bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 1351 | Lần tải 175
  • Download images Hướng dẫn sử dụng GNS3 mô phỏng mô hình mạng
  • Download images Hướng dẫn sử dụng GNS3 mô phỏng mô hình mạng
  • Download images Hướng dẫn sử dụng GNS3 mô phỏng mô hình mạng
  • Download images Hướng dẫn sử dụng GNS3 mô phỏng mô hình mạng
  • Download images Hướng dẫn sử dụng GNS3 mô phỏng mô hình mạng

Bùi Quốc Hoàn – Diễn ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn)
GNS3 Documentation
v3.0 beta
Một phần trong bài hướng dẫn này ñược trích ra từ bài hướng
dẫn tuyệt vời về Dynagen của Greg Anuzelli
Graphical Network Simulato
Mục lục
Mục lục........................................................................................................................................... 1
Giới thiệu........................................................................................................................................ 2
Giới thiệu về Dynamips.............................................................................................................. 2
Giới thiệu về Dynagen................................................................................................................ 2
Cài ñặt GNS3.................................................................................................................................. 3
IOS Images..................................................................................................................................... 3
Sử dụng tài nguyên......................................................................................................................... 4
Cấu hình Dynamips........................................................................................................................ 5
Một số ví dụ về Terminal Command ......................................................................................... 7
Chạy một bài lab ñơn giản............................................................................................................ 10
Chế ñộ thiết kế.......................................................................................................................... 10
Chế ñộ mô phỏng ..................................................................................................................... 13
Làm việc với Console................................................................................................................... 15
Tính toán giá trị Idle-PC............................................................................................................... 18
Sử dụng một thiết bị Frame Relay................................................................................................ 22
Giao tiếp với mạng thực............................................................................................................... 24
Sử dụng thiết bị Ethernet Switch.................................................................................................. 28
Sử dụng thiết bị Hub .................................................................................................................... 31
WIC Modules............................................................................................................................... 31
Quá trình hoạt ñộng Client/Server và Multi-server...................................................................... 32
Tối ưu hoá sử dụng bộ nhớ........................................................................................................... 35
Bắt gói tin..................................................................................................................................... 36
Lưu và nạp một mô hình mạng .................................................................................................... 39
Những lện/tính năng khác ............................................................................................................ 42
Các phần cứng hiện tại ñã mô phỏng ñược.................................................................................. 43
Các câu hỏi thường gặp................................................................................................................ 46
Thành phố Hồ Chí Minh – Tháng 11 năm 2007
1
Bùi Quốc Hoàn – Diễn ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn)
Giới thiệu
GNS3 là một trình giả lập mạng có giao diện ñồ hoạ (graphical network simulator) cho phép bạn
dễ dàng thiết kế các mô hình mạng và sau ñó chạy giả lập trên chúng. Tại thời ñiểm hiện tại
GNS3 hỗ trợ các IOS của Router, ATM/Frame Relay/Ethernet switch và hub. Bạn thậm chí có
thể mở rộng mạng của mình bằng cách kết nối nó vào mạng ảo này.
ðể làm ñược ñiều này, GNS3 ñã dựa trên Dynamips và một phần của Dynagen, nó ñược phát
triển bằng Python và thông thông qua PyQt và phần giao diện ñồ hoạ thì sử dụng thư viện Qt, rất
nổi tiếng về tính hữu dụng của nó trong dự án KDE. GNS3 cũng sử dụng kỹ thuật SVG
(Scalable Vector Graphics) ñể cung cấp các biểu tượng chất lượng cao cho việc thiết kế mô hình
mạng của bạn.
Gii thiu v Dynamips
Dynamips là một trình mô phỏng router Cisco ñược viết bởi Christophe Fillot. Nó mô phỏng các
dòng 1700, 2600, 3600, và 7200, và sử dụng các IOS image chuẩn. Theo lời của Chris :
Phần mềm mô phỏng loại này có thể ñược sử dụng cho :
ðược sử dụng như một công cụ ñể thực tập, với phần mềm sử dụng trong thế giới thực.
Nó cho phép mọi người làm quen hơn với các thiết bị của Cisco, Cisco hiện ñang là công
ty hàng ñầu trên thế giới về kỹ thuật mạng ;


