bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 278 | Lần tải 6
  • Download images Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS
  • Download images Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS
  • Download images Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS
  • Download images Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS
  • Download images Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS

Mat Clark – IELTS Speaking
LỜI NÓI ĐẦU
Chào các bạn, xuất phát từ nhu cầu bản thân muốn học môn speaking cho bài thi
tiếng anh IELTS, chúng tôi nhận thấy cuốn sách này có giá trị rất tốt cho việc tham khảo.
Tuy nhiên, các bản sách điện tử đang tràn lan trên mạng Internet hiện nay có chất lượng rất
thấp, kèm theo đó là việc có thêm tiếng Trung dẫn tới lãng phí về giấy in, tiền bạc, thời gian.
Hiện nay, cuốn này này đã được một nhà xuất bản tại Việt Nam mua lại bản quyền từ
tác giả Mat Clark, và đã xuất bản tại Việt Nam, chúng tôi khuyên các bạn nên mua cuốn
sách này để sử dụng, nhằm tôn trọng giá trị của cuốn sách này, cũng như tôn trọng tác quyền
của tác giả cũng như nhà xuất bản.
Chúng tôi gõ lại cuốn sách này nhằm mục đích duy nhất là để học tập, nghiên cứu,
không hề mang bất cứ mục đích kinh doanh nào. Mọi hành động thương mại liên quan tới
ản gõ lại này là không hề liên quan tới chúng tôi.
Mong các bạn tôn trọng tác giả và tôn trọng ý muốn của chúng tôi.
Trong quá trình gõ và biên tập, do trình độ không chuyên, không thể tránh khỏi có sai
sót.
Xin cảm ơn, chúc các bạn học tốt.
1
Mat Clark – IELTS Speaking
IELTS SPEAKING – MAT CLARK
Preface
During my 5 years as an IELTS examiner in China, I have seen thousands of Chinese
IELTS candidates perform OK in the speaking interview.
Most people would agree that an OK score in speaking is 5 or 6.
Many students now realize that a score of 5 or 6 for speaking is not enough for thei
study requirements and this is why I wrote this book.
Many students spend months preparing for the IELTS speaking test and still find it
difficult
to
score
7
o
higher.
In
fact
some
candidates
actually
score
lowe
than
they
potentially could have scored. There are a few reasons behind this poor performance and
these will be discussed in detail throughout this book, but one major factor is the lack of
quality material available for IELTS speaking preparation.
As an IELTS examiner, I am able to precisely separate the differences in spoken
English ability resulting in different IELTS speaking scores – this knowledge provides the
asis for this book.
There are a number of IELTS speaking books on the market but this book aims to
eak new ground by focusing on how to prepare for and achieve a speaking score of 7 (o
maybe higher). All of the skills and strategies presented in this book are typical of a high
scoring speaking candidate.
This book is intended for anyone who intends to take the IELTS test; it will also help
learners of English improve their speaking skills. It is suitable for both classroom use and
self-study.
2
Mat Clark – IELTS Speaking
TABLE OF CONTENTS
The Speaking Test in China .................................................................................................................5
1.
Chinese Performance and the Reason........................................................................5
2.
The Real Reason...................................................................................................6
Two Different Speaking Systems.........................................................................................................9
1.
The Economics of Language ...................................................................................9
2.
The Location of Key Information.............................................................................9
3.
Summary of the Differences between Spoken English and Spoken Chinese.....................12
The Marking System..........................................................................................................................13
1.
Fluency and Coherence (Scored 1~9).......................................................................13
2.
Lexical Resource (Scored 1~9) ...............................................................................16
3.
Grammatical Range and Accuracy (1~9)...................................................................18
4.
Pronunciation (1~9)..............................................................................................20
5.
A Summary of the Marking System .........................................................................23
The Speaking Test Format..................................................................................................................24
1.
Part One of the Speaking Test.................................................................................25
1.1.
Possible Topics for Part One.............................................................................26
1.2.
Question Type 1: ―Basic Description‖ Questions..................................................28
1.3.
Question Type 2: ―Liking‖...............................................................................33
1.4.
Question Type 3: ―Disliking‖ Questions .............................................................36
1.5.
Question Type 4: ― Types of‖ Question...............................................................38
1.6.
Question Types 5: ―Wh-/How Often‖ Questions...................................................42
1.7.
Question Type 6: ―Yes/No‖ Questions................................................................45
1.8.
Question Type 7: ―Would‖ Questions:................................................................48
1.9.
Part one topic list...........................................................................................52
2.
Part Two of the Speaking Test.................................................................................92
2.1.
Part Two Problems.........................................................................................92
2.2.
Part Two and the Making System ......................................................................92
2.3.
Part Two Topics.............................................................................................94
2.4.
Strategies for Part Two....................................................................................95
2.5.
Producing a Good Quality Part Two Talk..........................................................100
2.6.
Part Two TopicAnalysis................................................................................110
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

xuất phát từ  nhu cầu  bản thân muốn  học môn speaking cho bài thi

tiếng anh IELTS, chúng tôi nhận thấy cuốn sách này có giá trị  rất tốt cho việc tham khảo.

Tuy nhiên, các bản sách điện tử đang tràn lan trên mạng Internet hiện nay có chất lượng rất

thấp, kèm theo đó là việc có thêm tiếng Trung dẫn tới lãng phí về giấy in, tiền bạc, thời gianQuyển sách này hướng dẫn cách trả lời các câu hỏi trong kỳ thi IELTS speaking


.pdf 770442.pdf
Kích thước: 1.04 mb
Lần tải: 0 lần
Download