bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 868 | Lần tải 129
  • Download images Lập trình ASM cho 8051
  • Download images Lập trình ASM cho 8051
  • Download images Lập trình ASM cho 8051
  • Download images Lập trình ASM cho 8051
  • Download images Lập trình ASM cho 8051
Lập trình ASM cho 8051
TẬP LỆNH ASM THƯỜNG DÙNG CHO 8051
Người báo cáo: Mai Thành Phương
Email:maigiapy@yahoo.com
1.MOV Rn, DIRECT
2.MOV @Rn,#DATA
3.MOV Rn,#DATA
4.CLR
5.SETB
6.RET
7.RETI
8.JMP
9.JB BIT,REL
10.JNB BIT,REL
11.INC
12.DEC
13.CJNE Rn,#Data,REL
14.ADD A,Rn
15.SUBB A,Rn
16.MULL A,B
17.DIV A,B
18.RLC
Chú giải:
Rn: Viết tắt cho các thanh ghi từ R0­R7
DIRECT: địa chỉ của ô nhớ dữ liệu
1.Lấy dữ liệu cất ở DIRECT bỏ vào trong thanh ghi Rn. VD Mov r1,21h
21h là địa chỉ Ram trên Chíp.Địa chỉ thường viết dưới dạng số Hex, chữ h ở sau chỉ số Hex, chữ B
chỉ số nhị phân, không có chữ theo sau là số nguyên.
2.Nhập 1 số nguyên vào địa chỉ mà Rn đang nắm giữ.
Vd: mov r0,#21h
Mov @R0,#55
2 lệnh trên sẽ nhập số 55 vào địa chỉ 21h, lệnh thay thế 2 lệnh trên: Mov 21h,#55
3.Nhập 1 số nguyên vào Rn
Hoặc có thể viết Mov r7,#11111111b. 255 ở hệ thập phân tương đương với 1111111b ở hệ nhị phân
4.Xóa 1 bít, xóa 1 ô nhớ
VD1: mov 21h,#11111111
Clr 21h.0
Mov a,21h
Với 3 lệnh trên thì thanh ghi A sẽ chứa số 11111110B
VD2.CLR P1.0 lệnh này làm cho điện áp trên chân số 1 của chíp AT89C51 xuống 0 vôn
5.Ngược lại với Cl
VD Setb p1.0, kết quả làm điện áp trên chân số 1 lên 5 vôn
6.Quay lại chỗ mà chương trình rẽ nhánh
Nếu không gặp các lệnh rẽ nhánh thì chương trình sẽ thực hiện theo thứ tự từ trên xuống dưới.
7.quay lại chỗ mà chương trình bị ngắt
VD gia chủ đang kể câu chuyện về đứa con gái của ông ta, tới đoạn “Con tôi khóc nhiều nên mắt đã
ị mù” bỗng chuông điện thoại reo. Sau khi nghe xong điện thoại quay lại câu chuyện, thay vì phải
hỏi “tôi kể tới đâu rồi” RETI là câu trả lời.
8. lệnh nhảy, lệnh rẽ nhánh không điều kiện.
lệnh cùng chức năng SJMP
9.Lệnh kiểm tra 1 bít, Nếu bít đó bằng 1 thì rẽ nhánh
VD Jb p0.0,xuong0
Setb p1.0
Xuong0:
Clr p1.0
Ret
Các lệnh trên sẽ kiểm tra 1 nút nhấn nối Mass, nếu nhấn xuống thì đèn sáng, nếu thả thì đèn tắt
10. Lệnh kiểm tra bít, nếu bít =0 thì rẽ nhánh
11.Lệnh tăng ô nhớ lên 1 đơn vị
VD mov r2,#1
Inc r2
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Lập trình ASM cho 8051 TẬP LỆNH ASM THƯỜNG DÙNG CHO 8051
.pdf 772815.pdf
Kích thước: 135.08 kb
Lần tải: 0 lần
Download