• Download images Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office
  • Download images Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office
  • Download images Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office
  • Download images Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office
  • Download images Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC .....
KHOA ....
Hướng
dẫn
căn
ản
về
kỹ
thuật
số

iên
tập
ản
đồ
ằng
MicroStation

Mapping
Office
PhÇn më ®Çu
§Ó cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè tõ c¸c
nguån th«ng tin quan träng ®−îc l−u tr÷ d−íi c¸c d¹ng truyÒn thèng trªn giÊy,
phim hoÆc diamat dùa trªn hÖ thèng phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping
Office cña h∙ng Intergraph, ng−êi sö dông cÇn ph¶i trang bi cho m×nh ®Çy ®ñ
nh÷ng kiÕn thøc vµ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng ng−êi biªn
so¹n cuèn s¸ch nµy hy väng sÏ gióp ®−îc nh÷ng ng−êi míi lµm quen vµ sö
dông hÖ thèng phÇn mÒm trªn mét phÇn nhá trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña
m×nh.
PhÇn nµy sÏ cung cÊp c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ:
1.
2.
3.
4.
Yªu cÇu vÒ hÖ thèng.
C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ng−êi sö dông cÇn cã.
CÊu tróc cña cuèn s¸ch.
Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông cuèn s¸ch mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt.
1.
Yªu cÇu vÒ hÖ thèng.
§Ó cã thÓ cµi ®Æt vµ sö dông MicroStation vµ Mapping Office cÇn ®¶m b¶o
nh÷ng yªu cÇu sau:
VÒ hÖ ®iÒu hµnh:
HÖ ®iÒu hµnh Windows NT vµ c¸c hÖ ®iÒu hµnh tõ Windows 95 trë vÒ sau.
VÒ thiÕt bÞ phÇn cøng:
CÇn cã mét m¸y tÝnh cã cÊu h×nh tèi thiÓu nh− sau:


Cã bé xö lý CPU 80486 trë lªn.
Cã tõ 16 Mb RAM trë lªn.

 ®Üa cøng cã dung l−îng tèi thiÓu 1.2 Gb.

 ®Üa CD ROM.

Card mµn h×nh cã bé nhí tèi thiÓu 2 Mb, cã kh¶ n¨ng ®Æt chÕ ®é True
Color.
C¸c phÇn mÒm cÇn cµi ®Æt:


MicroStation.
Irasb.

I/Geovec.
Mrf Clean
Mrf Flag.
Iplot Client.
C¸c m«-dul MGE Nucleus vµ MGE Projection Manager cña hÖ thèng phÇn
mÒm MGE (Modular GIS Environment)
1
C¸c phÇn mÒm trªn ph¶i cã ®Çy ®ñ b¶n quyÒn (license number vµ serial
number) hîp lÖ.
2.
C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ng−êi sö dông cÇn cã.
KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n ®å häc.
KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n ®å sè, c¸c kh¸i niÖm vÒ d÷ liÖu kh«ng gian. VÝ dô:
c¸c d¹ng biÓu diÔn ®èi t−îng (d¹ng ®iÓm, ®−êng, vïng), cÊu tróc d÷ liÖu (cÊu
tróc raster, vect¬), c¸ch tæ chøc d÷ liÖu (ph©n líp, tæ chøc file).
KiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó vËn hµnh m¸y tÝnh vµ hÖ ®iÒu hµnh .
KiÕn thøc tiÕng Anh s¬ cÊp.
3.
CÊu tróc cña cuèn s¸ch.
Cuèn s¸ch nµy bao gåm 9 ch−¬ng.
Ch−¬ng 1: Quy tr×nh sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å _ ®−a ra s¬ ®å tæng qu¸t vµ
tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt vÒ môc ®Ých, yªu cÇu còng nh− ý nghÜa cña tõng
−íc trong quy tr×nh.
Ch−¬ng 2: Giíi thiÖu hÖ thèng phÇn mÒm _ tr×nh bµy c¸c øng dông cô thÓ
cña tõng phÇn mÒm trong c«ng viÖc sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å.
Ch−¬ng 3: C¨n b¶n vÒ phÇn mÒm MicroStation _ cung cÊp c¸c kh¸i niÖm
c¬ b¶n vÒ file, cÊu tróc mét file d÷ liÖu trong MicroStation. Giíi thiÖu c¸c
thanh c«ng cô sÏ ®−îc sö dông th−êng xuyªn, h−íng dÉn mét sè thao t¸c c¬
¶n khi lµm viÖc víi MicroStaion.
Ch−¬ng 4: ThiÕt kÕ chung _ tr×nh bµy vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét c¸ch cô thÓ
c¸c b−íc c«ng viÖc chuÈn bÞ chung cho mét hoÆc nhiÒu c¸c b¶n ®å cïng thÓ
lo¹i tr−íc khi tiÕn hµnh vect¬ hãa.
Ch−¬ng 5: N¾n b¶n ®å _ h−íng dÉn c¸ch ®Þnh vÞ file ¶nh quÐt b¶n ®å vÒ täa
®é thËt cña nã.
Ch−¬ng 6: Vect¬ hãa ®èi t−îng dùa trªn nÒn ¶nh _ tr×nh bµy cô thÓ c¸c
−íc vµ c¸ch thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh vect¬ hãa ®èi t−îng dùa trªn nÒn ¶nh.
Ch−¬ng 7: Hoµn thiÖn vµ chuÈn hãa d÷ liÖu _ h−íng dÉn c¸ch kiÓm tra, söa
lçi vµ hoµn thiÖn c¸c d÷ liÖu th« sau qu¸ tr×nh vec-t¬ hãa.
Ch−¬ng 8: Biªn tËp vµ tr×nh bµy b¶n ®å _ h−íng dÉn c¸ch biªn tËp ký hiÖu
cho c¸c ®èi t−îng b¶n ®å nh− t« mµu, tr¶i ký hiÖu, biªn tËp ký hiÖu d¹ng
®−êng ... ®èi víi c¸c b¶n ®å cÇn in ra giÊy hoÆc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh.
2
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Để có thể áp dụng công nghệ số, vec to hóa và biên tập bản đồ số từ các nguồn thông tin quan trọng được lưu trữ dưới các dạng truyền thông trên giấy, phim hoặc diamat dựa trên hệ thống phần mềm MicroStation và Mapping Office của hãng Intergrap.


.pdf 770484.pdf
Kích thước: 1.32 mb
Lần tải: 0 lần
Download