bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 311 | Lần tải 6
  • Download images HĐH BÀI TẬP NTFS Permission
  • Download images HĐH BÀI TẬP NTFS Permission
  • Download images HĐH BÀI TẬP NTFS Permission
NTFS Permission
Ghi chú: Sử dụng lại các Account của tuần thực hành trước.
1. Tạo 4 thư mục lưu trữ có tên như sau: tailieukythuat, tailieuchuyengiao, tailieumat,
aocao
2. Kiểm tra xem filesystem của hệ thống có phải là NTFS hay không ? Tạo các file sau đây
(nội dung file tùy ý):
a. Tailieukythuat.txt trong thư mục tailieukythuat
. Tailieuchuyengiao.txt trong thư mục tailieuchuyengiao
c. Tailieumat.txt trong thư mục tailieumat
d. Baocao.txt trong thư mục baocao
3. Thiết lập các quyền hạn đối với các người dùng và nhóm như sau:
a. Các thành viên nhóm nhansu đều có quyền Full Control đối với cả 4 thư mục.
. Các thành viên của nhóm hethong có quyền Full Control đối với thư mục
tailieukythuat, quyền Read đối với thư mục tailieuchuyengiao và không được phép
truy cập nội dung thư mục tailieumat và thư mục baocao
c. Các thành viên của nhóm mang chỉ có quyền Read & Write đối với thư mục baocao,
không được phép truy cập vào các thư mục còn lại.
d. Các thành viên của nhóm baomat có quyền Full Control đối với thư mục tailieumat
và thư mục tailieukythuat, quyền Read and Write đối với thư mục baocao, không
được phép truy cập vào thư mục tailieuchuyengiao
e. Các thành viên của nhóm khachhang có quyền Read đối với thư mục
tailieukythuat, quyền Read & Write đối với thư mục tailieuchuyengiao, không có
quyền truy cập vào các thư mục còn lại.
4. Kiểm tra lại câu 4 và trả lời các câu hỏi sau :
a. User ns1 có thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ?
. User ht1 có thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ?
c. User m1 thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ?
d. Add user ht1 vào nhóm nhansu, user ht1 có thể đọc và ghi file tailieumat.txt hay
không ?
e. Người dùng ht1 có thể cấp quyền Write cho người dùng kh1 được hay không ?
f. Add user ht1 vào nhóm khachhang, user ht1 có thể đọc và ghi file tailieumat.txt
hay không ?
g. Cấp cho user ht2 quyền Write đối với thư mục tailieuchuyengiao, user ht2 có thể
đọc và ghi file tailieuchuyengiao.txt hay không ?
h. Add user ht2 vào nhóm baomat, user ht2 có thể đọc và ghi file tailieumat.txt hay
không ?
i. Add user bm1 vào nhóm khachhangnhansu, user bm1 có thể đọc và ghi file
tailieumat.txt hay không ?
j. Cấp cho user kh4 quyền Read & Write đối với thư mục baocao, user kh4 có thể đọc
và ghi file baocao.txt hay không ?
k. Cấp cho user kh4 quyền Full Control đối với thư mục baocao, user kh4 có thể đọc
và ghi file baocao.txt hay không ?
l. Chỉ cấp cho user ns2 quyền Read and Write đối với thư mục baocao, user ns2 có thể
đọc và ghi file baocao.txt hay không ?
m. Cấp cho user kh5 quyền Write đối với thư mục baomat, user kh5 có thể đọc và ghi
file tailieumat.txt hay không ?
5. Permission của chức năng Sharing :
a. Full Control
. Change
c. Read
6. Permission của chức năng Security:
a. Full Control
. Modify
c. Read & Execute
d. List Folder Contents
e. Read
f. Write
g. Special Permissions
Permission của nhóm (Group) so với Permission của người dùng (User) thuộc nhóm ?
Permission của tập tin (File) so với Permission của thư mục (Folder) chứa tập tin ?
Take Ownership
7. Tạo người dùng test. Người dùng test tạo thư mục Dulieu và không cấp quyền truy cập cho
Administrato
vào
thư
mục
Dulieu.
Administrato
muốn
xem nội
dung
trong
thư
mục
Dulieu nhưng bị cấm truy cập !!!
Sử dụng chức năng Take Ownership để Administrator chiếm quyền điều khiển thư mục
Dulieu và đọc dữ liệu trong thư mục này
Ghi chú:
File system : NTFS
Thực thi : Properties
Security
Advanced
Owner …
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM


NTFS Permission 

Ghi chú: Sửdụng lại các Account của tuần thực hành trước. 

