bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 373 | Lần tải 17

I. MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH:
1- Đối với khách hàng cá nhân:
- CMND của người mở tài khoản- Điền vào 2 bản Hợp đồng Mở tài khoản (HSC giữ 01 bản, khách hàng giữ 1 bản)
2- Đối với khách hàng tổ chức:
- Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Quyết định thành lập đối với tổ chức xã hội), Giấy phép hoạt động (nếu có) – Có công chứng- Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng (Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo đối với tổ chức xã hội) (nếu có) – Có công chứng- CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện và người được ủy quyền- Điền vào giấy đăng ký chữ ký và Hợp đồng Mở tài khoản
3- Đối với khách hàng chuyển từ công ty chứng khoán khác về HSC
- Mở hợp đồng tại Công ty HSC- Photo hợp đồng và đóng dấu treo thành 2 bản (nếu có cả cổ phiếu sàn HNX và HOSE)- Mang hợp đồng mở tại HSC photo có đóng dấu treo của công ty HSC qua công ty chứng khoán cũ, yêu cầu công ty chứng khoán cũ chuyển tiền và chứng khoán qua HSC- Thời gian chuyển chứng khoán và tiền sang HSC là từ 4-7 ngày làm việc
4- Thay đổi thông tin trên CMND
- Điền vào Giấy Yêu cầu thay đổi thông tin tại quầy.- Cung cấp CMND gốc và bản sao CMND có công chứng.
II. KÝ QUỸ GIAO DỊCH:
1. Ký quỹ tiền
a. Nội dung: Khi mua chứng khoán, Quý khách phải ký quỹ 100% số tiền mua cộng với các khoản phí phát sinh.
Số tiền ký quỹ = (Số chứng khoán đặt mua x Giá chứng khoán đặt mua) + Phí môi giới

b. Phương thức: Quý khách có thể lựa chọn các hình thức nộp tiền ký quỹ sau đây:
- Tiền mặt: Quý khách nộp tiền ở quầy của Ngân hàng HD Bank tại trụ sở Công ty- Chuyển khoản: Quý khách vui lòng xem chi tiết tại đây.

2. Ký quỹ bán chứng khoán
Khi bán chứng khoán, tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng mở tại Công ty phải có đủ 100% loại chứng khoán muốn bán.
III. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIAO DỊCH:
Quý khách hàng được thực hiện các giao dịch ngược chiều( mua, bán) cùng một loại chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch trên cùng một tài khoản giao dịch mở tại một công ty chứng khoán.Quý khách hàng có thể sử dụng tài khoản mở tại công ty chứng khoán A để thực hiện giao dịch ( mua và bán cùng loại chứng khoán ) trong ngày giao dịch và ngày hôm sau sử dụng tài khoản mở tại công ty chứng khoán B để thực hiện lệnh mua bán trong ngày. Hoặc cùng một ngày giao dịch có thể sử dụng nhiều tài khoản khác nhau mở tại các công ty chứng khoán khác nhau để giao dịch từng loại chứng khoán. Quý khách hàng không được phép thực hiện giao dịch mà không dẫn đến thay đổi quyền sở hữu chứng khoán.Cụ thể:- Quý khách hàng khi đặt lệnh mua, bán cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch không được dẫn đến trường hợp các lệnh đối ứng ngược chiều cho cùng loại chứng khoán đó khớp với nhau( điều đó có nghĩa là quý khách hàng đã mua và bán với chính mình, không dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu số chứng khoán đã đặt lệnh).- Trong từng đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng/mở cửa tại SGDCK TP. HCM, việc cùng một lúc đặt lệnh mua và bán ngược chiều cùng một loại chứng khoán là không được phép.- Trong đợt khớp lệnh liên tục tại SGDCK Tp. HCM hoặc giao dịch tại SGDCK Hà Nội, việc đặt lệnh mua bán cùng phiên cùng một loại chứng khoán chỉ được thực hiện nếu lệnh mua/bán chứng khoán lần đầu đã khớp hoặc hủy phần chưa khớp.- Quý khách hàng không được sử dụng các tài khoản khác nhau của mình mở tại các công ty chứng khoán để mua, bán cùng loại chứng khoán trong ngày giao dịch( vì có thể dẫn đến các tài khoản khác nhau khớp lệnh với nhau nhưng do một nhà khách hàng đứng tên sở hữu các tài khoản đó hoặc được khách hàng ủy quyền cho người khác giao dịch, nên dẫn đến không thực sự chuyển quyền sở hữu), ngoại trừ trường hợp giải chấp trên tài khoản của quý khách hàng được thực hiện theo thỏa thuận trước đó giữa công ty chứng khoán và quý khách hàng. A. Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HOSE)
1. Thời gian giao dịch:
a. Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư:
Từ 8h30 đến 8h45
: Khớp lệnh định kỳ (Xác định giá mở cửa)
Từ 8h45 đến 10h30
: Khớp lệnh liên tục
Từ 10h30 đến 10h45
: Khớp lệnh định kỳ (Xác định giá đóng cửa)
Từ 8h30 đến 11h
: Giao dịch thỏa thuận

