bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 405 | Lần tải 35
  • Download images Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng
  • Download images Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng
  • Download images Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng
  • Download images Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng
  • Download images Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng

Giáo
trình
Quản
trị
mạng

Thiết

mạng
Ebook 4 U
ebook.vinagrid.com
Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU...............................................................................................................5
PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ MẠNG......................................................6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ MẠNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
CỤC BỘ.........................................................................................................................6
MUC 1: MẠNG MÁY TÍNH........................................................................................6
1. GIỚI THIỆU MẠNG MÁY TÍNH............................................................................6
1.1. Định nghĩa mạng máy tính và mục đích của việc kết nối mạng.............................6
1.1.1. Nhu cầu của việc kết nối mạng máy tính.............................................................6
1.1.2. Định nghĩa mạng máy tính...................................................................................6
1.2. Đặc trưng kỹ thuật của mạng máy tính...................................................................7
1.2.1. Đường truyền.......................................................................................................7
1.2.2. Kỹ thuật chuyển mạch .........................................................................................7
1.2.3. Kiến trúc mạng.....................................................................................................7
1.2.4. Hệ điều hành mạng ..............................................................................................8
1.3. Phân loại mạng máy tính.........................................................................................8
1.3.1. Phân loại mạng theo khoảng cách địa lý :............................................................8
1.3.2. Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch: .................................................................8
1.3.3. Phân loại theo kiến trúc mạng sử dụng................................................................9
1.3.4. Phân loại theo hệ điều hàng mạng .......................................................................9
1.4. Các mạng máy tính thông dụng nhất ......................................................................9
1.4.1. Mạng cục bộ.........................................................................................................9
1.4.2. Mạng diện rộng với kết nối LAN to LAN...........................................................9
1.4.3. Liên mạng INTERNET......................................................................................10
1.4.4. Mạng INTRANET.............................................................................................10
2. MẠNG CỤC BỘ, KIẾN TRÚC MẠNG CỤC BỘ .................................................10
2.1. Mạng cục bộ..........................................................................................................10
2.2. Kiến trúc mạng cục bộ..........................................................................................10
2.2.1. Đồ hình mạng (Network Topology) ..................................................................10
2.3. Các phương pháp truy cập đường truyền vật lý....................................................12
3. CHUẨN HOÁ MẠNG MÁY TÍNH........................................................................13
3.1. Vấn đề chuẩn hoá mạng và các tổ chức chuẩn hoá mạng.....................................13
3.2. Mô hình tham chiếu OSI 7 lớp..............................................................................13
3.3. Các chuẩn kết nối thông dụng nhất IEEE 802.X và ISO 8802.X.........................14
MỤC 2: CAC THIẾT BỊ MẠNG THONG DỤNG VA CAC CHUẨN KẾT NỐI VẬT
LÝ................................................................................................................................15
1.CÁC THIẾT BỊ MẠNG THÔNG DỤNG................................................................15
1.1. Các loại cáp truyền................................................................................................15
1.1.1. Cáp đôi dây xoắn (Twisted pair cable)..............................................................15
1.1.2. Cáp đồng trục (Coaxial cable) băng tần cơ sở...................................................15
1.1.3. Cáp đồng trục băng rộng (Broadband Coaxial Cable).......................................16
1.1.4. Cáp quang ..........................................................................................................16
1.2. Các thiết bị ghép nối.............................................................................................17
1.2.1. Card giao tiếp mạng (Network Interface Card - NIC)....................................17
1.2.2. Bộ chuyển tiếp (REPEATER ) ..........................................................................17
1.2.3. Các bộ tập trung (Concentrator hay HUB)........................................................17
1.2.4. Switching Hub (hay còn gọi tắt là switch).........................................................17
1.2.5. Modem...............................................................................................................18
1.2.6. Multiplexor - Demultiplexor..............................................................................18
1.2.7. Router.................................................................................................................18
