bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 499 | Lần tải 29
  • Download images Hướng dẫn lập trình VB.NET
  • Download images Hướng dẫn lập trình VB.NET
  • Download images Hướng dẫn lập trình VB.NET
  • Download images Hướng dẫn lập trình VB.NET
  • Download images Hướng dẫn lập trình VB.NET

Hướng dẫn lập trình VB.NET
Chương 1:
Mở và chạy một chương trình Visual Basic.NET
--------oOo--------
1. Môi trường phát triển visual studio.net
VS.NET là bộ công cụ giúp phát triển các ứng dụng từ ứng dụng desktop đến ứng dụng
mạng. Nó là môi trường để phát triển tất cả các ngôn ngữ như VB.NET, Visual C++, Visual
C#.Net hết sức mạnh mẽ và thuận lợi.
1.1. Khởi động visual studio.NET
Việc khởi động vs.NET cũng tương tự như các phần mềm khác như ms.Word hay excel.
Nếu lần đầu khởi động vs.NET sẽ yêu cầu xem bạn chạy nó với ưu tiên ứng dụng và ngôn
ngữ nào. Bạn chọn Visual Basic và start vs.net là xong. Màn hình bắt đầu như sau:
Nếu trang start page không hiện, bạn có thể làm nó xuất hiện bằng cách chọn menu View |
Other Windows | Start Page.
1.2. Mở một dự án của visual basic
Tại trang start page, bạn có thể click vào project của phần Open và duyệt một dự án trong
phần Baitap sẵn có của chương 1 xem sao.
1.3. Mở một dự án cụ thể
- Click chuột vào project của phần Open tại trang Start Page.
- 1 -
Hướng dẫn lập trình VB.NET
- Duyệt đến thư mục chứa dự án của chương 1
- Mở file MusicTrivia.sln. Khi này trang Start Page sẽ tạm ẩn đi, một cửa sổ mới
xuất hiện:
1.4. Dự án (Project) và giải pháp (Solutions)
Khi
mở
dự
án

trên
chắc
hẳn
ạn
đã
nhìn
thấy
hai
file

MusicTrivia.sln

MusicTrivia.vbproj. file .sln là file giải pháp và file .vbproj là file dự án.
Vậy phân biệt chúng thế nào?
Trong VS, các chương trình đang triển khai và phát triển được gọi là dự án (Projects) hoặc
giải pháp (Solution) bởi chúng chứa rất nhiều file và do nhiều thành phần, đối tượng riêng
lẻ hợp lại. Một chương trình vs.NET bao gồm một file giải pháp và một file dự án hợp lại.
File dự án chứa thông tin đặc biệt liên quan đến một tác vụ lập trình đơn lẻ. File giải pháp
lại chứa thông tin về một hay nhiều dự án.
Như vậy về tương lai thì file .sln sẽ được ưa chuộng hơn.
1.5. Các công cụ của VS.NET
Công cụ trong vs.NET rất phong phú. Bạn có thể khám phá từ từ. Sau đây là mô phỏng
màn hình làm việc của bộ vs.NET:
- 2 -
Hướng dẫn lập trình VB.NET
Windows Form Designe
Menu Ba
Standard Toolba
Solution Explore
Tools
Box
Output Windows
Properties Windows
1.6. Bộ thiết kế Windows Forms Designe
VS.NET có một bộ thiết kế form trực quan, bạn sẽ làm quen dần dần bởi vì thường trong
các dự án phát triển có thể có rất nhiều Form.
1.7. Hiển thị bộ thiết kế Form
Góc phải màn hình là cửa sổ Solution Explorer. Hiển thị nó View | Solution Explorer. Cửa
sổ này chứa toàn bộ các phần tử có sd trong dự án.
Double Click vào MusicTrivia.vb trong cửa sổ Solution Explorer bạn sẽ thấy tất cả các file
chứa form.
Nhắp chuột vào biểu tượng View Designe
trong solution để hiển thị form thiết kế ở
dạng trực quan.
2. Chạy một chương trình Visual Basic
- Nhắp chuột vào nút start màu xanh
trên standard bar để chạy chương trình (bạn
cũng có thể ấn phim F5).
- Ấn thử nút Answer và Quit thử xem.
- 3 -
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

hướng dẫn về lập trình VB.NET cơ bản cho người mới bắt đầu học lập trình
775602.pdf
Kích thước: 4.05 mb
Lần tải: 0 lần
Download