bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

hi mọi người, không biết nhóm mình ai có tài liệu về c++ windows form cho mình xin về đọc với, mình định làm game tit tat toe đơn giản bằng c++ form
bởi Nguyễn Tân lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

.
bởi Harding Adonis lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

dùng qt framework í
bởi Dat Truong lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

https://gist.github.com/Boomshaka/9426192
winform thì bạn làm 9 cái button hay 9 cái edit rồi đánh id vô.
https://www.youtube.com/watch?v=YR6fxe1wa8g
bởi Bảo Thiên lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

.
bởi Shine Master lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

nếu làm game C++ vậy tập sử dụng lun cocos2d-x đi bạn :D
bởi Phong Nhiếp lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

thay @ bằng . để download