bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 238 | Lần tải 5
  • Download images iPhone Game Development
  • Download images iPhone Game Development
  • Download images iPhone Game Development
  • Download images iPhone Game Development
  • Download images iPhone Game Development

Download at WoweBook.Com
iPhone Game Development
Paul Zirkle and Joe Hogue
Beijing · Cam
idge · Farnham · Köln · Sebastopol · Taipei · Tokyo
Download at WoweBook.Com
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Tài liệu hướng dẫn lập trình game trên iOS. Gồm có 6 phần: 1. Giới thiệu về iPhone 2. Game Engine Anatomy 3. Framework 4. 2D Game Engine 5. 3D Game 6. Những điều chú ý khi thiết kế Game
777771.pdf
Kích thước: 4.32 mb
Lần tải: 0 lần
Download