bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:41 PM | Lần xem 139 | Lần tải 0
TÊN CƠ QUAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
...........................................
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***
Số: ................./.................
…………, ngày ..... tháng ..... năm 200......
GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
(Phục vụ cho việc tính giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ)
Cơ quan:.........................................................................................................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................................................
Xác nhận Ông (Bà):...................................................................Sinh năm:...................................
Cư ngụ số:......................................................................................................................................
Hiện đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại:...................................................................................
Có thời gian công tác như sau:
Trong lực lượng vũ trang:
Từ tháng.........................năm.....................Đến tháng.......................năm.........................
Từ tháng.........................năm.....................Đến tháng.......................năm.........................
Từ tháng.........................năm.....................Đến tháng.......................năm.........................
Công tác dân sự:
Từ tháng.........................năm.....................Đến tháng.......................năm.........................
Từ tháng.........................năm.....................Đến tháng.......................năm.........................
Từ tháng.........................năm.....................Đến tháng.......................năm.........................
Tổng cộng:
Thời gian công tác trong lực lượng vũ trang là:........................ năm.................................tháng
Thời gian công tác dân sự là:.............................năm.....................................tháng.
Giấy xác nhận này có giá trị để Ông (Bà):.....................................................................................
được tính giảm tiền mua nhà theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ
tướng Chính phủ.
CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(Ký tên, chức danh, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
_____________________
Ghi chú: nếu thời gian công tác hiện tại không bị gián đoạn khi chuyển cơ quan, đơn vị thì xác
nhận chung chứ không tách riêng thời gian làm việc ở từng cơ quan.
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:41 PM


<p style="text-align: justify;"><strong>VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu giấy x&aacute;c nhận thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c phục vụ cho việc t&iacute;nh giảm tiền mua nh&agrave; ở thuộc sở hữu nh&agrave; nước theo&nbsp;<a href="/data/file/2014/Thang10/04/Quyet_Dinh_64_1998_QD-TTg.doc">Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg</a> ng&agrave;y 21/03/1998 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</strong></p>
<table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>C&Ocirc;NG TY &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.</strong><br /> <br /> Số /TB - &hellip;..</td>
<td style="text-align: center;"><strong>CỘNG HO&Agrave; X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c<br /> --------------------<br /> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: right;">&nbsp;<em>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;, ng&agrave;y &hellip;&hellip; th&aacute;ng&hellip;&hellip;..năm&hellip;&hellip;.</em></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>GIẤY X&Aacute;C NHẬN THỜI GIAN C&Ocirc;NG T&Aacute;C</strong></h2>
<p style="text-align: center;"><strong>(Phục vụ cho việc t&iacute;nh giảm tiền mua nh&agrave; ở thuộc sở hữu nh&agrave; nước<br /> theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ng&agrave;y 21/03/1998 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;">Cơ quan: ........................................................................................................................................</p>
<p style="padding-left: 30px;">Địa chỉ: ...........................................................................................................................................</p>
<p style="padding-left: 30px;">X&aacute;c nhận &Ocirc;ng (B&agrave;): .................................................................. Sinh năm: ...................................</p>
<p style="padding-left: 30px;">Cư ngụ số: ......................................................................................................................................</p>
<p style="padding-left: 30px;">Hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c (hoặc đ&atilde; nghỉ hưu) tại: ...................................................................................</p>
<p style="padding-left: 30px;">C&oacute; thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c như sau:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Trong lực lượng vũ trang:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Từ th&aacute;ng ................................ năm ........................ Đến th&aacute;ng ........................ năm........................</p>
<p style="padding-left: 30px;">Từ th&aacute;ng ................................ năm ........................ Đến th&aacute;ng ........................ năm........................</p>
<p style="padding-left: 30px;">Từ th&aacute;ng ................................ năm ........................ Đến th&aacute;ng ........................ năm........................</p>
<p style="padding-left: 30px;">C&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n sự:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Từ th&aacute;ng ................................ năm ........................ Đến th&aacute;ng ........................ năm........................</p>
<p style="padding-left: 30px;">Từ th&aacute;ng ................................ năm ........................ Đến th&aacute;ng ........................ năm........................</p>
<p style="padding-left: 30px;">Từ th&aacute;ng ................................ năm ........................ Đến th&aacute;ng ........................ năm........................</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Tổng cộng:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c trong lực lượng vũ trang l&agrave;: .............................. năm ................................ th&aacute;ng</p>
<p style="padding-left: 30px;">Thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n sự l&agrave;: ................................................ năm .......................................... th&aacute;ng.</p>
<p style="padding-left: 30px;">&nbsp;Giấy x&aacute;c nhận n&agrave;y c&oacute; gi&aacute; trị để &Ocirc;ng (B&agrave;):..........................................................................................</p>
<p style="padding-left: 30px;">được t&iacute;nh giảm tiền mua nh&agrave; theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ng&agrave;y 21/03/1998 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: center;"><strong>CƠ QUAN ĐƠN VỊ</strong><br />(K&yacute; t&ecirc;n, chức danh, ghi r&otilde; họ t&ecirc;n v&agrave; đ&oacute;ng dấu)</p>

Giay_Xac_Nhan_Thoi_Gian_C ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Giay_Xac_Nhan_Thoi_Gian_C ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Giay_Xac_Nhan_Thoi_Gian_C ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
download
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
download
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
download
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
download
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
download
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download