bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 456 | Lần tải 56
  • Download images Giáo trình thị trường chứng khoán
  • Download images Giáo trình thị trường chứng khoán
  • Download images Giáo trình thị trường chứng khoán
  • Download images Giáo trình thị trường chứng khoán
  • Download images Giáo trình thị trường chứng khoán

Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n
Ch−¬ng 1
Tæng quan vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n
1.1. §¹i c−¬ng vÒ thÞ tr−êng tµi chÝnh
1.1.1. Kh¸i niÖm thÞ tr−êng tµi chÝnh
Nhu cÇu vÒ vèn ®Ó tiÕn hµnh ®Çu t− vµ c¸c nguån tiÕt kiÖm cã thÓ ph¸t
sinh tõ c¸c chñ thÓ kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ. Trong ®ã, th−êng x¶y ra
t×nh huèng: nh÷ng ng−êi cã c¬ héi ®Çu t−
sinh lêi th× thiÕu vèn, tr¸i l¹i
nh÷ng ng−êi cã vèn nhµn rçi l¹i kh«ng cã c¬ héi ®Çu t− hoÆc kh«ng biÕt ®Çu
t− vµo ®©u. Tõ ®ã h×nh thµnh nªn mét c¬ chÕ chuyÓn ®æi tõ tiÕt kiÖm sang
®Çu t−. C¬ chÕ ®ã ®−îc thùc hiÖn vµ ®iÒu chØnh trong khu«n khæ mét thÞ
tr−êng ®ã lµ thÞ tr−êng tµi chÝnh. Trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh, nh÷ng ng−êi
thiÕu vèn huy ®éng vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh ra c¸c c«ng cô tµi chÝnh nh−
cæ phiÕu, tr¸i phiÕu.... Nh÷ng ng−êi cã vèn d− thõa, thay v× trùc tiÕp ®Çu t−
vµo m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x−ëng ®Ó s¶n xuÊt hµng hãa hay cung cÊp dÞch vô,
sÏ ®Çu t− (mua) c¸c c«ng cô tµi chÝnh ®−îc ph¸t hµnh bëi nh÷ng ng−êi cÇn
huy ®éng vèn.
VËy, thÞ tr−êng tµi chÝnh lµ n¬i diÔn ra sù chuyÓn vèn tõ nh÷ng ng−êi
d− thõa vèn tíi nh÷ng ng−êi thiÕu vèn. ThÞ tr−êng tµi chÝnh còng cã thÓ
®−îc ®Þnh nghÜa lµ n¬i ph¸t hµnh, mua b¸n, trao ®æi vµ chuyÓn nh−îng c¸c
c«ng cô tµi chÝnh theo c¸c quy t¾c, luËt lÖ ®· ®−îc Ên ®Þnh.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng tµi
chÝnh lµ tÊt yÕu kh¸ch quan. Ho¹t ®éng trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh cã nh÷ng
t¸c ®éng, hiÖu øng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ ®Çu t−
cña c¸c c¸ nh©n cña c¸c
doanh nghiÖp vµ hµnh vi cña ng−êi tiªu dïng, vµ tíi ®éng th¸i chung cña
toµn bé nÒn kinh tÕ.
