bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 1092 | Lần tải 162
  • Download images Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN
  • Download images Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN
  • Download images Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN
  • Download images Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN
  • Download images Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CƠ QUAN ĐẢNG
***
GIÁO
TRÌNH

THUYẾT

BẢN
VỀ
MẠNG
LAN
HÀ NỘI, 2004
BAN CHỈ ĐẠO CNTT CỦA CƠ QUAN ĐẢNG
Lý thuyết cơ bản về mạng LAN
MỤC LỤC
Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG.................................................................1
I. MẠNG TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ MẠNG ......................................... 1
1. Giới thiệu chung.................................................................................................. 1
2 Thế nào là một mạng máy tính............................................................................. 3
2.1. Các thành phần mạng: thiết bị, nút, máy tính............................................. 3
2.2. Phương tiện và các giao thức truyền thông của mạng................................ 4
3. Phân loại mạng máy tính..................................................................................... 6
3.1. Phân loại mạng theo diện hoạt động........................................................... 7
3.2. Phân loại mạng theo mô hình ghép nối (topo)............................................ 8
3.3. Phân loại theo kiểu chuyển........................................................................ 12
4. Địa chỉ mạng, định tuyến, tính tin cậy, tính liên tác và an ninh mạng.............. 13
4.1. Địa chỉ (Address)....................................................................................... 13
4.2. Định tuyến (Routing)................................................................................. 14
4.3. Tính tin cậy (Reliability)............................................................................ 14
4.4. Tính liên tác (Inter-operability)................................................................. 14
4.5. An ninh (Security)...................................................................................... 15
5. Các chuẩn mạng ................................................................................................ 15
5.1. Các chuẩn chính thức (De jure standard)................................................. 15
5.2 Các chuẩn thực tế (De facto standard)....................................................... 16
5.3. Các chuẩn riêng của hãng......................................................................... 16
5.4. Các chuẩn hiệp hội.................................................................................... 16
II. MÔ HÌNH OSI...................................................................................................... 17
1. Mô hình ............................................................................................................. 17
1.1. Kiến trúc phân tầng................................................................................... 18
1.2. Các tiến trình ngang hàng (peer-to-peer) ................................................. 19
1.3. Giao diện giữa các tầng ............................................................................ 20
1.4. Tổ chức các tầng........................................................................................ 20
2. Chức năng của các tầng..................................................................................... 21
2.1. Tầng vật lý................................................................................................. 21
2.2. Tầng liên kết dữ liệu.................................................................................. 23
2.3. Tầng mạng................................................................................................. 25
Trang I
BAN CHỈ ĐẠO CNTT CỦA CƠ QUAN ĐẢNG
Lý thuyết cơ bản về mạng LAN
2.4. Tầng giao vận............................................................................................ 27
2.5. Tầng phiên................................................................................................. 29
2.6. Tầng trình diễn .......................................................................................... 30
2.7. Tầng ứng dụng........................................................................................... 31
3. Bộ giao thức TCP/IP – Mô hình Internet .......................................................... 33
Chương 2: TẦNG ỨNG DỤNG.................................................................35
I. GIAO THỨC TẦNG ỨNG DỤNG........................................................................ 35
1. Giao thức tầng ứng dụng................................................................................... 36
1.1. Mô hình Khách hàng /Người phục vụ (Client/Server)............................... 37
1.2. Truyền thông giữa các tiến trình............................................................... 39
1.3. Địa chỉ tiến trình........................................................................................ 39
1.4. Chương trình giao tiếp người dùng (user agent) ...................................... 40
2. Các yêu cầu của ứng dụng................................................................................. 41
2.1. Mất mát dữ liệu (Data loss)....................................................................... 41
2.2. Băng thông (bandwith).............................................................................. 41
2.3. Thời gian (timing)...................................................................................... 42
3. Dịch vụ của các giao thức giao vận Internet ..................................................... 43
3.1. TCP............................................................................................................ 43
3.2. Dịch vụ UDP ............................................................................................. 44
4. Một số ứng dụng phổ biến................................................................................. 45
II. WORLD WIDE WEB: HTTP............................................................................... 46
1. Tổng quan về HTTP.......................................................................................... 47
2. Kết nối liên tục và không liên tục (persistent/nonpersistent)............................ 49
2.1. Kết nối không liên tục-nonpersistent......................................................... 49
2.2. Kết nối liên tục........................................................................................... 51
3. Khuôn dạng của thông điệp HTTP.................................................................... 51
3.1. Thông điệp yêu cầu HTTP (HTTP request message)................................ 51
3.2. Thông điệp trả lời ( HTTP response massage).......................................... 53
4. Tương tác User-server : Authentication và cookies.......................................... 55
4.1. Authentication (Kiểm chứng)..................................................................... 55
4.2. Cookies ...................................................................................................... 56
5. GET có điều kiện (Conditional GET) ............................................................... 57
6. Web caches........................................................................................................ 58
Trang II
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Cuốn sách này thích hợp cho sinh viên đang học học phần mạng máy tính của các trường đại học hoặc bất cứ ai muốn tìm hiểu về mạng máy tính. Đây là một giáo trình khá cơ bản, chi tiết, và rất dễ hiểu. Nội dung: Chương 1: Giới thiệu chung về mạng, các công nghệ mạng, mô hình OSI. Chương 2: Tầng ứng dụng Chương 3: Tầng giao vận Chương 4: Tầng mạng Chương 5: Tầng liên kết dữ liệu
.pdf 777209.pdf
Kích thước: 5.4 mb
Lần tải: 0 lần
Download