bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 469 | Lần tải 22

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN

1. Khái niệm:
- Về mặt hình thức, thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán.

2. Chức năng cơ bản của TTCK
- Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế
- Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng
- Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán
- Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp
- Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách vĩ mô

3. Các chủ thể tham gia TTCK
a) Nhà phát hành
- Là người cung cấp các chứng khoán
- Chính phủ & chính quyền địa phương: phát hành trái phiếu Chính phủ & trái phiếu địa phương
- Công ty: phát hành các cổ phiếu & trái phiếu công ty
- Các tổ chức tài chính phát hành các công cụ tài chính
b) Nhà đầu tư
- Là những người thực sự mua & bán chứng khoán trên TTCK
- Có 2 loại: nhà đầu tư cá nhân & nhà đầu tư có tổ chức
c) Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán
- Công ty chứng khoán
- Quỹ đầu tư chứng khoán
- Các trung gian tài chính
d) Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán
- Cơ quan quản lý Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán
- Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán
- Tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán
- Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán
- Các tổ chức tài trợ chứng khoán
- Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm

3. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán
- Nguyên tắc công khai
- Nguyên tắc trung gian
- Nguyên tắc đấu giá
4. Cấu trúc & phân loại cơ bản của TTCK

TTCK là nơi diễn ra các giao dịch, mua bán những sản phẩm tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, các khoản vay ngân hàng …).

a) Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn
- Thị trường sơ cấp: thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành
- Thị trường thứ cấp: nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp.

b) Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường
- Thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng khoán)
- Thị trường phi tập trung (OTC)

c) Căn cứ vào hàng hóa trên thị trường
- Thị trường cổ phiếu: giao dịch và mua bán các loại cổ phiếu
- Thị trường trái phiếu: giao dịch và mua bán trái phiếu
- Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh: phát hành và mua đi bán lại các chứng từ tài chính khác.
PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

1. Khái niệm về phát hành chứng khoán
- Việc chào bán lần đầu tiên chứng khoán mới.

2. Phương thức phát hành chứng khoán
2.1 Phát hành riêng lẻ (Private Placement)
- Công ty phát hành chào bán CK của mình trong phạm vi một số người nhất định (các nhà đầu tư có ý định nắm giữ CK lâu dài) như công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí…
- Đa số các đợt trái phiếu được phát hành riêng lẻ, việc phát hành cổ phiếu ít khi thực hiện hình thức này.
2.2 Phát hành chứng khoán ra công chúng
- Việc phát hành mà CK có thể chuyển nhượng được bán rộng rãi ra công chúng cho 1 số lượng lớn người đầu tư nhất định & khối lượng phát hành nhất định.
2.3 Ý nghĩa cơ bản của phân biệt Phát hành riêng lẻ & Phát hành ra công chúng
- Phát hành công chúng: những công ty chất lượng cao, kinh doanh tốt => Điều kiện để xây dựng một TTCK an toàn, công khai & hiệu quả
- Phát hành riêng lẻ: chịu sự điều chỉnh của Luật Công ty.

3. Bảo lãnh phát hành chứng khoán
3.1 Khái niệm
- Là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, tổ chức phân phối CK & giúp bình ổn giá.
3.2 Các phương thức bảo lãnh phát hành

4. Niêm yết chứng khoán
- Là việc đưa các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn vào đăng ký và giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung (Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán).
BẢN CÁO BẠCH

1. Bản cáo bạch là gì?
- Bản cáo bạch chính là một lời mời hay chào bán để công chúng đầu tư đăng ký hoặc mua chứng khoán của công ty phát hành. Bản cáo bạch bao gồm mọi thông tin liên quan tới đợt phát hành.

2. Tại sao cần phải đọc Bản cáo bạch
- Bản cáo bạch là một tài liệu rất quan trọng. Với tư cách là nhà đầu tư, Bản cáo bạch là phương tiện giúp bạn đánh giá mức độ sinh lời và triển vọng của công ty trước khi ban quyết định có đầu tư hay không

3. Bản cáo bạch bao gồm những thông tin gì?
8 mục chính:
- Trang bìa
- Tóm tắt Bản cáo bạch
- Các nhân tố rủi ro
- Các khái niệm
- Chứng khoán phát hành
- Các đối tác liên quan tới đợt phát hành
- Tình hình và đặc điểm của tổ chức phát hành
- Phụ lục

4. Cách sử dụng bản cáo bạch
- Bắt đầu phân tích một công ty phát hành bằng Bản cáo bạch của công ty đó.
- Tìm hiểu về Ban giám đốc & Ban quản trị.