b. Đối với trái phiếu:
Từ 8h30 đến 11h
: Giao dịch thỏa thuận

2. Phương thức khớp lệnh:
Khớp lệnh định kỳ: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán của khách hàng tại một thời điểm xác định. Nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau:
+ Là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất.+ Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn
Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.
3. Nguyên tắc khớp lệnh:
a. Ưu tiên về giá:
- Lệnh mua với mức gia cao được ưu tiên thực hiện trước.- Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
b. Ưu tiên về thời gian:
- Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.
4. Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá:
a. Đơn vị giao dịch:
- Đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 10 cố phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư.- Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trở lên.- Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.
b. Đơn vị yết giá:
- Đối với phương thức khớp lệnh:
Mức giá
Đơn vị yết giá

100 đồng
50.000 – 99.500 đồng
500 đồng
>= 100.000 đồng
1.000 đồng

- Không qui định đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận trái phiếu.
5. Biên độ dao động giá:
- Biên độ dao động giá quy định trong ngày đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư là ± 5%- Không áp dụng biên độ giao động giá đối với giao dịch trái phiếu.- Giá:
+ Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)+ Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% - Biên độ dao động)
6. Lệnh giao dịch:
a. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (Viết tắt ATO):
- Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.- Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.- Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.- Giao dịch cổ phiếu có khối lượng từ 1 đến 9 cổ phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán, giá thực hiện được xác định bằng 90% giá tham chiếu của ngày ký kết Hợp đồng.
b. Lệnh thị trường (Viết tắt là MP) (hiện tại vẫn chưa áp dụng)
- Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.- Lệnh MP chỉ được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh liên tục.- Lệnh MP có khối lượng nhỏ hơn tổng khối lượng lệnh đối ứng sẽ được khớp hết.- Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết thì lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một bước giá.- Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc ở trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó. - Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh MP mua hoặc giá sàn đối với lệnh MP bán thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua giá trần hoặc lệnh giới hạn bán giá sàn.- Lệnh bán MP của nhà đầu tư nước ngoài được khớp ngay, cu
ent room không thay đổi. Khối lượng đặt bán còn lại (nếu có) sẽ chờ trên sổ lệnh.- Lệnh mua MP của nhà đầu tư nước ngoài được khớp ngay, cu
ent room giảm. Khối lượng đặt mua còn lại (nếu có) sẽ chờ trên sổ lệnh.- Lệnh mua MP của nhà đầu tư nước ngoài được khớp ngay, cu
ent room giảm bằng 0. Khối lượng đặt mua còn lại (nếu có) sẽ tự động bị hủy bỏ.* Ví dụ về lệnh MP:
KLđặt mua
Giáđặt mua
Giáđặt bán
KLđặt bán


98
3,000


99
2,000


99.5
1,500


LệnhMua9,000(MP)
=====>


KLđặt mua
Giáđặt mua
Giáđặt bán
KLđặt bán
9,000
MP
98
3,000


99
2,000


99.5
1,500
Kết qủa khớp: 3000 (98), 2000 (99), 1500 (99.5). Phần còn lại 2500 của lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn tại mức giá 100, cao hơn giá khớp cuối cùng 99.5 một bước giá.
Lưu ý: Lệnh MP sẽ được Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM hủy bỏ khi không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.
c. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (Viết tắt là ATC):
Tương tự như lệnh ATO nhưng được áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa. - Ví dụ về lệnh ATO (ATC):Sổ lệnh (Trong thời gian khớp lệnh định kỳ):Cổ phiếu AAA, giá tham chiếu : 99. Lệnh vào hệ thống theo thứ tự A, B, C.
KLđặt mua
Giáđặt mua
Giáđặt bán
KLđặt bán
5,000 ( C )
100
ATO (ATC)
4,000 ( B )


99
2,000 ( A )

