bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 1828 | Lần tải 569
  • Download images Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3
  • Download images Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3
  • Download images Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3
  • Download images Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3
  • Download images Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3

tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
TRAÀN THÒ THU THUÛY
HÖÔÙNG
DAÃN
HOÏC
ADOBE
®
PHOTOSHOP®
CS3
NHAØ XUAÁT BAÛN TONÅ G HÔÏP ÑOÀNG NAI
5
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
CHÖÔNG I
LAØM QUEN VÔÙI PHOTOSHOP
BAØI 1. TOÅNG QUAN VEÀ ADOBE PHOTOSHOP CS3
1. Gôùi thieäu Adobe Photoshop CS3
Haún baïn seõ khoâng xa laï gì vôùi phaàn meàm Photoshop. Phieân baûn CS3 laø
tieáp noái cuûa phieân baûn Photoshop CS2. Vôùi nhieuà coâng cuï ñöôïc xem laø khaù
noåi baät, hoã trôï nhieàu nhaát trong viecä xöû lyù aûnh soá sao cho hoaøn haûo vaø
chaát löôïng toát nhaát. Neuá baïn laø ngöôøi thích khaùm phaù phieân baûn môiù thì
Photoshop CS3 cuõng raát ñaùng ñeå cho baïn söû duïng.
CS3 seõ cho baïn moät soá coâng cuï môùi, chaúng haïn:
+ Thoâng qua Filter –––> Convert for Smart Filters, baïn coù theå söû duïng
caùc Smart Object treân caùc layer moät caùch thuaän tieän vaø nhanh choùng. Hôn
nöõa, vieäc thieát laäp caùc smart filter seõ cho baïn moät hieuä öùng ñeïp treân hình
aûnh ñöôcï xöû lyù.
+ Vôùi coâng cuï Quick Selection. Baïn seõ chonï nhanh moät vuøng aûnh ñeå xöû ly.ù
Caùc hình aûnh seõ ñöôcï Photoshop CS3 phanâ tích töï ñoäng neân deã daøng cho
aïn tinh chænh thoâng qua phím W.
+
Tính
naêng
“Auto–Align
Layers"
and
"Auto–Blend
Layers”
hoã
trôï
cho
aïn töï ñoäng thao taùc treân caùc layer moät caùch nhanh choùng.
+
Tính
naêng
Black
and
White
conversion
cho
aïn
chuyeån
ñoåi
qua
laïi
nhanh choùng vaø ñôn giaûn thoâng qua thieát laäp, phaân tích tröôcù khi thöïc
hieän.
2. Nhöõng khaùi nieäm cô baûn trong Photoshop
+ Ñieåm aûnh (pixel – px):
Laø nhöõng phaàn töû hình vuoâng cauá taoï neân file aûnh. Noùi caùch khaùc moät file
aûnh laø taäp hôïp cuûa nhieàu ñieåm aûnh, soá löôïng vaø ñoä lôùn cuûa caùc ñiemå aûnh
trong file aûnh phuï thuoäc vaoø ñoä phaân giaûi cuûa file ñoù.
+ Ñoä phaân giaûi (Resolution–pixel/inch,dpi):
Laø
soá
löôïng
ñieåm
aûnh
treân
1
ñôn

daøi
(thöôøng
duøng
inch).
VD: ñoä phaân giaûi cuûa aûnh baèng 80 (nghóa laø 80 ñieåm aûnh treân 1 inch daiø )
Coù theå noùi neuá ñoä phaân giaûi thaáp thì soá löôïng ñieåm aûnh ít, dieän tích cuûa
px lôùn, hình aûnh seõ khoâng ñöôïc roõ neùt.
6
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
+ Vuøng choïn (selection):
Laø
vuøng
aûnh
ñöôïc
giôùi
haïn
aèng
ñöôøng
ieân
vaø
neùt
ñötù
ñöôïc
duøng
ñeå
khoanh vuøng xöû lí rieâng. Moïi thao taùc xöû lí hình aûnh chæ coù tacù duïng beân
trong vuøng choïn.
+ Layer: Laø lôùp aûnh, trong 1 layer chöùa cacù vuøng coù ñieåm aûnh hoaëc khoâng
coù
ñieåm
aûnh.
Vuøng
khoâng
coù
ñieåm
aûnh
ñöôïc
goïi
laø
vuøng
trong
suoát
(Transparent).
+ Maøu tieàn caûnh (Foreground Color), mauø haäu caûnh (Background Color):
Laø 2 hoäp maøu cô baûn trong Photoshop, noù naèm treân thanh coâng cuï. Chuùng
ta coù theå hieåu moät caùch chung chung:
-
Maøu tienà canû h laø maøu seõ toâ vaoø aûnh.
-
Maøu haäu caûnh laø maøu neàn giaáy.
3. Thuû thuaät nho nhoû khi söû duïng Photoshop
Photoshop cung caáp cho chuùng ta tính naêng Plug-in, nghóa laø b n coù theå
ñöa theâm leänh vaøo
filter hoaëc vaøo menu baèng caùch caøi ñaët theâm
phaàn
memà .
Ví duï: Caøi ñaët theâm phaàn meàm Adobe Photoshop Plugin – Filters
Unlimited 2.0 Full.
Töø ñóa CD baïn click chuotä traùi –––> setup –––> giao dieän Welcome to
the Filters xuaát hieän.
7
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Adobe là một tập đoàn lớn chuyên tạo ra các phần mềm về xử lý ảnh, thiết kế và lập trình Web… chuyên nghiệp, chẳng hạn như: Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe Design, Adobe Photoshop Element, Photoshop CS3… và trong số đó Photoshop được người dùng rất ưa chuộng. Qua nhiều năm tập đoàn này đã nâng cấp và cải tiến rất nhiều cho các phần mềm của họ.


.pdf 769507.pdf
Kích thước: 12.83 mb
Lần tải: 0 lần
Download