bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 371 | Lần tải 36
  • Download images Giáo trình nguyên lý hệ điều hành
  • Download images Giáo trình nguyên lý hệ điều hành
  • Download images Giáo trình nguyên lý hệ điều hành
  • Download images Giáo trình nguyên lý hệ điều hành
  • Download images Giáo trình nguyên lý hệ điều hành

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
MÔN:
HỆ ĐIỀU HÀNH
MÃ MÔN HỌC:
TH338
SỐ ĐVHT:
3
HỌC KÌ:
6
GIẢNG VIÊN:
NGUYỄN PHÚ TRƯỜNG
I
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Giúp sinh viên hiểu được vai trò của hệ điều hành và cơ chế hoạt động của hệ điều
hành.

Cách thiết kế hệ điều hành

Cách ứng dụng các cơ chế trong việc thiết kế các hệ điều hành hiện đại
II
KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT
Mức độ yêu cầu
STT
Nội dung kiến thức nền
Tiên quyết
Vận dụng khái
niệm/ mô hình
Vận dụng kỹ năng/
phương pháp
1
Kiến trúc máy tính
x
III
KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT
STT
Nội dung kiến thức
Mức độ yêu cầu
Hiểu
Vận dụng
Chứng minh
Vận dụng
Khái
Công thức/
Công thức/
Phương pháp
niệm
định lý
định lý
1
Giải thuật
x
2
Ngôn ngữ Pascal và C
x
IV
TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Mô tả các điểm chính yếu của hệ điều hành

Vai trò và năng lực của hệ điều hành trong hệ thống máy tính.

Những vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế hệ điều hành cũng như những tiếp
cận khác nhau được dùng để phân tích và giải quyết những vấn đề đó.

Xem xét những chiến lược hệ điều hành phổ biến và cách chúng tác động đến những
dịch vụ của các hệ điều hành hiện đại.
V
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG
CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH1
I.1 Mục tiêu
I.2 Giới thiệu
I.3 Hệ điều hành là gì?
I.4 Hệ thống mainframe
I.5 Hệ để bàn (Desktop system)
I.6 Hệ đa xử lý
I.7 Hệ phân tán
I.8 Hệ thống nhóm (Clustered Systems)
I.9 Hệ thời thực
I.10 Hệ xách tay
I.11 Tóm tắt
CHƯƠNG II - CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH
II.1 Mục đích
II.2 Giới thiệu
II.3 Các thành phần hệ thống
II.4 Các dịch vụ hệ điều hành
II.5 Lời gọi hệ thống
II.6 Các chương trình hệ thống
II.7 Cấu trúc hệ thống
II.8 Máy ảo
II.9 Tóm tắt
CHƯƠNG III - QUÁ TRÌNH
III.1 Mục đích
III.2 Giới thiệu
III.3 Khái niệm quá trình
III.4 Lập thời biểu quá trình
III.5 Thao tác trên quá trình
III.6 Giao tiếp liên quá trình
III.7 Tóm tắt
CHƯƠNG IV - ĐỊNH THỜI BIỂU CPU
IV.1 Mục tiêu
IV.2 Giới thiệu
IV.3 Các khái niệm cơ bản
IV.4 Các tiêu chuẩn định thời
IV.5 Các giải thuật định thời
IV.6 Định thời biểu đa bộ xử lý
IV.7 Định thời thời gian thực
IV.8 Đánh giá giải thuật
IV.9 Tóm tắt
CHƯƠNG V - ĐỒNG BỘ HOÁ QUÁ TRÌNH
V.1 Mục tiêu
V.2 Giới thiệu
V.3 Tổng quan
V.4 Vấn đề vùng tương trục
V.5 Giải pháp
V.6 Các bài toán đồng bộ hoá nguyên thuỷ
V.7 Tóm tắt
CHƯƠNG VI - DEADLOCK
VI.1 Mục đích
VI.2 Giới thiệu
VI.3 Mô hình hệ thống
VI.4 Đặc điểm deadlock
VI.5 Các phương pháp xử lý deadlock
VI.6 Ngăn chặn deadlock
VI.7 Tránh deadlock
VI.8 Phát hiện Deadlock
VI.9 Phục hồi deadlock
VI.10 Tóm tắt
CHƯƠNG VII - QUẢN LÝ BỘ NHỚ
VII.1 Mục đích
VII.2 Giới thiệu
VII.3 Đặt vấn đề
VII.4 Hoán vị
VII.5 Cấp phát bộ nhớ liên tục
VII.6 Cấp phát không liên tục
VII.7 Tóm tắt
CHƯƠNG VIII - BỘ NHỚ ẢO
VIII.1 Mục đích
VIII.2 Giới thiệu
VIII.3 Kiến thức nền
VIII.4 Phân trang theo yêu cầu
VIII.5 Thay thế
trang
VIII.6 Cấp phát khung trang
VIII.7 Trì trệ toàn hệ thống
VIII.8 Các vấn đề khác
VIII.9 Tóm tắt
CHƯƠNG IX - HỆ THỐNG TẬP TIN
IX.1 Mục đích
IX.2 Giới thiệu
IX.3 Khái niệm tập tin
IX.4 Các phương pháp truy xuất
IX.5 Cấu trúc thư mục
IX.6 Gắn hệ thống tập tin
IX.7 Chia sẻ tập tin
IX.8 Bảo vệ
IX.9 Tóm tắt
CHƯƠNG X - CÀI ĐẶT HỆ THỐNG TẬP TIN
X.1 Mục đích
X.2 Giới thiệu
X.3 Cấu trúc hệ thống tập tin
X.4 Cài đặt hệ thống tập tin
X.5 Cài đặt thư mục
X.6 Các phương pháp cấp phát
X.7 Quản lý không gian trống
X.8 Tóm tắt
CHƯƠNG XI - QUẢN LÝ HỆ THỐNG NHẬP/XUẤTT
XI.1 Mục đích
XI.2 Giới thiệu
XI.3 Các khái niệm cơ bản
XI.4 Phần cứng nhập/xuất
XI.5 Giao diện nhập/xuất ứng dụng
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Một hệ điều hành là một thành phần quan trọng của mọi hệ thông máy tính. Một hệ thống máy tính có thể được chia thành 4 phần : Phần cứng, hệ điều hành,Các chương trình ứng dụng và người dùng

771302.pdf
Kích thước: 5.55 mb
Lần tải: 0 lần
Download