Kết quả khớp:- Giá khớp : 99- Khối lượng khớp: 5,000. Trong đó: C-B : 4,000.- Lệnh ATO (ATC) được ưu tiên trước so với lệnh giới hạn trong so khớp lệnh.
7. Hủy lệnh giao dịch:
a. Trong thời gian khớp lệnh định kỳ:
Khách hàng không được hủy lệnh giao dịch đã đặt trong đợt khớp lệnh định kỳ.
b. Trong thời gian khớp lệnh liên tục:
Khách hàng có thể yêu cầu nhân viên môi giới hủy lệnh nếu lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện, kể cả các lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện ở lần khớp lệnh định kỳ hoặc liên tục trước đó.
8. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài:
a. Trong thời gian giao dịch khớp lệnh:
- Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư mua của nhà đầu tư nước ngoài được trừ vào khối lượng được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện; khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư bán của nhà đầu tư nước ngoài được cộng vào khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư được phép mua ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch (T+3).- Lệnh mua hoặc một phần lệnh mua của nhà đầu tư nước ngoài chưa được thực hiện sẽ tự động bị hủy nếu khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được phép mua đã hết hoặc không được thực hiện ngay khi nhập vào hệ thống giao dịch.
b. Trong thời gian giao dịch thỏa thuận:
- Khối lượng chứng khoán được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ không thay đổi nếu giao dịch thỏa thuận được thực hiện giữa hai nhà đầu tư nước ngoài với nhau.

B. Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)
1. Loại chứng khoán được giao dịch:
- Chứng khoán: cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Phương thức và thời gian giao dịch:
a. Các loại lệnh giao dịch:
- Lệnh giao dịch báo giá là lệnh giới hạn (LO) được nhập vào hệ thống giao dịch của Trung tâm có hiệu lực cho đến hết phiên giao dịch hoặc sẽ hết hiệu lực khi khách hàng có yêu cầu hủy lệnh.
b. Phương thức giao dịch:Giao dịch báo giá (Khớp lệnh liên tục) và giao dịch thỏa thuận
- Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp lệnh các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán của khách hàng theo những nguyên tắc sau:

Ưu tiên về giá: Các lệnh có mức giá tốt nhất được ưu tiên thực hiện trước

Ưu tiên về thời gian:
+ Lệnh mua hoặc bán có cùng mức giá thì lệnh giao dịch được nhập trước vào hệ thống được ưu tiên thực hiện trước.+ Nếu lệnh mua và bán thỏa mãn về giá (Giá mua ≥ Giá bán) thì mức giá khớp là mức giá của lệnh nhập vào hệ thống trước.+ Lệnh giao dịch có thể được thực hiện toàn bộ hoặc một phần theo bội số của đơn vị giao dịch.
- Giao dịch thỏa thuận:
+ Nếu khách hàng đã xác định được đối tác trước thì lệnh sẽ được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.+ Nếu chưa xác định được đối tác thì lệnh sẽ được gởi lên toàn bộ thị trường. Khi có thông tin Mua/Bán thỏa thuận tương ứng, công ty sẽ thông báo cho khách hàng, nếu khách hàng chấp nhận thì lệnh sẽ được thực hiện.+ Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, các lệnh mua/bán chứng khoán theo phương thức giao dịch thỏa thuận không được thực hiện cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.
c. Thời gian giao dịch:
- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ hoặc quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền. - Thời gian giao dịch: từ 8:30 đến 11:00* Lưu ý: HSC sẽ nhận lệnh từ 8h đến 10h55 đối với sàn HASTC, nhằm đảm bảo lệnh khách hàng được xử lý kịp thời.
3. Đơn vị giao dịch và yết giá:
a. Đơn vị giao dịch:
- Đối với cổ phiếu
Đơn vị giao dịch (lô chẵn) đối với giao dịch khớp lệnh là 100 cổ phiếu. Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận cổ phiếu. Áp dụng khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch thỏa thuận là 5000 cổ phiếuGiao dịch cổ phiếu có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán, giá thực hiện được xác định bằng giá sàn của ngày ký kết Hợp đồng.
- Đối với trái phiếu
Đơn vị giao dịch (lô chẵn) đối với giao dịch khớp lệnh trái phiếu là 100 trái phiếu. Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận trái phiếu. Khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch thoả thuận trái phiếu là 1000 trái phiếu.Giao dịch trái phiếu có khối lượng từ 1 đến 99 trái phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán theo nguyên tắc thoả thuận về giá.
b. Đơn vị yết giá giao dịch:
Hình thức giao dịch
Cổ phiếu
Trái phiếu
Giao dịch báo giá
100 đồng
Không quy định
Giao dịch thỏa thuận
Không quy định
Không quy định

