bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 1382 | Lần tải 411
  • Download images Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET
  • Download images Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET
  • Download images Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET
  • Download images Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET
  • Download images Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET
Lời nói đầu
Trước khi bạn đọc tài liệu này, tôi cũng xin giới thiệu chút ít về nguồn gốc của nó. Đây là một tài liệu
free trên mạng tựa đề “Mastering C# Database Programming” của Jason Price , nội dung tập trung chủ yếu vào
lập trình cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ lập trình C#, sásh trình bày chi tiết cặn kẽ và có kèm theo những ví dụ sinh
động giúp người đọc dễ dàng nắm bắt các khía cạnh của vấn đề.
Có lẽ ý đồ của tác giả khi viết sách này là để dành riêng cho những người đã có hiểu biết về ngôn ngữ lập
trình nói chung và nhất là ngôn ngữ lập trình C# nói riêng. Nếu bạn chưa biết gì về ngôn ngữ lập trình C# ,có lẽ
ạn nên nghiên cứu nó trước khi đọc tài liệu này.
Tài liệu về ngôn ngữ lập trình C# viết bằng tiếng việt có vài cuốn trên mạng, nhưng những tài liệu
chuyên sâu về lập trình Windows Form, lập trình cơ sở dữ liệu với C# dường như quá hiếm hoi. Trong khi
những tài này viết bằng tiếng anh thì rất nhiều, đối với những bạn yêu thích lập trình mà kém ngọai ngữ thì
đành bó tay.
Đây là một tài liệu viết bằng tiếng anh , tuy rằng trình độ anh ngữ của tôi cũng có giới hạn, nhưng vì
“đam mê lập trình” nên tôi cũng quyết định dịch tài liệu này, một là để đóng góp một chút công sức cho những
ạn có cùng đam mê như tôi, hai là rất mong mỏi những bậc thầy trong làng IT chỉ giáo cho những gì chưa rõ
àng hoặc có sai xót trong bản dịch để anh em cùng nhau học hỏi
Chân thànhcảm ơn
CVL
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Chương 1: Giới thiệu về Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET
Tổng quan
Một Cơ sở dữ liệu là một tập hợp có tổ chức của thông tin được phân chia vào trong những bảng. Mỗi bảng lại
được chia thành những hàng và những cột ; những cột này lưu trữ những thông tin thực tế. Bạn truy nhập một
cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL), là một ngôn ngữ tiêu chuẩn được hỗ trợ bởi đa số
phần mềm cơ sở dữ liệu bao gồm SQL Server, Access, và Oracle.
Trong chương này, bạn sẽ thấy một chương trình C# kết nối tới một cơ sở dữ liệu máy chủ phục vụ SQL, truy
xuất và hiển thị nội dung cất giữ trong những cột của một hàng từ một bảng, rồi ngắt kết nối với cơ sở dữ liệu.
Bạn cũng sẽ thấy những chương trình kết nối tới những cơ sở dữ liệu Access và Oracle .
Bạn cũng sẽ học về công cụ phát triển nhanh ứng dụng của Microsoft (RAD) , Visual Studio .NET (VS .NET).
VS .NET cho phép bạn phát triển, chạy, và gỡ lỗi những chương trình trong một môi trường phát triển tích hợp.
Môi trường này sử dụng tất cả những đặc tính lớn của Windows, như con chuột và những thực đơn nhanh, và
tăng năng suất của bạn như một lập trình viên.
Trong những mục cuối cùng của chương này, bạn sẽ thấy cách sử dụng tài liệu Microsoft rộng lớn đi cùng với
công cụ phát triển phần mềm .NET(SDK). và VS .NET. Bạn sẽ tìm thấy tài liệu này vô giá khi bạn trở nên một
chuyên gia với ADO.NET và C#. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng tài liệu SQL Server như thế nào.
Những đặc trưng trong chương này:

Phần mềm cần thiết

Phát triển chương trình ADO.NET đầu tiên của bạn.

Sự kết nối tới những cơ sở dữ liệu Access và Oracle

Giới thiệu về Visual Studio .NET

Sử dụng tài liệu .NET.