1.1.2. Chøc n¨ng cña thÞ tr−êng tµi chÝnh
- Huy ®éng vµ dÉn vèn tõ n¬i thõa vèn sang n¬i thiÕu vèn
ThÞ tr−êng tµi chÝnh cã chøc n¨ng c¬ b¶n lµ dÉn vèn tõ nh÷ng ng−êi d−
thõa vèn sang nh÷ng ng−êi cÇn vèn. Víi nh÷ng ng−êi d− thõa vèn, thu nhËp
lín h¬n chi tiªu, nh÷ng ng−êi nµy cã thÓ lµ ChÝnh phñ, c¸c tæ chøc hoÆc c¸
nh©n. Trong khi ®ã, do chi tiªu lín h¬n thu nhËp, chÝnh phñ, c¸c tæ chøc vµ
Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n
5
Gi¸o tr×nh ThÞ tr−êng chøng kho¸n
c¸ nh©n kh¸c l¹i cÇn vèn. Sù chuyÓn dÞch vèn nµy ®−îc thùc hiÖn theo s¬ ®å
sau:
S¬ ®å: Chøc n¨ng dÉn chuyÓn vèn cña thÞ tr−êng tµi chÝnh
tµi TRî gi¸n tiÕp
c¸c
trung
gian tµi
chÝnh
Ng−êi cho vay vèn
1. Hé gia ®×nh
2. Doanh nghiÖp
3. ChÝnh phñ
4. N−íc ngoµi
vèn
thÞ
tr−êng
tµi
chÝnh
vèn
Ng−êi ®i vay vèn
1. Hé gia ®×nh
2. Doanh nghiÖp
3. ChÝnh phñ
4. N−íc ngoµi
tµi TRî trùc tiÕp
Qua s¬ ®å trªn ta thÊy, sù chuyÓn dÞch vèn ®−îc thùc hiÖn qua hai con
®−êng, tµi trî trùc tiÕp vµ tµi trî gi¸n tiÕp. Trong tµi trî trùc tiÕp, nh÷ng
ng−êi cÇn vèn huy ®éng trùc tiÕp tõ nh÷ng ng−êi cã vèn b»ng c¸ch b¸n c¸c
chøng kho¸n cho hä. C¸c chøng kho¸n nµy lµ c¸c c«ng cô tµi chÝnh, nã cung
cÊp quyÒn yªu cÇu vÒ thu nhËp vµ tµi s¶n vµ c¸c quyÒn kh¸c cho chñ së h÷u
®èi víi ng−êi ph¸t hµnh. C¸c chøng kho¸n ®−îc mua b¸n réng r·i trªn thÞ
tr−êng cÊp mét vµ thÞ tr−êng cÊp hai. C¸ch thøc thø hai ®Ó dÉn vèn lµ tµi trî
gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c trung gian tµi chÝnh. C¸c trung gian tµi chÝnh nh−
c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c tæ chøc b¶o hiÓm vµ c¸c trung gian
kh¸c cã vai trß cùc kú quan träng trong viÖc tÝch tô, tËp trung vµ ph©n phèi
vèn trong nÒn kinh tÕ, ®ång thêi c¸c tæ chøc nµy còng cã vai trß quan träng
trong viÖc cÊp vèn vµ hç trî cho dßng tµi chÝnh trùc tiÕp nh− th«ng qua c¸c
ho¹t ®éng: ®¹i lý, b¶o l·nh, thanh to¸n v.v..
Nh− vËy, th«ng qua viÖc dÉn chuyÓn vèn, thÞ tr−êng tµi chÝnh cã vai trß
quan träng trong viÖc tÝch tô, tËp trung vµ ph©n phèi vèn trong nÒn kinh tÕ,
trªn c¬ së ®ã lµm t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cña toµn bé nÒn kinh tÕ. ThÞ
tr−êng tµi chÝnh trùc tiÕp c¶i thiÖn møc sèng cho c¶ nh÷ng ng−êi cã vèn vµ
nh÷ng ng−êi cÇn vèn.
6
Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n
vèn
vèn
vèn
Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n
- X¸c ®Þnh gi¸ c¶ cña c¸c tµi s¶n tµi chÝnh.
Th«ng qua quan hÖ gi÷a ng−êi mua vµ ng−êi b¸n (quan hÖ cung cÇu
trªn thÞ tr−êng) gi¸ c¶ cña c¸c tµi s¶n tµi chÝnh ®−îc x¸c ®Þnh, hay nãi c¸ch
kh¸c, lîi tøc yªu cÇu cña tµi s¶n tµi chÝnh ®−îc x¸c ®Þnh. V× vËy, thÞ tr−êng
tµi chÝnh lµ n¬i h×nh thµnh nªn gi¸ c¶ cña c¸c tµi s¶n tµi chÝnh - c¸c "hµng
ho¸" trªn thÞ tr−êng.
