • Download images Lập trình Java căn bản

2012
LẬP
TRÌNH
JAVA
CĂN
BẢN
TamGa
www.tamga85.multiply.com
Mục Lục
*** Bài 1 : Hình tam giác. Tính : chu vi và diện tích.........................................................................4
*** Bài 2 : Hình chữ nhật. Tính : chu vi và diện tích........................................................................5
*** Bài 3: Mảng. Tính :....................................................................................................................6
- Hãy nhập vào số phần tử có trong Mãng......................................................................................6
- Liệt kê các phần tử đó..................................................................................................................6
*** Bài 4: Phân Số. Tính :...............................................................................................................7
- Tổng, hiệu, tích, thương của hai phân số......................................................................................7
- Ước số chung lớn nhất của phân số đó........................................................................................7
*** Bài 5. Số Phức. Tính :...............................................................................................................9
- Tổng, hiệu, tích, thương của số phức...........................................................................................9
*** Bài 6 : Giải Phương Trình Bậc 1 và Bậc 2...............................................................................11
*** Bài 8: Điểm hai chiều trong không gian. Tính :........................................................................13
- In Tọa Độ....................................................................................................................................13
- Tính Khoảng Cách......................................................................................................................13
- Tính Tổng Điểm AB , ABC..........................................................................................................13
- Tìm vecto AB=(xB-xA,yB-yA)......................................................................................................13
- Xác định 2 vecto có vuông góc hay không (a1a2 + b1b2 = 0 )....................................................13
- Ba điểm có tạo thành tam giác hay không ? ...............................................................................13
*** Bài 9: Thiết kế Giao Diện Đồ Họa. Với yêu cầu sau :..............................................................17
- Nhấn nút Chào , sẽ hiện lên khung textbox " xin chào các bạn ".................................................17
- Nhấn nút Reb hay Blue hay Green , thì khung textbox đổi màu tương ứng................................17
- Nhấn nút Xóa thì trở lại vị trí ban đầu .........................................................................................17
- Nhấn nút Thoát thì thoát ra khỏi giao diện đồ họa.......................................................................17
*** Bài 10: Hãy thiết kế giao diện đồ họa Giải Phương Trình Bậc 1..............................................20
*** Bài 11: Hãy thiết kế giao diện đồ họa Giải Phương Trình Bậc 2..............................................23
*** Bài 12: Hãy thiết kế giao diện đồ họa......................................................................................26
Các Phép Tính cộng, trừ , nhân, chia............................................................................................26
*** Bài 13: Hãy thiết kế giao diện đồ họa......................................................................................30
Tính chu vi và diện tích Hình Chữ Nhật ........................................................................................30
*** Bài 14: Hãy thiết kế giao diện đồ họa......................................................................................34
Tính max và min của 4 số bất kỳ a,b,c,d.......................................................................................34
*** Bài 15: Hãy thiết kế giao diện đồ họa Thay Đổi Màu Nền Background....................................37
Gồm có các nút thuộc dạng Radio Button.....................................................................................37
*** Bài 16: Hãy thiết kế giao diện đồ họa Nhập Xuất Mảng 1 Chiều .............................................40
Với các yêu cầu sau : ...................................................................................................................40
- Nhập một mảng bất kỳ................................................................................................................40
Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98
Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 1
- Tính tổng các phần tử trong mảng..............................................................................................40
- Sắp xếp lại mảng tăng dần.........................................................................................................40
*** Bài 17: Hãy thiết kế giao diện đồ họa......................................................................................44
Với các yêu cầu sau : ...................................................................................................................44
- Dùng Radio Button .....................................................................................................................44
- Tính các phép tính cơ bản như : cộng , trừ , nhân , chia.............................................................44
*** Bài 18: Hãy thiết kế giao diện đồ họa......................................................................................48
Với các yêu cầu sau : ...................................................................................................................48
- Dùng Radio Button .....................................................................................................................48
- Tính các phép tính cơ bản như : cộng , trừ , nhân , chia.............................................................48
- Khi click thực hiện và chọn yêu cầu từ thì mới thực hiện............................................................48
*** Bài 19: Hãy thiết kế giao diện đồ họa......................................................................................53
Với các yêu cầu sau : ...................................................................................................................53
- Dùng Radio Button .....................................................................................................................53
- Giải các phương trình bậc 1 và bậc 2.........................................................................................53
- Khi click thực hiện và chọn yêu cầu từ thì mới thực hiện............................................................53
Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98
Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 2
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Bài tập lập trình Java có luôn bài giải gồm có 19 bài
775011.pdf
Kích thước: 873.35 kb
Lần tải: 0 lần
Download