bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:26 PM | Lần xem 193 | Lần tải 8
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:26 PM


<p style="text-align: justify;"><strong>VS.NET l&agrave; bộ c&ocirc;ng cụ gi&uacute;p ph&aacute;t triển c&aacute;c ứng dụng từ ứng dụng desktop đến ứng dụng mạng. N&oacute; l&agrave; m&ocirc;i trường để ph&aacute;t triển tất cả c&aacute;c ng&ocirc;n ngữ như VB.NET, Visual C++, Visual C#.Net hết sức mạnh mẽ v&agrave; thuận lợi. T&agrave;i liệu gồm 20 chương, hướng dẫn viết v&agrave; chạy chương tr&igrave;nh.</strong></p>
<p>Chương 1: Mở v&agrave; chạy một chương tr&igrave;nh Visual Basic.NET <br /> Chương 2: Viết một chương tr&igrave;nh Visual Basic.NET đầu tay <br /> Chương 3: L&agrave;m việc với c&aacute;c điều khiển tr&ecirc;n TOOLBOX <br /> Chương 4: L&agrave;m việc với Menu v&agrave; hộp thoại <br /> Chương 5: Biến v&agrave; to&aacute;n tử trong VISUAL BASIC.NET <br /> Chương 6: Sử dụng c&aacute;c ph&aacute;t biểu cấu tr&uacute;c ra quyết định <br /> Chương 7: Sử dụng ph&aacute;t biểu lặp v&agrave; bộ định thời (TIMER) <br /> Chương 8: Gỡ lỗi (DEBUG) trong chương tr&igrave;nh VISUAL BASIC.NET <br /> Chương 9: Bẫy lỗi v&agrave; sử dụng cấu tr&uacute;c xử l&yacute; lỗi <br /> Chương 10: Sử dụng c&aacute;c MODULE (đơn thể) v&agrave; thủ tục (PROCEDURE) <br /> Chương 11: Sử dụng mảng v&agrave; tập hợp (Collection) <br /> Chương 12: Kh&aacute;m ph&aacute; c&aacute;ch xử l&yacute; file TEXT v&agrave; chuỗi <br /> Chương 13: Tự động h&oacute;a trong ứng dụng Microsoft v&agrave; quản l&yacute; tiến tr&igrave;nh <br /> Chương 14: Ph&acirc;n phối v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;i ứng dụng Visual Basic.NET <br /> Chương 15: Quản l&yacute; Windows Forms <br /> Chương 16: Xử l&yacute; đồ họa v&agrave; c&aacute;c hiệu ứng ảnh động <br /> Chương 17: Kế thừa Form v&agrave; tạo c&aacute;c lớp cơ sở <br /> Chương 18: L&agrave;m việc với m&aacute;y in <br /> Chương 19: L&agrave;m quen với ADO.NET</p>
.rar LapTrinhVB.NET-TaiLieuTV. ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.rar LapTrinhVB.NET-TaiLieuTV. ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download