bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 598 | Lần tải 52
  • Download images HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  • Download images HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  • Download images HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  • Download images HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  • Download images HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÀI GIẢNG MÔN
HỆ
THỐNG
THÔNG
TIN
KẾ
TOÁN
Giảng viên:
TS. VŨ TRỌNG PHONG
Điện thoại/E-mail: 0912099811/ vutrongphong@yahoo.com
Bộ môn:
Kinh tế - Khoa QTKD1
12/12/2010
Giảng viên Vũ Trọng Phong
1
Nội
dung
chính

Chương
1:
Tổng
quan
về
hệ
thống
thông
tin
kế
toán

Chương
2:

sở
dữ
liệu

Chương
3:
Các
chu
trình
kế
toán

Chương
4:
Kiểm
soát
nội

trong
hệ
thống
thông
tin
kế
toán

Chương
5:
Phân
tích

thiết
kế
hệ
thống
thông
tin
kế
toán

Chương
6:
Thực
hiện

vận
hành
hệ
thống
thông
tin
kế
toán
CHƢƠNG
1
TỔNG
QUAN
VỀ
HỆ
THỐNG
THÔNG
TIN
KẾ
TOÁN
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Gồm 6 chương:  Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán  Chương 2: Cơ sở dữ liệu  Chương 3: Các chu trình kế toán  Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán  Chương 5: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán  Chương 6: Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán
770588.pdf
Kích thước: 4.66 mb
Lần tải: 0 lần
Download