5. Những thông tin cần xem
- Trang bìa
- Thời gian chào bán
- Các khái niệm
- Tình hình và đặc điểm của tổ chức phát hành
- Bảng mục lục
- Tóm tắt bản cáo bạch
- Tóm tắt về vốn cổ phần, thống kê số liệu phát hành / chào bán
- Chứng khoán phát hành
- Thông tin về kinh doanh, tài chính

Các nhân tố rủi ro
Các rủi ro chung:
- Việc tăng, giảm giá chứng khoán phụ thuộc vào các điều kiện của TTCK nói chung, của tình trạng kinh tế đất nước và thế giới.
- Những thay đổi trong chính sách của Chính phủ
- Những rủi ro về ngoại hối
- Những thay đổi về tỷ lệ lãi suất

Những rủi ro có thể xảy ra của công ty bao gồm:
- Sự phụ thuộc vào những cán bộ chủ chốt
- Sự phụ thuộc vào một số ít các khách hàng, nhà cung cấp hoặc các dự án trong nội bộ công ty
- Những thay đổi về giá nguyên liệu thô
- Sự hợp nhất giữa các đối thủ cạnh tranh hoặc công ty mới tham gia vào ngành.
- Tranh chấp cụ thể đã bắt đầu phát sinh

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Hoạt động mua bán CK trên TTCK có thể diễn ra trên thị trường tập trung (Trung tâm giao dịch chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán) và thị trường phi tập trung.

Mua chứng khoán của tổ chức phát hành
Đối với loại chứng khoán này, bạn có thể thực hiện theo 2 hình thức:
- Mua trực tiếp tại tổ chức phát hành: nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền trực tiếp tại tổ chức phát hành CK => Bất cập, nhất là về địa lý
- Mua thông qua trung gian: mua thông qua các nhà đại lý hoặc bảo lãnh phát hành, thông thường là các công ty CK và các Ngân hàng thương mại.
- Mua CK của tổ chức phát hành chưa niêm yết trên trung tâm giao dịch CK thì việc chuyển nhượng hiện nay gặp nhiều khó khăn.

Mua bán chứng khoán niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
Chứng khoán niêm yết là chứng khoán có đủ điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký để mua bán tại Trung tâm giao dịch CK. Khi mua bán CK niêm yết, phải tuân thủ 1 số nguyên tắc sau:
- Mọi GD mua bán CK đều phải qua hệ thống tại Sở Giao dịch, Trung tâm Giao dịch Ck theo phương thức khớp lệnh hoặc phương thức thỏa thuận.
- GDCK thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên nguyên tắc ưu tiên về giá và ưu tiên về thời gian;
- GDCK niêm yết lô lẻ được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán thành viên (thành viên của Trung tâm GDCK) trên nguyên tắc thỏa thuận về giá.

Quy trình giao dịch chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán:
Toàn bộ quy trình được tiến hành theo 5 bước:
- Bước 1: Nhà đầu tư đến mở tài khoản và đặt lệnh mua hay bán CK tại một công ty CK.
- Bước 2: Công ty CK chuyển lệnh đó cho đại diện của công ty tại Trung tâm giao dịch CK để nhập vào hệ thống giao dịch của Trung tâm.
- Bước 3: Trung tâm giao dịch CK thực hiện ghép lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty CK
- Bước 4: Công ty chứng khoán thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư.
- Bước 5: Nhà đầu tư nhận được CK (người mua) hoặc tiền (người bán) trên tài khoản của mình tại công ty CK sau 3 ngày làm việc kể từ ngày mua.bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN
.doc 777185.doc
Kích thước: 60 kb
Lần tải: 0 lần
Download