bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 1427 | Lần tải 380
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Nhận thông tin: Thu nhận thông tin từ thế giới bên ngoài vào máy tính


Xử lý thông tin: Biến đổi, phân tích, tổng hợp,... những thông tin ban đầu thông qua các chỉ thị của các chương trình phần mềm


Lưu trữ thông tin: Ghi nhớ các thông tin cần thiết để sử dụng trong những lần xử lý về sau


Xuất thông tin: Đưa các thông tin sau khi xử lý ra trở lại thế giới bên ngoài

.ppt 771505.ppt
Kích thước: 7.24 mb
Lần tải: 0 lần
Download