Thử nghiệm và làm quen với các ñặc tính của Cisco IOS ;
Kiểm tra nhanh chóng các cấu hình ñể triển khai sau này trên các router thật.
Dĩ nhiên, phần mềm mô phỏng này không thể thay thế các router thật, nó chỉ ñơn giản là một
công cụ bổ sung cho các bài lab thực tế của các nhà quản trị mạng Cisco hoặc những ai muốn
vượt qua các kỳ thi CCNA/CCNP/CCIE.
Mặc dù Dynamips cung cấp một switch ảo ñơn giản, nó không mô phỏng Catalyst switch (mặc
dù nó có thể giả lập NM-16ESW)
Gii thiu v Dynagen
Dynagen là một giao tiếp dựa trên nền văn bản (text-base) dành cho Dynamips, cung cấp một bộ
OOP API riêng ñược sử dụng bởi GNS3 ñể tương tác với Dynamips. GNS3 cũng sử dụng tập tin
cấu hình tương-tự-INI của Dynagen và có tích hợp trình quản lý CLI của Dynagen cho phép
người dùng liệt kê các thiết bị, tạm ngưng và nạp lại các các thể hiện (của các thiết bị - ND), xác
ñịnh và quản lý các giá trị idle-pc, bắt các gói tin,…
Nếu bạn tình có ñược bài hướng dẫn này trước khi tìm hiểu về GNS3, Dynamips hay Dynagen,
thì ñây là các liên kết dành cho bạn :
GNS3: http://www.gns3.net/
Dynamips: http://www.ipflow.utc.fr/index.php/Cisco_7200_Simulato
Dynamips Blog (where most of the action is): http://www.ipflow.utc.fr/blog/
Thành phố Hồ Chí Minh – Tháng 11 năm 2007
2
Bùi Quốc Hoàn – Diễn ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn)
Dynagen (a text-based front-end to the emulator): http://dyna-gen.sourceforge.net/
GNS3 / Dynamips / Dynagen Bug tracking: http://www.ipflow.utc.fr/bts/
Hacki’s Dynamips / Dynagen / GNS3 Forum: http://7200emu.hacki.at/index.php
Cài ñặt GNS3
GNS3 chạy trên Windows, Linux và Mac OSX (các nền khác chưa ñược thử nghiệm) và ñòi hỏi
các thành phần sau ñây ñã ñược cài ñặt sẵn trong máy nếu bạn muốn sử dụng nó từ mã nguồn:
• Qt >= 4.3, xem tại http://trolltech.com/developer/downloads/qt/index/
• Python >= 2.4, xem tại on http://www.python.org/
• Sip >= 4.5 nếu bạn muốn biên dịch PyQt, xem tại http://www.rive
ankcomputing.co.uk/sip/
• PyQt >= 4.1, xem tại http://www.rive
ankcomputing.co.uk/pyqt
Chúng tôi ñã tập hợp tất cả các phần trên thành một bộ cài tất-cả-trong-một trên Windows (all-
in-one Windows installer pakage), bao gồm Winpcap, Dynamips, và một phiên bản ñã ñược
iên dịch của GNS3, giúp bạn không cần phải cài Python, PyQt và Qt. Nó cũng cung cấp tính
năng Explorer “tích hợp” nên bạn có thể double-click lên tập tin network ñể chạy chúng.
Người dùng Windows nên cài ñặt gói all-in-one Windows installer. Nó cung cấp mọi thứ bạn
cần ñể có thể chạy ñược GNS3 trên máy cá nhân hay máy ở xa, ngoại trừ một IOS image (xem
phần kế tiếp)
Người dùng Linux cần download Dynamips và giải nén nó vào một chỗ thích hợp. Cài ñặt
những gói phụ thuộc của GNS3 và sau ñó chạy GNS3. Người dùng cũng có thể thử phiên bản
inary dành cho Linux, giúp không cần phải cài Python, PyQt và Qt.
Ghi chú: Nếu bạn ñang chạy Dynamips trên một hệ thống RedHat hay Fedora, hãy xem qua
Dynamips FAQ item#2 nếu bạn gặp lỗi khi chạy Dynamips.
Tại thời ñiểm hiện tại, người dùng Mac OS X phải tự biên dịch những gói phụ thuộc. Phiên bản
inary sẽ ñược ñược cho ra ñời trong nay mai.
IOS Images
Dynamips chạy hệ ñiều hành thật của Cisco. Trích từ Dynamips FAQ:
Bạn có thể cung cấp Cisco IOS image của router 7200 cho tôi ñược không?
Không, tôi không ñược phép phân phối các IOS images. Bạn phải tự tìm lấy chúng. ðiều
này sẽ không thành vấn ñề nếu bạn là một khách hàng của Cisco.
Thành phố Hồ Chí Minh – Tháng 11 năm 2007
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

GNS3 là một trình giả lập mạng có giao diện đồ hoạ (graphical network simulator) cho phép bạn dễ dàng thiết kế các mô hình mạng và sau đó chạy giả lập trên chúng. Tại thời điểm hiện tại GNS3 hỗ trợ các IOS của Router, ATM/Frame Relay/Ethernet switch và hub. Bạn thậm chí có thể mở rộng mạng của mình bằng cách kết nối nó vào mạng ảo này. Để làm được điều này, GNS3 đã dựa trên Dynamips và một phần của Dynagen, nó được phát triển bằng Python và thông thông qua PyQt và phần giao diện đồ hoạ thì sử dụng thư viện Qt, rất nổi tiếng về tính hữu dụng của nó trong dự án KDE. GNS3 cũng sử dụng kỹ thuật SVG (Scalable Vector Graphics) để cung cấp các biểu tượng chất lượng cao cho việc thiết kế mô hình mạng của bạn.
.pdf 774872.pdf
Kích thước: 1.69 mb
Lần tải: 0 lần
Download