1. Tạo 4 thưmục lưu trữcó tên nhưsau: tailieukythuat, tailieuchuyengiao, tailieumat, 

baocao 

2. Kiểm tra xem filesystem của hệthống có phải là NTFS hay không ? Tạo các file sau đây 

(nội dung file tùy ý): 

a. Tailieukythuat.txt trong thưmục tailieukythuat

b. Tailieuchuyengiao.txt trong thưmục tailieuchuyengiao

c. Tailieumat.txt trong thưmục tailieumat

d. Baocao.txt trong thưmục baocao

3. Thiết lập các quyền hạn đối với các người dùng và nhóm nhưsau: 

a. Các thành viên nhóm nhansu đều có quyền Full Control đối với cả4 thưmục. 

b. Các thành viên của nhóm hethongcó quyền Full Control đối với thưmục 

tailieukythuat, quyền Read đối với thưmục tailieuchuyengiaovà không được phép 

truy cập nội dung thưmục tailieumatvà thưmục baocao

c. Các thành viên của nhóm mangchỉcó quyền Read & Write đối với thưmục baocao, 

không được phép truy cập vào các thưmục còn lại. 

d. Các thành viên của nhóm baomatcó quyền Full Control đối với thưmục tailieumat

và thưmục tailieukythuat, quyền Read and Write đối với thưmục baocao, không 

được phép truy cập vào thưmục tailieuchuyengiao

e. Các thành viên của nhóm khachhangcó quyền Read đối với thưmục 

tailieukythuat, quyền Read & Write đối với thưmục tailieuchuyengiao, không có 

quyền truy cập vào các thưmục còn lại. 

4. Kiểm tra lại câu 4 và trảlời các câu hỏi sau : 

a. User ns1có thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ? 

b. User ht1có thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ? 

c. User m1thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ? 

d. Add user ht1vào nhóm nhansu, user ht1có thể đọc và ghi file tailieumat.txthay 

không ? 

e. Người dùng ht1có thểcấp quyền Write cho người dùng kh1 được hay không ? 

f. Add user ht1vào nhóm khachhang, user ht1có thể đọc và ghi file tailieumat.txt

hay không ? 

g. Cấp cho user ht2quyền Write đối với thưmục tailieuchuyengiao, user ht2có thể

đọc và ghi file tailieuchuyengiao.txthay không ? 

h. Add user ht2vào nhóm baomat, user ht2có thể đọc và ghi file tailieumat.txthay 

không ? 

i. Add user bm1vào nhóm khachhangnhansu, user bm1có thể đọc và ghi file 

tailieumat.txthay không ? 

j. Cấp cho user kh4quyền Read & Write đối với thưmục baocao, user kh4có thể đọc 

và ghi file baocao.txthay không ? 

k. Cấp cho user kh4quyền Full Control đối với thưmục baocao, user kh4có thể đọc 

và ghi file baocao.txthay không ? 

l. Chỉcấp cho user ns2quyền Read and Write đối với thưmục baocao, user ns2 có thể

đọc và ghi file baocao.txthay không ? 

m. Cấp cho user kh5quyền Write đối với thưmục baomat, user kh5có thể đọc và ghi 

file tailieumat.txthay không ? 

5. Permission của chức năng Sharing : 

a. Full Control 

b. Change 

c. Read 

6. Permission của chức năng Security: 

a. Full Control 

b. Modify 

c. Read & Execute 

d. List Folder Contents 

e. Read 

f. Write 

g. Special Permissions 

Permission của nhóm (Group) so với Permission của người dùng (User) thuộc nhóm ? 

Permission của tập tin (File) so với Permission của thưmục (Folder) chứa tập tin ? 

Take Ownership 

7. Tạo người dùngtest. Người dùng testtạo thưmục Dulieuvà không cấp quyền truy cập cho 

Administratorvào thưmục Dulieu. Administrator muốn xem nội dung trong thưmục 

Dulieunhưng bịcấm truy cập !!! 

Sửdụng chức năng Take Ownership để Administratorchiếm quyền điều khiển thưmục 

Dulieu và đọc dữliệu trong thưmục này 

Ghi chú: 

File system : NTFS 

Thực thi : Properties Security Advanced Owner … 
 

.pdf 768217.pdf
Kích thước: 182.81 kb
Lần tải: 0 lần
Download