bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 1227 | Lần tải 365Giíi thiÖu
M

icrosoft Office lµ ch­¬ng tr×nh m¹nh víi hµng tr¨m tÝnh n¨ng. Trong phÇn tin häc v¨n phßng c¨n b¶n chóng t«i ®· giíi thiÖu kh¸ ®Çy ®ñ víi b¹n ®äc vÒ c¸c tÝnh n¨ng cña nã. §Ó cã mét khëi ®éng tèt nhÊt cho b¹n ®äc lµ t×m hiÓu Office lµ g× vµ c¸ch thøc lµm viÖc cña nã, mét khi b¹n ®· cã mét ý niÖm chung vÒ c¸c tÝnh n¨ng trong Office th× b¹n sÏ hiÓu râ h¬n ý nghÜa cña tõng tÝnh n¨ng trong mét tæng thÓ.
Microsoft Office lµ mét trong nh÷ng ch­¬ng tr×nh cho phÐp ta cã thÓ so¹n th¶o, tÝnh to¸n, ... nhanh chãng. §©y kh«ng ph¶i lµ mét ®iÒu ngÉu nhiªn v× Office lµ ch­¬ng tr×nh kÕt hîp nhiÒu t` Ýnh n¨ng so¹n th¶o, ®Þnh d¹ng, xuÊt b¶n víi mét dao diÖn dÔ sö dông mµ ngay c¶ mét ng­êi míi b¾t ®Çu còng cã thÓ häc c¸ch sö dông nã trong vµi phót.
Trong tËp tµi liÖu nµy chóng t«i muèn giíi thiÖu thªm vÒ mét sè tÝnh n¨ng næi tréi cña Word & Excel víi b¹n ®äc ®Ó tham kh¶o thªm.PhÇn I : Microsoft Word
Bµi I: Mét sè thao t¸c ®Þnh d¹ng §Þnh d¹ng Font ch÷ §Þnh d¹ng Font ch÷ b»ng lÖnh Font - B«i ®en (X¸c ®Þnh ®o¹n v¨n b¶n) cÇn thay ®æi vÒ font ch÷
- Vµo Format vµ chän Font khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i Font nh­ sau:
Chó ý:
- §Ó thay ®æi c¸c lùa chän ta cÇn kÝch chuét vµo c¸c lùa chän hoÆc dïng c¸c tæ hîp phÝm vµ chän c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau ®Ó thay ®æi
- TÊt c¶ c¸c Font ch÷ b¾t ®Çu b»ng .Vn ®Òu lµ kiÓu Font cho phÐp ta gâ tiÕng viÖt
- TÊt c¶ c¸c Font kÕt thóc b»ng H lµ ch÷ in hoa
- Sö dông c¶ c¸c thao t¸c c¬ b¶n ®· häc ®Ó ®Þnh d¹ng
§Þnh d¹ng Font ch÷ b»ng Change case Change case lµ lÖnh thay ®æi gi÷a ch÷ IN víi ch÷ th­êng - §Ó ®Þnh d¹ng b»ng ChangeCase ta lµm theo c¸c b­íc sau:
- B«i ®en ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng
- Vµo Format chän change case... khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i sau:
- NhÊp chän mét trong c¸c lùa chän vµ nhÊn OK
Sentence case: Ký tù ®Çu cña mçi ®o¹n ®­îc chän lµ ký tù in hoa
Lowercase: §æi ch÷ IN sang ch÷ th­êng
Uppercase: §æi ch÷ th­êng sang ch÷ IN
Tile Case: Ký tù ®Çu tiªn cña mçi tõ lµ in hoa
tOGGLE cASE: §æi ký tù ®Çu tõ thµnh ch÷ th­êng, c¸c ký tù sau thµnh ch÷ in
3. Lùa chän vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký tù
Khi b¹n kÝch chän môc Character Spacing trªn hép thoai Font ( vµo Format chän Font ) th× b¹n sÏ thÊy c¸c lùa chän nh­ trong h×nh sau:
- Sö dông c¸c lùa chän nµy ®Ó thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c ký tù hay ®iÒu chØnh kÝch th­íc cña nã chÝnh x¸c h¬n
- Hép tho¹i Preview sÏ hiÓn thÞ nh÷ng thay ®æi khi b¹n lùa chän hay thay ®æi.
Scale: Cho phÐp ®Þnh kÝch th­íc cña v¨n b¶n theo tØ lÖ % ( Th«ng th­êng lµ 100%)
Spacing: §iÒu chØnh vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký tù
Expanded : Gi·n kho¶ng c¸ch
Condensed: Gi¶m kho¶ng c¸ch
By: X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch t¨ng gi¶m
Position: VÞ trÝ cña v¨n b¶n
Hép kiÓm: Kerning for font nÕu ®­îc chän Word sÏ tù ®éng ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký tù ®Ó bï ®¾p sù kh¸c biÖt gi÷a h×nh d¹ng c¸c ký tù.
Very ! Very !

