bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM | Lần xem 339 | Lần tải 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
*****

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP


Kính gửi: CÔNG TY ………….

Tôi tên: ......................................................................................................................................................................
Hiện nay đang làm việc tại( tên , địa chỉ):..................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Chức vụ:.....................................................................................................................................................................
Thời hạn hợp đồng lao động:....................................................................................................................................
Mức lương hiện nay :................................................................................................................................................
Tổng thu nhập hàng tháng:........................................................................................................................................
Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật
................., ngày tháng năm
( Ký ghi rõ họ tên )


XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

.doc 781814.doc
Kích thước: 16 kb
Lần tải: 0 lần
Download