bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 778 | Lần tải 85
 • Download images Hướng Dẫn Cho Người Mới Dùng Corel Draw
 • Download images Hướng Dẫn Cho Người Mới Dùng Corel Draw
 • Download images Hướng Dẫn Cho Người Mới Dùng Corel Draw
 • Download images Hướng Dẫn Cho Người Mới Dùng Corel Draw
 • Download images Hướng Dẫn Cho Người Mới Dùng Corel Draw


 
     
!"# $%&’ &() &
*+&%%,-. / 0&1 1 2345. 16%7*. *8,9%:%;
) 
!"#>?1*5&@&&’ &(&) 
1 D&" 
E1% %&F*7,GH %%*%I&$*
!"#% *+&%L&+ 1G0M *H
 %L&N / 
!"#& OPQ%R0S1*5&@&0S > &) /% +&K T%U 1
V
% 23W8&X%
!"#% 
>%  . NG &@% &@&%Y
 &@&&^&H *F&\ @& & 
!"# & 
@&@%$&&@&6*L&, .&,9%:%3
_ ,’ [%%%0G. 16%7D&. *8,9%:%&8 +0 $%,8
%\& 1‘&
!"#&‘&&‘1F & > *%+%*Y b,
&&S&&?$$&$%R%M 9&K 73
c+ d0%7 Z&@&) 
!"#%$&$ 4 0&1U% ee*f+ ,9
H -. &HG3S 4 0&1U% %L& $%$&’ &(-. 3&D% 
4 0&1U% SK&% % >&’ &(,@& g c!"h VijcjkV"Ec 
!3"3l3h3333*N %. [% 
!"#%@% &K 4 0&1U% 3


4G1m @%\&K 
W[ d%%n* %n*
p;$ 
!"#3
*[ *
%8

%7?*o + 3
co*>1 % %@& &S%L&+
% %@&3$%0G G%\&X 6 %@&( &K % %@&3
p%K%(&,;$ ,%%d&&m 1q 
!"# [%+%8 7/7e23&
!"#S&F1F?333G /* @ r2*7 &%% R%% &m 1q 
!"#3cL& ,’ & 7 8 5 ‘ 3c[%6 $%&d%0+%%o $0:&K &m 1q 
!"#1F%L%%;3!"#
 ?Z%R%8G*F
+/ 
!"#%L$ [%8G*F 523 

 34.
+&@&% %@&,@& 3 %7?!"" d0% &@&+^ D&+%3

W[ * (&!""%8% %7?
c7?!""+ /7s2
#

VS%I %G[%%8&m 1q 
!"#  34 >*F  

  % % 
5
0S % % 
W &@& %  %8 7 
!"# d07 [%v I&(&&K G*F%8
[ &&’ *+&%%,%;8%L8[% I &@& %>%I 3w >*F&&

 .&* &0a0
&@& &d 3
V\ *F&@&!" 34.
&’ &( *+&%L &K 3
Bb&’ &( [%+%8% &’ &(&%8 .8 /% ",8 
 23xZ%&’ &(,8 7%n*&’ &([*J&o $% 3B$%’n * 
+ &[%n&$%%7%8&’ &(  a%3
W[ *%8 >*F
c7?!"" [%
cn* $%&’ &(%)X%8% &’ 
_[%+ $%’n * 8%8&’ &( 
&(;8%@ >*F*&Y&o $% 
a%/7y2
$

,@> (&&.%8&@&%7?
%@&%+J3pN *5 
!"#&‘&&‘1F%\&*5[&@& &S%%%8% &’ &(
?&. (&%
W80G >*F#$  - >!$ %Y[&%Z&. & bI
%
%&’()*+, -( ./ 
cL& &%Z%)X1‘0 0*R%\%8 7&K G &= 
%+,’ [%%%0G 8&@&I%\+&3![%? G&u*+&‘ [G%% 
&’ &(/;&b,’ &d%[ 2*,a[%,z? I3c’ %
0SS/?& [*&2t?&G3
cn*0SS% &’ &(; 


%7?
pa% &’ &(  7
c &’ &(%@+;  7
&m 1q/7{2
0

7*% &’ &(  7%[%8 .11 (X [% &’ &(&M&
&@&&^&H 0q/S%&’ &(%8#|1>&% &’ &(11&^,’ 8 7 
!"#23
&u,\&%113
xZ&Z&m 1q&‘&%% 0G‘ [% %8>&K 3BI&&m 1q%n*8
&m 1q1 &[%n% =%8 S*,a8&m 1q%)XZ%
2
•
xZ&Z% &’ &(%o*R%\&IR1 % %@%’q% *7‘ ,a&%Z[ k
,a0*0SS% &’ &(/&b& [*&23
pa8&m 1q11Z% q7 &m 
1q

cn*% %8>&K &m 1q11*,a8
%8 $%&d%

cn*0SS% &’ &( 
?/;&b& [*&2*,a&b8
% &’ &(11
c &’ &(&3 [%+8
&’ &(11/7P2
cn*0SS% &’ &(8%@ >*F*
,a&b8&3

cn*0SSG *,aG &b
8%.4

5

WN N *5% %@&%8&@&% &’ &(-3U %)% &’ *+& %L&+&
%Z% &@&% &’ &( ?%:%+[%%8 73
c &’ &(%.4$0- >&L&,zN %. 1F&S[%%
 
!"#3c &’ &(&3&+ *(& &[0&@&0&u%$&%\
&K &@&I%&3% q%
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Giáo Trình Corel Draw
.pdf 778102.pdf
Kích thước: 4.54 mb
Lần tải: 0 lần
Download