bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 778 | Lần tải 91
  • Download images Giáo trình LINQ TO SQL
  • Download images Giáo trình LINQ TO SQL
  • Download images Giáo trình LINQ TO SQL
  • Download images Giáo trình LINQ TO SQL
  • Download images Giáo trình LINQ TO SQL

Sử dụng LINQ to SQL (LINQ to SQL phần 1)
LINQ to SQL là gì?
LINQ to SQL là một phiên bản hiện thực hóa của O/RM (object relational mapping) có
ên trong .NET Framework bản “Orcas” (nay là .NET 3.5), nó cho phép bạn mô hình hóa
một cơ sở dữ liệu dùng các lớp .NET. Sau đó bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL)
dùng LINQ, cũng như cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó.
LINQ to SQL hỗ trợ đầy đủ transaction, view và các stored procedure (SP). Nó cũng
cung cấp một cách dễ dàng để thêm khả năng kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và các quy
tắc vào trong mô hình dữ liệu của bạn.
Mô hình hóa CSDL dùng LINQ to SQL:
Visual Studio “Orcas” đã tích hợp thêm một trình thiết kế LINQ to SQL như một công cụ
dễ dàng cho việc mô hình hóa một cách trực quan các CSDL dùng LINQ to SQL.
Bài
viết sau sẽ đi sâu hơn vào cách dùng trình thiết kế này (bạn cũng có thể xem đoạn video
này để xem cách tôi tạo một mô hình LINQ to SQL).
Bằng cách dùng trình thiết kế LINQ to SQL, tôi có thể dễ dàng tạo một mô hình cho
CSDL mẫu “Northwind” giống như dưới đây:
Mô hình LINQ to SQL ở trên định nghĩa bốn lớp thực thể: Product, Category, Order và
OrderDetail. Các thuộc tính của mỗi lớp ánh xạ vào các cột của bảng tương ứng trong
CSDL. Mỗi instance của một lớp biểu diễn một dòng trong bảng dữ liệu.
Các mũi tên giữa bốn lớp thực thể trên biểu diễn quan hệ giữa các thực thể khác nhau,
chúng được tạo ra dựa trên các mối quan hệ primary-key/foreign-key trong CSDL.
Hướng của mũi tên chỉ ra mối quan hệ là một – một hay một – nhiều. Các thuộc tính
tương ứng sẽ được thêm vào các lớp thực thể trong các trường hợp này. Lấy ví dụ, lớp
Category ở trên có một mối quan hệ một nhiều với lớp Product, điều này có nghĩa nó sẽ
có một thuộc tính “Categories” là một tập hợp các đối tượng Product trong Category này.
Lớp Product cũng sẽ có một thuộc tính “Category” chỉ đến đối tượng ”Category” chứa
Product này bên trong.
Bảng các phương thức bên tay phải
ên trong trình thiết kế LINQ to SQL ở trên chứa
một danh sách các SP để tương tác với mô hình dữ liệu của chúng ta. Trong ví dụ trên tôi
đã thêm một thủ tục có tên “GetProductsByCategory”. Nó nhận vào một categoryID và
trả về một chuỗi các Product. Chúng ta sẽ xem bằng cách nào có thể gọi được thủ tục này
trong một đoạn code bên dưới.
Tìm hiểu lớp DataContext
Khi bạn bấm nút “Save” bên trong màn hình thiết kế LINQ to SQL, Visual Studio sẽ lưu
các lớp .NET biểu diễn các thực thể và quan
hệ bên trong CSDL mà chúng ta vừa mô
hình hóa. Cứ mỗi một file LINQ to SQL chúng ta thêm vào solution, một lớp
DataContext sẽ được tạo ra, nó sẽ được dùng khi cần truy vấn hay cập nhật lại các thay
đổi. Lớp DataContext được tạo sẽ có các thuộc tính để biểu diễn mối bảng được mô hình
hóa từ CSDL, cũng như các phương thức cho mỗi SP mà chúng ta đã thêm vào.
Lấy ví dụ, dưới đây là lớp NorthwindDataContext được sinh ra dựa trên mô hình chúng
ta tạo ra ở trên:
Các ví dụ LINQ to SQL
Một khi đã mô hình hóa CSDL dùng trình thiết kế LINQ to SQL, chúng ta có thể dễ dàng
viết các đoạn lệnh để làm việc với nó. Dưới đây là một vài ví dụ về các thao tác chung
khi xử lý dữ liệu:
1) Lấy các Product từ CSDL
Đoạn lệnh dưới đây dùng cú pháp LINQ để lấy về một tập IEnumerable các đối tượng
Product. Các sản phẩm được lấy ra phải thuộc phân loại “Beverages”:
2) Cập nhật một sản phẩm trong CSDL
Đoạn lệnh dưới đây cho thấy cách lấy một sản phẩm, cập nhật lại giá tiền và lưu lại
CSDL.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

LINQ to SQL là một phiên bản hiện thực hóa của O/RM (object relational mapping) có bên trong .NET Framework bản “Orcas” (nay là .NET 3.5), nó cho phép bạn mô hình hóa một cơ sở dữ liệu dùng các lớp .NET. Sau đó bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng LINQ, cũng như cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó.
.pdf 774330.pdf
Kích thước: 7.96 mb
Lần tải: 0 lần
Download