bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 503 | Lần tải 115
  • Download images GIÁO TRÌNH VẬT LÍ KIẾN TRÚC
  • Download images GIÁO TRÌNH VẬT LÍ KIẾN TRÚC
  • Download images GIÁO TRÌNH VẬT LÍ KIẾN TRÚC
  • Download images GIÁO TRÌNH VẬT LÍ KIẾN TRÚC
  • Download images GIÁO TRÌNH VẬT LÍ KIẾN TRÚC

Giao trçnh VÁT LY KIÃN TRUC
Nguyãn Âçnh Huán
= 4 =
ÂHBKÂN
Giao trçnh VÁT LY KIÃN TRUC
I - CAC PHÆÅNG THÆC TRUYÃN NHIÃT CÅ BAN
Khi co 2 âiãm khac nhau trong mäi træång co nhiãt âä khac nhau se phat sinh ra hiãn
tæång truyãn nhiãt, nhiãt se âi tæ âiãm co nhiãt âä cao âãn nåi co nhiãt âä tháp.

Càn cæ vao âàc âiãm vát ly cua qua trçnh truyãn nhiãt se co 3 phæång thæc truyãn
nhiãt nhæ sau:
-
Truyãn nhiãt bàng dán nhiãt.
-
Truyãn nhiãt bàng âäi læu.
-
Truyãn nhiãt bàng bæc xa.

Càn cæ vao tçnh hçnh biãn thiãn theo thåi gian cua qua trçnh truyãn nhiãt ma co
truyãn nhiãt än âënh va truyãn nhiãt khäng än âënh.
-
Truyãn nhiãt än âënh la truyãn nhiãt trong âiãu kiãn nhiãt âä mäi træång va
nhiãt âä kãt cáu khäng âäi
theo thåi gian. Trãn thæc tã rát êt gàp vç nhiãt âä thæång thay âäi
theo tæng giå trong ngay, no co thã âung cho træång håp mua âäng. Nhæng âã âån gian trong
tênh toan thç trong 1 sä træång håp ngæåi ta cung coi no la än âënh.
-
Truyãn nhiãt khäng
än âënh la truyãn nhiãt trong âiãu kiãn nhiãt âä mäi
træång va kãt cáu thay âäi
theo thåi gian. Qua trçnh nay hay gàp trong thæc tã, nhæng viãc
tênh toan rát kho khàn, nãu tênh toan tät thç kãt cáu se âæåc xæ ly tät hån, tranh âæåc nhæng
anh hæång xáu do tac âäng biãn thiãn cua âiãu kiãn tæ nhiãn.
Sæ phán bä nhiãt âä trong mät kãt cáu, mät gian phong hay mät mäi træång vát chát
nao âo thç âæåc goi la træång nhiãt. Træång nhiãt co thã la 3 chiãu (nãu nhiãt âä biãn thiãn
theo ca 3 chiãu trong khäng gian), hai chiãu hay 1 chiãu (træång nhiãt cua tæång va mai
thæång la 1 chiãu).
Nhiãt âä phán bä trong vát thã co thã hçnh thanh nãn nhæng træång håp sau:
-
Âæång âàng nhiãt : la nhæng âæång chæa cac âiãm co cung nhiãt âä.
-
Màt âàng nhiãt : La nhæng bã màt chæa cac âiãm co cung nhiãt âä.
Nguyãn Âçnh Huán
= 5 =
ÂHBKÂN
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

đây là giáo trình về vật lý kiến trúc, ở tài liệu này giúp ta hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của khí hậu đến kiến trúc công trình, chất lượng công trình. Cũng như những tác động từ thói quen của con người đến chất lượng công trình
.pdf 772400.pdf
Kích thước: 2.89 mb
Lần tải: 0 lần
Download