Sử dụng tài liệu SQL Serve
Phần mềm cần thiết
Trước khi bạn có thể phát triển những chương trình C#, bạn sẽ cần cài đặt .NET Software Development Kit
(SDK) hoặc VS .NET. Bạn có thể tải .NET SDK. tại http: // msdn.microsoft.com / downloads (tìm kiếm công
cụ phát triển phần mềm khung .NET của Microsoft). Bạn có thể mua một một bản thử hay bản copy đầy đủ của
VS .NET từ Microsoft tại http: // msdn.microsoft.com / vstudio.
Để cài đặt .NET SDK, Chạy tập tin khả thi bạn tải xuống và theo những chỉ dẫn trên màn ảnh để cài đặt nó trên
máy tính các bạn. Để cài đặt VS .NET, chạy file setup.exe trên đĩa và theo những chỉ dẫn trên màn ảnh.
Bạn cũng sẽ cần một bàn sao của phần mềm cơ sở dữ liệu SQL Server. Vào thời điểm đang ghi bạn có thể tải
xuống một phiên bản thử của SQL Server từ Microsoft tại http: // www.microsoft.com / sql. Bạn có thể cũng
mua một phiên bản thử hay bản sao đầy đủ của SQL Server từ trang web của Microsoft.
Sách này sử dụng phần mềm Phiên bản người phát triển của SQL Server 2000 (Developer Edition of the SQL
Server 2000 ) và sử dụng một cơ sở dữ liệu tên Northwind. Cơ sở dữ liệu này chứa đựng thông tin cho Công ty
Northwind tưởng tượng, bán những sản phẩm thức ăn tới những khách hàng. Northwind là một trong số những
cơ sở dữ liệu ví dụ mà bạn có thể cài đặt với SQL Server. Thông tin khách hàng trong cơ sở dữ liệu Northwind
là những khách hàng có tên được lưu trữ trong một bảng; bạn sẽ thấy cách sử dụng bảng này trong chương trình
ví dụ sau trong chương này.
Nếu bạn không muốn tải hay mua một phiên bản thử của SQL Server, .NET SDK (và VS .NET) đi cùng với
một bộ dịch vụ cơ sở dữ liệu máy để bàn độc lập được biết đến như Microsoft SQL Server 2000 (MSDE 2000).
MSDE 2000 có một phiên bản của cơ sở dữ liệu Northwind mà bạn có thể sử dụng thay cho cơ sở dữ liệu
Northwind SQL Server mặc dầu bạn sẽ không có được tất cả những công cụ quản trị đồ thị có trong SQL
Server. Nếu bạn đang sử dụng .NET SDK. và muốn cài đặt MSDE 2000, chọn Start Microsoft. NET
Framwork SDK Samples and QuickStart Tutorials . Nếu bạn đang sử dụng VS .NET và muốn cài đặt MSDE
2000 , chạy chương trình setup.exe mà bạn dùng để cài đặt VS .NET và chọn MSDE 2000 như một tính năng
mới để cài đặt.
Ghi chú bạn có thể học nhiều hơn về MSDE 2000 tại http: // www.microsoft.com / sql/ techinfo/ development/
2000/ msde2000.asp.
Phát triển chương trình ADO.NET đầu tiên của bạn
Trong mục này bạn sẽ bắt tay vào việc lập trình ADO.NET
và sẽ thấy một chương trình C# thực hiện những
tác vụ sau đây:
1. Kết nối tới cơ sở dữ liệu Northwind của máy chủ phục vụ SQL
2. Truy xuất một hàng từ bảng những khách hàng (Customers)
3. Trình bày những cột của hàng
4. Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
Bạn sẽ được giới thiệu tới nhiều khái niệm trong mục này , và nó sẽ hoàn toàn được khám phá trong những
chương sau . Đừng quá lo lắng về tất cả những chi tiết của những khái niệm trong giai đoạn này; bạn sẽ học
những chi tiết đó trong những chương sau.
Danh sách 1.1 cho thấy chương trình ví dụ , nó được chứa trong file FirstExample.cs.
Danh sách 1.1: FIRSTEXAMPLE.CS
/*
FirstExample.cs minh họa cách:
1. kết nối với cơ sở dữ liệu Northwind SQL Server .
2. truy xuất một hàng từ bảng Customers sử dụng
một phát biểu SELECT SQL.
3. hiển thị những cột từ một hàng.
4. đóng kết nối dữ liệu.
*/
using System;
using System.Data.SqlClient;
class FirstExample
{
public static void Main()
{
try
{
// bước 1: tạo một đối tượng SqlConnection để kết nối tới
// cơ sở dữ liệu Northwind SQL Serve
SqlConnection mySqlConnection =
new SqlConnection( "server=localhost;database=Northwind;uid=sa;pwd=sa");
// bước 2: tạo một đối tượng SqlCommand
SqlCommand mySqlCommand = mySqlConnection.CreateCommand();
// bước 3: gán thuộc tính CommandText của đối tượng SqlCommand tới
// một phát biểu SELECT SQL để truy xuất một hàng từ bảng Customers
mySqlCommand.CommandText =
"SELECT CustomerID, CompanyName, ContactName, Address "+
"FROM Customers "+
"WHERE CustomerID = 'ALFKI'";
// bước 4: mở kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng
// phương thức Open() của đối tượng SqlConnection
mySqlConnection.Open();
// bước 5: tạo một đối tượng SqlDataReader và gọi phương thức ExecuteReader()
// của đối tượng SqlCommand để chạy phát biểu SELECT
SqlDataReader mySqlDataReader = mySqlCommand.ExecuteReader();
// bước 6: đọc những hàng từ đối tượng SqlDataReader sử dụng
// phương thức Read()
mySqlDataReader.Read();
// bước 7: hiển thị giá trị những cột
Console.WriteLine("mySqlDataReader[\" CustomerID\"] = "+
mySqlDataReader["CustomerID"]);
Console.WriteLine("mySqlDataReader[\" CompanyName\"] = "+
mySqlDataReader["CompanyName"]);
Console.WriteLine("mySqlDataReader[\" ContactName\"] = "+
mySqlDataReader["ContactName"]);
Console.WriteLine("mySqlDataReader[\" Address\"] = "+
mySqlDataReader["Address"]);
// bước 8: đóng đối tượng SqlDataReader sử dụng phương thức Close()
mySqlDataReader.Close();
// bước 9: đóng đối tượng SqlConnection sử dụng phương thức Close()
mySqlConnection.Close();
}
catch (SqlException e)
{
Console.WriteLine("A SqlException was thrown");
Console.WriteLine("Number = "+ e.Number);
Console.WriteLine("Message = "+ e.Message);
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET
771320.pdf
Kích thước: 5.81 mb
Lần tải: 0 lần
Download