4. Giá tham chiếu và biên độ dao động giá:
a. Giá tham chiếu:
- Giá tham chiếu của cổ phiếu là bình quân gia quyền của các giá thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày có giao dịch gần nhất trước đó.- Việc xác định giá tham chiếu của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức niêm yết hoặc tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) đề xuất và được SGDCKHN phê duyệt. Nếu trong 3 ngày giao dịch liên tục kể từ ngày giao dịch đầu tiên chưa xác định được mức giá bình quân gia quyền để sử dụng làm giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp, tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) sẽ phải xác định lại giá tham chiếu.- Giá tham chiếu sẽ được giữ nguyên trong các trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu với giá phát hành cao hơn giá bình quân của ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền. - Trường hợp chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên, khi được giao dịch trở lại, giá tham chiếu do Sở GDCK Hà Nội quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận.
b. Biên độ dao động giá:
- Biên độ dao động: Là tỷ lệ % dao động giá mua và bán chứng khoán trong ngày giao dịch do UBCKNN quy định. Biên độ dao động giá của cổ phiếu là ± 7%.- Chính thức áp dụng giá tham chiếu và biên độ dao động giá là ± 30% so với giá tham chiếu cho cổ phiếu ngày giao dịch đầu tiên hoặc cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại sẽ là ± 30% so với giá tham chiếu. - Không quy định giới hạn dao động giá đối với giao dịch trái phiếu.
5. Hủy, sửa lệnh giao dịch:
a. Sửa lệnh giao dịch:
- Khách hàng được quyền sửa giá (không được quyền sửa khối lượng) đối với lệnh mua/bán chứng khoán chưa khớp hay hay phần chưa được khớp của lệnh
b. Hủy lệnh giao dịch:
- Khách hàng có thể yêu cầu nhân viên môi giới hủy lệnh nếu lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.

C. Chứng khoán Đăng Ký Giao Dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (UPCOM)
1. Loại chứng khoán được giao dịch:
- Chứng khoán: Cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Thời gian Giao dịch
- Từ 08g30 đến 11g30- Từ 13g30 đến 15g00* Lưu ý: Lệnh có giá trị trong suốt thời gian giao dịch, không hết hạn trong thời gian nghỉ giữa phiên
3. Phương thức giao dịch:
- Phương thức khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch. - Phương thức thoả thuận là phương thức giao dịch trong đó bên mua, bên bán tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và thông tin giao dịch được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch để xác nhận.
4. Đơn vị giao dịch:
- Đơn vị giao dịch khớp lệnh liên tục: 100 cổ phiếu/trái phiếu. Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận. - Khối lượng giao dịch tối thiểu: 100 cổ phiếu/ trái phiếu . Đối với giao dịch thỏa thuận, khối lượng giao dịch tối thiểu là 10 cổ phiếu/trái phiếu. - Khối lượng giao dịch tối đa: không quy định
5. Đơn vị yết giá:
- 100 đồng/cổ phiếu, không quy định đối với trái phiếu.
6. Biên độ dao động:
- Đối với cổ phiếu: ± 10% - Đối với cổ phiếu ngày đầu tiên giao dịch, cổ phiếu bị tạm ngưng giao dịch trên 25 phiên giao dịch trong ngày giao dịch trở lại: ± 40%- Đối với trái phiếu: không quy định
7. Giá tham chiếu
- Giá tham chiếu của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trog ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức đăng ký giao dịch đề xuất và được SGDCKHN phê duyệt.- Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, các lệnh mua/bán chứng khoán theo phương thức giao dịch thỏa thuận không được thực hiện cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.
8. Sửa, hủy lệnh trong phiên giao dịch
- Việc sửa và huỷ lệnh chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện. - Nhà đầu tư được phép sửa giá, hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch. - Giao dịch thoả thuận đã thực hiện trên hệ thống không được phép huỷ bỏ.

D. Trái phiếu Chính phủ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
1. Phương thức giao dịch:
- Tất cả các giao dịch đều áp dụng phương thức thỏa thuận. - Phương thức giao dịch thoả thuận bao gồm giao dịch thoả thuận điện tử và giao dịch thoả thuận thông thường.
2. Các loại lệnh giao dịch:
2.1. Giao dịch thông thường
- Hình thức thỏa thuận điện tử: các lệnh chào mua, chào báo với cam kết chắc chắn được chào công khai trên hệ thống. - Hình thức thỏa thuận thông thường:


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Khi bán chứng khoán, tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng mở tại Công ty phải có đủ 100% loại chứng khoán muốn bán.
.doc 777183.doc
Kích thước: 71.78 kb
Lần tải: 0 lần
Download