§Þnh d¹ng tù ®éng trong word 1. §Þnh d¹ng b¶ng tù ®éng
C¸ch tèt nhÊt ®Ó ®­îc mét c¸i nh×n thèng nhÊt cho mét Table lµ ¸p dông ®Þnh d¹ng cho toµn bé hµng, cét hay chØ cho Table. B¹n cã thÓ ¸p dông toµn bé bÊt kú lùa chän ®Þnh d¹ng ký tù hay ®o¹n...nh­ng cã mét c«ng cô thËt dÔ dµng gióp b¹n trang hoµng cho mét Table ®ã lµ tÝnh n¨ng Autoformat.
§Ó ¸p dông tÝnh n¨ng ®ã b¹n cã thÓ lµm theo c¸c b­íc sau:
KÝch chuét vµo n¬i bÊt kú trong Table
Vµo Table chän Table Autoformat§Ó ¸p dông autoformat khi t¹o mét b¶ng b»ng lÖnh Insert Table th× nhÊp vµo nót AutoFormat trªn hép tho¹i Insert Table vµ kÕ ®ã lµm nh­ thao t¸c trong h­íng dÉn trªn.
Chó ý: NÕu muèn thiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh cho b¶ng thùc hiÖn nh­ sau:
KÝch ph¶i chuét vµo Table chän Table Properties khi ®ã xuÊt hiÖn b¶ng Table Properties chän
Prefe
ed Width : §Þnh ®é réng cho toµn thÓ b¶ng

Alignment : C¨n chØnh vÞ trÝ cña b¶ng trªn trang Text wrapping : S¾p xÕp v¨n b¶n quanh b¶ng
- Khi b¹n muèn c¨n chØnh l¹i ®é réng cña c¸c cét trong b¶ng sao cho c¸c cét ®ã cã ®é réng b»ng nhau th× chØ cÇn b«i ®en c¸c cét cÇn c¨n chØnh vµ kÝch chän biÓu t­îng Distribute Colums Evenly trªn thanh c«ng cô Table and Bordes
2. øng dông b¶ng trong viÖc tæ chøc th«ng tin
B¶ng biÓu cã rÊt nhiÒu t¸c dông trong viÖc tæ chøc th«ng tin mµ ®«i khi ng­êi sö dông ch­a khai th¸c hÕt, trong khu«n khæ cña bµi häc nµy chóng t«i xin ®­a ra mét vµi vÝ dô cô thÓ ®Ó b¹n ®äc tham kh¶o thªm
Trong rÊt nhiÒu tr­êng hîp khi so¹n th¶o chóng ta lu«n ph¶i lµm nh÷ng mÉu tr×nh bÇy nh­:
C«ng ty cæ phÇn Gi¸o Dôc ViÖt Nam
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

C¸c b¹n sÏ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy hÕt søc ®¬n gi¶n nÕu chóng ta ®­a nã vµo trong mét b¶ng biÓu råi sau ®ã lµm Èn ®­êng viÒn cña b¶ng ®i §Ó lµm Èn ®­êng viÒn cña mét b¶ng b¹n chØ cÇn b«i ®en b¶ng sau ®ã thùc hiÖn b»ng c¸c c¸ch sau:
C¸ch 1: Vµo Format chän Borders and shading sau ®ã chän None trªn nh·n Borders
C¸ch 2: KÝch chuét bµo biÓu t­îng thay ®æi vÒ ®­êng viÒn cña b¶ng biÓu trªn thanh c«ng cô Formatting hoÆc trªn thanh c«ng cô Tables and Borders
ViÖc n¾m b¾t khi nµo dïng Table vµ khi nµo dïng Textbox ®ßi hái ng­êi so¹n th¶o ph¶i cã mét kinh nghiÖm vµ sù nh¹y bÐn trong khi so¹n th¶o vÝ dô nh­ khi gÆp tr­êng hîp sau ta sÏ dïng c¸i g× ®Ó tæ chøc th«ng tin cho nhanh vµ ®Ñp
Ph­¬ng ph¸p HiÖn §¹i
TiÕt kiÖm
Thêi gian vµ tiÒn b¹c

KÕt qu¶ ch¾c ch¾n
Trong m«i tr­êng tuyÖt ®èi
Kü thuËt video Review
Multimedia båi d­ìng ng÷ ph¸p
Häc cïng gi¸o viªn mü
Kú thi Business English Certificate ( BECI) cña §H Cam
idge tæ chøc vµo ngµy 19/05/02 t¹i ViÖt Nam, thÝ sinh cña tr­êng anh ng÷ quèc tÕ ®¹t 32/39
T¹i tr­êng anh ng÷ Quèc TÕ
University of Canifornia David- USA
3 kho¸ 360 giê
3 kho¸ 465 USD
360 giê
36.00 USD
Ghi tªn vµ kiÓm tra xÕp líp t¹i: Tr­êng anh ng÷ Quèc tÕ 378 TrÇn h­ng §¹o A- Q5 – TP. HCM