- T¹o tÝnh thanh kho¶n cho tµi s¶n tµi chÝnh.
ThÞ tr−êng tµi chÝnh cung cÊp mét mét c¬ chÕ ®Ó c¸c nhµ ®Çu t− cã thÓ
trao ®æi, mua b¸n c¸c tµi s¶n tµi chÝnh cña m×nh trªn thÞ tr−êng thø cÊp, nh−
vËy thÞ tr−êng tµi chÝnh t¹o ra tÝnh thanh kho¶n cho c¸c tµi s¶n tµi chÝnh.
NÕu thiÕu tÝnh thanh kho¶n, ng−êi ®Çu t− sÏ buéc ph¶i n¾m gi÷ c¸c c«ng cô
nî cho tíi khi ®¸o h¹n, hoÆc n¾m gi÷ c¸c c«ng cô vèn cho tíi khi c«ng ty
ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ ph¶i thanh lý tµi s¶n.
Møc ®é thanh kho¶n cña c¸c thÞ truêng tµi chÝnh lµ kh¸c nhau, nã phô
thuéc vµo sù ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng.
- Gi¶m thiÓu chi phÝ cho c¸c chñ thÓ tham gia trªn thÞ tr−êng
§Ó cho c¸c giao dÞch cã thÓ diÔn ra, nh÷ng ng−êi mua vµ nh÷ng ng−êi
¸n cÇn ph¶i bá ra c¸c chi phÝ nh− chi phÝ t×m kiÕm ®èi t¸c vµ t×m kiÕm
th«ng tin trong qu¸ tr×nh tr−íc, trong vµ sau khi ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t−.
Nhê tÝnh tËp trung, c¸c th«ng tin phôc vô qu¸ tr×nh ®Çu t− ®−îc cung cÊp ®Çy
®ñ, chÝnh x¸c vµ nhanh chãng trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh, tõ ®ã cho phÐp gi¶m
thiÓu nh÷ng chi phÝ ®èi víi c¸c bªn tham gia giao dÞch vµ gãp phÇn t¨ng hiÖu
qu¶ ®èi víi c¸c chñ thÓ trªn thÞ tr−êng còng nh− ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ.
- KhuyÕn khÝch c¹nh tranh vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh
ThÞ tr−êng tµi chÝnh lµ thÞ tr−êng ®Þnh gi¸ c¸c c«ng cô tµi chÝnh, v× vËy,
sÏ khuyÕn khÝch qu¸ tr×nh ph©n phèi vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, gãp phÇn
t¨ng tÝnh c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp vµ tõ ®ã ®Æt ra cho c¸c doanh
nghiÖp ph¶i t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
- æn ®Þnh vµ ®iÒu hoµ l−u th«ng tiÒn tÖ.
ThÞ tr−êng tµi chÝnh cã mét chøc n¨ng quan träng lµ æn ®Þnh vµ ®iÒu
hoµ l−u th«ng tiÒn tÖ, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña nÒn kinh tÕ. Chøc
n¨ng nµy ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua viÖc mua b¸n c¸c tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu vµ
c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c cña Ng©n hµng Trung −¬ng trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh
vµ thÞ tr−êng tiÒn tÖ. Th«ng qua ®ã, ChÝnh phñ cã thÓ huy ®éng ®−îc nguån
vèn lín ®Ó bï ®¾p th©m hôt ng©n s¸ch vµ kiÓm so¸t l¹m ph¸t. Ngoµi ra, Ng©n
hµng Trung −¬ng còng cã thÓ mua b¸n ngo¹i tÖ trªn thÞ tr−êng ngo¹i hèi ®Ó
Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n
7
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Giáo trình của Trung tâm đào tạo Kinh tế - Tài chính. Tài liệu thích hợp cho những nhà đầu tư chứng khoán tương lai, một thị trường đang có dấu hiệu khởi sắc ở Việt Nam trong những năm gần đây.

.pdf 769098.pdf
Kích thước: 2.85 mb
Lần tải: 0 lần
Download