bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 1310 | Lần tải 151
  • Download images Giáo trình Thương Mại Điện Tử căn bản
  • Download images Giáo trình Thương Mại Điện Tử căn bản
  • Download images Giáo trình Thương Mại Điện Tử căn bản
  • Download images Giáo trình Thương Mại Điện Tử căn bản
  • Download images Giáo trình Thương Mại Điện Tử căn bản
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Giáo trình Thương Mại Điện Tử căn bản được sử dụng trong việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên ngành Kinh Tế, QTKD, đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các doanh nhân, các nhà nghiên cứu và quản lý.


.pdf 769897.pdf
Kích thước: 5.89 mb
Lần tải: 0 lần
Download