3. Tù ®éng ®Þnh d¹ng v¨n b¶n b»ng Autoformat
Autoformat t¹o danh s¸ch Bullet, danh s¸ch Number, c¸c Heading vµ c¸c d¹ng tµi liÖu kh¸c cã hai c¸ch ®Þnh d¹ng trong Microsoft Word:
Autoformat ¸p dông ®Þnh d¹ng lªn mét tµi liÖu sau khi b¹n t¹o nã.
Autoformat as you type ®Þnh d¹ng mét tµi liªu khi b¹n nhËp v¨n b¶n.
3.1 Autoformat khi b¹n nhËp vµo
C¸c lùa chän Autoformat as you type n»m trªn mét trang trong hép tho¹i autoco
ect d­íi ®©y lµ c¸ch ®Ó ®Þnh nã.
- Tõ menu Tools chän Autoco
ect sau ®ã nhÊp vµo Autoformat as you type b¹n sÏ thÊy c¸c lùa chän trong môc nh­ trong h×nh sau:
- Chän hay xo¸ c¸c lùa chän mµ b¹n muèn. §Ó lo¹i bá hoµn toµn tÝnh n¨ng cña Autoformat th× b¹n xo¸ toµn bé c¸c lùa chän.
- NhÊn OK ®Ó ¸p dông c¸c thay ®æi.
Nh÷ng lùa chän trong vïng Replace as you type trong h×nh tù nã ®· gi¶i thÝch. D­íi ®©y lµ mét sè lùa chän trong vïng Apply as you type
Heading: Word sÏ tù ®éng ¸p dông kiÓu Heading khi b¹n t¹o c¸c ®o¹n.
Borders : Word sÏ thªm mét border vµo trong mét ®o¹n míi khi b¹n gâ vµo ba dÊu (-), (_) hay (=) liªn tôc gâ vµo (-) sÏ thªm vµo border cã ®­êng viÒn ®¬n, (_) sÏ t¹o border cã ®­êng viÒn ®Ëm, (=) sÏ t¹o ®­êng viÒn béi.
Tables: Khi b¹n gâ vµo mét lo¹t dÊu ( +-+-+-) vµ nhÊn Enter th× Word sÏ t¹o mét Table sè c¸c cét trong b¶ng phô thuéc vµo sè dÊu (+) mµ b¹n gâ.
Automatic Bullet list : Khi b¹n b¾t ®Çu mét dßng míi víi dÊu *, dÊu >, hay dÊu (-) theo sau lµ mét kho¶ng trèng ( hay ký tù o th­êng theo sau lµ hai kho¶ng trèng) vµ kÕt thóc b»ng Enter th× Word sÏ ¸p dông ®Þnh d¹ng danh s¸ch Bullet.
3.2 Sö dông Autoformat trªn tµi liÖu ®· hoµn tÊt
Khi b¹n b¸o cho Word biÕt ®Ó thùc hiÖn Autoformat trªn mét tµi liÖu ®· cã th× nã cã thÓ ¸p dông mét ®o¹n tiªu chuÈn, heading vµ c¸c style kh¸c cho mét tµi liÖu tù ®éng. Khi b¹n sö dông c¸ch ®Þnh d¹ng nµy th× Word sÏ tù lo¹i bá hÕt c¸c ký tù kÕt thóc ®o¹n d­ thõa mµ b¹n dïng ®Ó ng¨n c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n v¨n b¶n Víi Autoformat th× b¹n cã thÓ dän dÑp bøc th­ nh­ trong vÝ dô d­íi ®©y vµ chuÈn hãa ®Þnh d¹ng cña nã. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy th× b¹n lµm theo c¸c b­íc sau: Chän Autoformat tõ menu Fofmat khi ®ã Word sÏ hiÓn thÞ hép tho¹i Autoformat nh­ trªn. Chän d¹ng cho tµi liÖu trong hép tho¹i : Please select a document type to ... KÝch chän option ®Ó lùa chän mét sè ®Þnh d¹ng kh¸c nÕu cÇn thiÕt Cuèi cïng chän Autoformat now vµ nhÊn OK NÕu muèn xem qua nh÷ng thay ®æi trong v¨n b¶n th× chän lùa chän Autoformat and review each change

Th­ ch­a ®Þnh d¹ngbởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Tài liệu cần được đọc bằng font chữ .vn (ví dụ: .vnarial, .vntime). Đây là các font chữ có sẵn trong bộ gõ Unikey.
.doc 776067.doc
Kích thước: 6.95 mb
Lần tải: 3 lần
Download