bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 607 | Lần tải 61
  • Download images Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ
  • Download images Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ
  • Download images Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ
  • Download images Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ
  • Download images Giáo trình Lý thuyết đồ hoạ

Trường Đại học Khoa học Huế
Khoa CNTT
W
X
Giáo trình
Huãú, thïang 10 nàm 2008
Trang 1
Chæång 1: Caïc yãu ú täú cå såí cua í âäö hoüa - Nguyãùn Hæu î Tai ì
Chương I:
Các yếu tố cơ sở của đồ hoạ
I.
Các khái niệm cơ bản
I.1.
Thiết bị đồ hoạ và điểm ảnh (Pixel)
Các thiết bị đồ hoạ thông dụng như màn hình máy tính, máy in,… cho phép
chúng ta biểu diễn các hình vẽ trên đó. Các thiết bị đồ hoạ này tạo ra mặt phẳng,
đó là một tập hữu hạn các điểm mà mỗi điểm được đánh một cặp chỉ số nguyên gọi
là toạ độ, thông thường mặt phẳng đồ hoạ do thiết bị tạo ra là một ma trận điểm,
mỗi điểm gọi là một Pixel có các thành phần toạ độ là x và y.
(Hình I.1)
I.2.
Điểm và Đoạn thẳng trong mặt phẳng
Về mặt toán học thì một đoạn thẳng bao gồm một tập vô hạn các điểm trong mặt
phẳng với cặp toạ độ thực. Song do đặc điểm của các thiết bị hiển thị nên khi biểu
diễn trên thiết bị hiển thị của máy tính (như màn hình, máy in,…) thì được nguyên
hoá thành một tập hữu hạn các cặp toạ độ nguyên (Hình I.1).
Trang 2
=
Đặt
thì

y yx

]
Chæång 1: Caïc yãúu täú cå såí cua í âäö hoa ü - Nguyãn ù Hæu î Taìi
II.
Các thuật toán vẽ đoạn thẳng
Phương trình tổng quát của một đường thẳng được viết dưới dạng:
y=a*x+
với
a: là hệ số góc hay còn gọi là độ dốc, nó phản ánh mối tương quan giữa 2
iến số x và y.
: là khoảng chắn trên trục hoành
Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A(xa,ya) và B(xb,yb) là:
y ya x xa
yb ya xb xa
(II.a)
(với xaxb và yayb.
Khi
xa=x
thì phương trình là x=xa
còn khi ya=yb phương trình là y=ya)
x = xb xa
y = yb ya
(II.a) trở thành
y = x x x xa + ya
y = ax + b với
a = y
b = axa + ya
(II.b)
II.1.
Vẽ đoạn thẳng dựa vào phương trình
Khi biết được phương trình của một đường chúng ta hoàn toàn có thể vẽ
được đường biểu diễn cho đường đó nhờ vào các tính toán trên phương trình. Ở
đây đường mà ta cần biểu diễn là một đoạn thẳng AB với A(xa,ya) và B(xb,yb).
Phương trình biểu diễn được cho bởi (II.b) với
x[xa ,xb ; y[ya , yb ]
Quy trình có thể tóm tắt như sau:

Nếu
y x : nghĩa là biến số x biến thiên nhanh hơn biến số y, lúc này để
đảm bảo tính liên tục của các điểm vẽ ta cho biến số x thay đổi tuần tự và tính
iến số y qua phương trình. Cụ thể như sau:
Trang 3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Giáo trình lý thuyết đồ hoạ- Nguyễn Hữu Tài, được mô phỏng bẳng ngôn ngữ lập trình Pascal. Tài liệu giới thiệu căn bản về lập trình đố hoạ, sử dụng thư viện Graph...


.pdf 769307.pdf
Kích thước: 8.17 mb
Lần tải: 0 lần
Download