bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM | Lần xem 272 | Lần tải 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY XÁC NHẬN
Thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

Tên đơn vị .......................................................................................................................................
Xác nhận ông/bà...............................................................................................................................
Thường trú tại...................................................................................................................................
Chức vụ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Đã có thời gian công tác tại...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Nhiệm vụ được phân công:...............................................................................................................

Trong thời gian công tác không có vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về xác nhận trên./.


….., ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

.doc 781830.doc
Kích thước: 32 kb
Lần tải: 0 lần
Download