bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM | Lần xem 389 | Lần tải 13
  • Download images Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server
  • Download images Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server
  • Download images Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server
  • Download images Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server
  • Download images Giáo Trình Quản Trị và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server

GIÁO TRÌNH SQL SERVER
1
HỌC VIỆN QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trần Đăng Công
GIÁO TRÌNH
QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
VỚI MICROSOFT SQL SERVER
Năm 2006
GIÁO TRÌNH SQL SERVER
January 14, 2014
MỤC LỤC
MỤC LỤC.....................................................................................................................................................................2
MỞ ĐẦU .......................................................................................................................................................................5
PHẦN I. QUẢN TRỊ SQL SERVER..........................................................................................................................6
BẮT ĐẦU VỚI SQLSERVER.................................................................................................................................6
TÌM HIỂU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL SQL SERVER...........................................................................................6
MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SQL SERVER TRÊN MẠNG MÁY TÍNH. .........................................................9
CÁC THÀNH PHẦN CỦA SQL SERVER..........................................................................................................14
CÁC THÀNH PHẦN CỦA SQL SERVER..........................................................................................................14
CÀI ĐẶT SQL SERVER.....................................................................................................................................17
QUẢN TRỊ SERVER..............................................................................................................................................28
INSTANCE ........................................................................................................................................................28
ĐIỀU KHIỂN CÁC DỊCH VỤ CỦA SQL SERVER...........................................................................................28
QUẢN TRỊ SERVER..........................................................................................................................................32
THIẾT LẬP KẾT NỐI ĐẾN SERVER. ..............................................................................................................34
CẤU HÌNH KẾT NỐI MẠNG CỦA SERVER....................................................................................................45
QUẢN TRỊ CÁC CLIENT..................................................................................................................................46
QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU.................................................................................................................................55
CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU...........................................................................................................................55
QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU. ............................................................................................................................60
BẢNG DỮLIỆU – TABLE....................................................................................................................................68
CÁC CHUẨN TẮC............................................................................................................................................68
THIẾT KẾ BẢNG DỮ LIỆU..............................................................................................................................70
TẠO BẢNG DỮ LIỆU.......................................................................................................................................80
KHÓAINDEX........................................................................................................................................................89
THIẾT KẾ KHÓA INDEX.................................................................................................................................89
TẠO KHÓA INDEX...........................................................................................................................................91
XÓA INDEX......................................................................................................................................................93
KHUNG NHÌN – VIEW.........................................................................................................................................94
KHÁI NIỆM KHUNG NHÌN. ............................................................................................................................94
TẠO KHUNG NHÌN..........................................................................................................................................95
SỬ DỤNG VIEW...............................................................................................................................................97
http://khotrithuc.com
2
GIÁO TRÌNH SQL SERVER
January 14, 2014
THỦTỤC LƢU TRỮ.............................................................................................................................................99
KHÁI NIỆM THỦ TỤC LƢU TRỮ VÀ HÀM....................................................................................................99
PHÂN LOẠI THỦ TỤC LƢU TRỮ.................................................................................................................100
THIẾT LẬP THỦ TỤC LƢU TRỮ. .................................................................................................................101
SỬA, XÓA THỦ TỤC......................................................................................................................................108
TRIGGER.............................................................................................................................................................109
KHÁI NIỆM TRIGGER...................................................................................................................................109
NHỮNG TRƢỜNG HỢP SỬ DỤNG TRIGGER.............................................................................................109
ĐẶC ĐIỂM CỦA TRIGGER. ..........................................................................................................................109
TẠO TRIGGER................................................................................................................................................110
SỬA, XÓA TRIGGER......................................................................................................................................115
XUẤT –NHẬP DỮLIỆU....................................................................................................................................116
SERVER LIÊN KẾT – LINKED SERVER........................................................................................................116
SỬ DỤNG BCP VÀ BULK INSERT NHẬP DỮ LIỆU....................................................................................125
DETTACH VÀ ATTACH CƠ SỞ DỮ LIỆU. ...................................................................................................128
IMPORT VÀ EXPORT CƠ SỞ DỮ LIỆU........................................................................................................130
EXPORT – XUẤT DỮ LIỆU. ..........................................................................................................................134
SAO LƢU, KHÔI PHỤC DỮ LIỆU .....................................................................................................................135
NHỮNG LÝ DO PHẢI SAO LƢU VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU. .....................................................................135
CÁC LOẠI BACKUP.......................................................................................................................................135
CÁC MÔ HÌNH PHỤC HỒI DỮ LIỆU...........................................................................................................136
SAO LƢU CƠ SỞ DỮ LIỆU - BACKUP DATABASE. ...................................................................................138
KHÔI PHỤC DỮ LIỆU – RESTORE DATABASE..........................................................................................139
CHƢƠNG X. PHÂN QUYỀN, BẢO MẬT.............................................................................................................141
CHẾ ĐỘ BẢO MẬT – SECURITY MODE......................................................................................................141
SERVER ROLE, DATABASE ROLE................................................................................................................143
QUẢN TRỊ NGƢỜI DÙNG.............................................................................................................................148
NHÂN BẢN DỮLIỆU.........................................................................................................................................150
GIỚI THIỆU VỀ NHÂN BẢN DỮ LIỆU.........................................................................................................150
CẤU HÌNH PUBLISHER VÀ DISTRIBUTOR. ...............................................................................................157
TẠO PUBLICATION.......................................................................................................................................160
TẠO PUSH SUBSCRIPTION..........................................................................................................................162
TẠO PULL SUBSCRIPTION. .........................................................................................................................164
THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU.................................................................................................................166
PHẦN II. CÂU LỆNH T-SQL.................................................................................................................................167
http://khotrithuc.com
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM

Trong giáo trình này sẽ giới thiệu cho bạn đọc hệ quản trị CSDL (cơ sở dữ liệu) Microsoft SQL Server. SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn do hãng Microsoft phát triển, đƣợc cài đặt và chạy trên hệ điều hành Windows, SQL Server tỏ ra khá phổ biến và thân thiện với ngƣời dùng thông qua giao diện đồ họa trên Windows. SQL Server phát triển theo các phiên bản 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 (phiên bản 2000), 2003, 2005.

Với mục đích giúp cho bạn đọc, đặc biệt là sinh viên đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin có thể nắm bắt đƣợc những kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu cũng nhƣ kỹ thuật xây dựng ứng dụng từ các ngôn ngƣ lập trình (Visual Basic, Visaul Basic.net, ASP, ASP.net) trên hệ quản trị CSDL SQL Server, giáo trình này sẽ trình bày một cách dễ hiểu, theo hƣớng phát triển ứng dụng, hệ quản trị CSDL SQL Server 2000.
.pdf 779455.pdf
Kích thước: 4.02 mb
Lần tải: 1 lần
Download