bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM | Lần xem 3393 | Lần tải 265
  • Download images Giấy ủy quyền (cá nhân) - Biểu mẫu Giấy ủy quyền cá nhân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------
GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)
-
Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-
Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.
................., ngày ...... tháng ...... năm 20....... ; chúng tôi gồm có:
I. BÊN ỦY QUYỀN:
Họ tên: .........................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Số CMND: .....................................
cấp ngày: ............................... nơi cấp: .............................
Quốc tịch: ....................................................................................................................................
II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
Họ tên: .........................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Số CMND: .....................................
cấp ngày: ............................... nơi cấp: .............................
Quốc tịch: ....................................................................................................................................
III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
IV. CAM KẾT
-
Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy
quyền ở trên.
-
Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải
quyết.
Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.
BÊN ỦY QUYỀN
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

.pdf 781749.pdf
Kích thước: 76.73 kb
Lần tải: 0 lần
Download