bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM | Lần xem 283 | Lần tải 3

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
........................................... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***
Số: ................./................. …………, ngày ..... tháng ..... năm 200......

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
(Phục vụ cho việc tính giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ)

Cơ quan: .........................................................................................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................................................
Xác nhận Ông (Bà): .................................................................. Sinh năm: ...................................
Cư ngụ số: ......................................................................................................................................
Hiện đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại: ...................................................................................
Có thời gian công tác như sau:

Trong lực lượng vũ trang:
Từ tháng ....................... năm ................... Đến tháng ........................ năm........................
Từ tháng ....................... năm ................... Đến tháng ........................ năm........................
Từ tháng ....................... năm ................... Đến tháng ........................ năm........................

Công tác dân sự:
Từ tháng ....................... năm ................... Đến tháng ........................ năm........................
Từ tháng ....................... năm ................... Đến tháng ........................ năm........................
Từ tháng ....................... năm ................... Đến tháng ........................ năm........................

Tổng cộng:
Thời gian công tác trong lực lượng vũ trang là: ...................... năm ................................ tháng
Thời gian công tác dân sự là: .............................. năm ............................ tháng.

Giấy xác nhận này có giá trị để Ông (Bà): .....................................................................................
được tính giảm tiền mua nhà theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(Ký tên, chức danh, ghi rõ họ tên và đóng dấu)_____________________
Ghi chú: nếu thời gian công tác hiện tại không bị gián đoạn khi chuyển cơ quan, đơn vị thì xác nhận chung chứ không tách riêng thời gian làm việc ở từng cơ quan.

bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM

780258.doc
Kích thước: 33.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download