bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:46 AM | Lần xem 130 | Lần tải 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu 02
BH Theo TT số 01/2007/TT-BCA(C11)
Ngày  02  tháng 01 năm  2007
 
 

 
GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN
 
Xe:. . . . . . . . . . . . . . . . .Biển số:. . . . . . . . . . . . . . . .
 
1- Họ tên chủ xe:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .
2- Nơi thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3- Số CMND: . . . . . . . . cấp ngày . . . . /. . . ./ . . . . . . .tại. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4- Có chiếc xe với đặc điểm sau:
Nhãn hiệu:. . . . . . . . . . .  .. .số loại:. . . . . . . . . . . . . .loại xe:. . . . . . . . . . . . . . . . .
Màu sơn:. . . . . . . . . . .. . .. Số máy:. . . . . . . . . . . . . Số khung:. . . . . . . . . . . . . . .
5- Nay sang tên cho ông/bà:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6- Nơi thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7- Lý do sang tên di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại):. . . .. . .. . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . …………………………………………………………….
 
Dán bản cà số máy, số khung
 
 
Nơi dán bản cà số máy
 
 
Nơi dán bản cà số khung
 

 
8- Kèm theo Giấy này có: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe.
10- Đề nghị cơ quan đăng ký: (1). . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên.
 
Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
. . . . . ., ngày ..…. Tháng …..năm ……..
Chủ xe
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)
 
 
 
 
(2)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
(1) ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT…
     ở  huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện...
(2) ở Bộ ghi Cục trưởng, ở Tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng,
     ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng CA huyện, thị xã, TP.
-
 
 
 
 
 
 

bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:46 AM

781464.doc
Kích thước: 37.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download