2. MỘTSỐ KIỂU NỐIMẠNG THÔNG DỤNG VÀ CÁCCHUẨN.........................19
1
Ebook 4 U
ebook.vinagrid.com
Mục lục
2.1.Các thành phần thông thường trên một mạng cục bộ............................................18
2.2. Kiểu 10BASE5......................................................................................................19
2.3. Kiểu 10BASE2......................................................................................................19
2.4. Kiểu 10BASE-T....................................................................................................20
2.5. Kiểu 10BASE-F....................................................................................................20
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU GIAO THỨC TCP/IP......................................................22
1. GIAO THỨC IP...........................................................................................................
1.1. Họ giao thức TCP/IP.............................................................................................21
1.2. Chức năng chính của - Giao thức liên mạng IP(v4) .............................................23
1.3. Địa chỉ IP.............................................................................................................23
1.4. Cấu trúc gói dữ liệu IP..........................................................................................24
1.5. Phân mảnh và hợp nhất các gói IP........................................................................25
1.6. Định tuyến IP........................................................................................................25
2. MỘT SỐ GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ...................................................................26
2.1. Giao thức ICMP....................................................................................................26
2.2. Giao thức ARP và giao thức RARP......................................................................26
3.1. Giao thức TCP ......................................................................................................27
3.1.1 Cấu trúc gói dữ liệu TCP....................................................................................27
3.1.2 Thiết lập và kết thúc kết nối TCP .......................................................................28
PHẦN II: QUẢN TRỊ MẠNG.....................................................................................30
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ BỘ ĐỊNH TUYẾN.................................................33
1. LÝ THUYẾT VỀ BỘ ĐỊNH TUYẾN.....................................................................33
1.1. Tổng quan về bộ định tuyến..................................................................................32
1.2. Các chức năng chính của bộ định tuyến, tham chiếu mô hình OSI......................32
1.3. Cấu hình cơ bản và chức năng của các bộ phận của bộ định tuyến......................34
2. GIỚI THIỆU VỀ BỘ ĐỊNH TUYẾN CISCO.........................................................35
2.1. Giới thiệu bộ định tuyến Cisco.............................................................................35
2.2. Một số tính năng ưu việt của bộ định tuyến Cisco ...............................................36
2.3. Một số bộ định tuyến Cisco thông dụng...............................................................36
2.4. Các giao tiếp của bộ định tuyến Cisco..................................................................40
2.5. Kiến trúc module của bộ định tuyến Cisco...........................................................41
3. CÁCH SỬ DỤNG LỆNH CẤU HÌNH BỘ ĐỊNH TUYẾN ...................................47
3.1. Giới thiệu giao tiếp dòng lệnh của bộ định tuyến Cisco.......................................47
3.2. Làm quen với các chế độ cấu hình........................................................................50
3.3. Làm quen với các lệnh cấu hình cơ bản................................................................53
3.4. Cách khắc phục một số lỗi thường gặp.................................................................60
4. CẤU HÌNH BỘ ĐỊNH TUYẾN CISCO.................................................................61
4.1. Cấu hình leased-line..............................................................................................61
4.2. Cấu hình X.25 & Frame Relay .............................................................................65
4.3. Cấu hình Dial-up...................................................................................................80
4.4. Định tuyến tĩnh và động........................................................................................83
5. BỘ CHUYỂN MẠCH LỚP 3..................................................................................89
5.1. Tổng quan và kiến trúc bộ chuyển mạch lớp 3.....................................................89
5.2. Định tuyến trên bộ chuyển mạch lớp 3.................................................................91
5.3. Sơ lược về các bộ chuyển mạch lớp 3 thông dụng của Cisco...............................92
6. BÀI TẬP THỰC HÀNH SỬ DỤNG BỘ ĐỊNH TUYẾN CISCO..........................95
Bài 1: Thực hành nhận diện thiết bị, đấu nối thiết bị...................................................94
Bài 2: Thực hành các lệnh cơ bản................................................................................94
Bài 3: Cấu hình bộ định tuyến với mô hình đấu nối leased-line..................................94
Bài 4: Cấu hình bộ định tuyến với Dial-up..................................................................94
2
Ebook 4 U
ebook.vinagrid.com
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Giáo trình “Quản trị mạng và các thiết bị mạng” được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành quản trị chủ yếu cho các hệ thống thiết bị quan trọng nền tảng của mạng máy tính hiện đại. Giáo trình gồm 2 phần : Phần 1. Khái quát vềmạng máy tính Phần 2. Quản trịmạng
772650.pdf
Kích thước: 4.44 mb
Lần tải: 0 lần
Download