bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM | Lần xem 436 | Lần tải 26
  • Download images Giáo trình Lập trình C căn bản
  • Download images Giáo trình Lập trình C căn bản
  • Download images Giáo trình Lập trình C căn bản
  • Download images Giáo trình Lập trình C căn bản
  • Download images Giáo trình Lập trình C căn bản

Giáo trình Lập trình C căn bản
Trang 1
MỤC
LỤC
BÀI 1 :
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH ...................... 7
1.1
Mục tiêu ................................................................................................................................ 7
1.2
Lý thuyết ............................................................................................................................... 7
1.2.1
Ngôn ngữ lập trình (Programming Language) ............................................................. 7
1.2.1.1
Thuật giải (Algorithm) ............................................................................................. 7
1.2.1.2
Chương trình (Program) ......................................................................................... 7
1.2.1.3
Ngôn ngữ lập trình (Programming language) ....................................................... 8
1.2.2
Các bước lập trình ........................................................................................................... 8
1.2.3
Kỹ thuật lập trình ............................................................................................................ 8
1.2.3.1
I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất) ........ 8
1.2.3.2
Sử dụng lưu đồ (Flowchart) ..................................................................................... 9
BÀI 2 :
LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN ...................... 12
2.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 12
2.2
Nội dung .............................................................................................................................. 12
2.2.1
Khởi động và thoát BorlandC ....................................................................................... 12
2.2.1.1
Khởi động ................................................................................................................ 12
2.2.1.2
Thoát ........................................................................................................................ 13
2.2.2
Các ví dụ đơn giản ......................................................................................................... 13
2.2.2.1
Ví dụ 1 ...................................................................................................................... 13
2.2.2.2
Ví dụ 2 ...................................................................................................................... 15
2.2.2.3
Ví dụ 3 ...................................................................................................................... 16
2.2.2.4
Ví dụ 4 ...................................................................................................................... 16
BÀI 3 :
CÁC THÀNH PHẦN TRONG NGÔN NGỮ C ......................................... 18
3.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 18
3.2
Nội dung .............................................................................................................................. 18
3.2.1
Từ khóa ........................................................................................................................... 18
3.2.2
Tên ................................................................................................................................... 18
3.2.3
Kiểu dữ liệu .................................................................................................................... 18
3.2.4
Ghi chú ............................................................................................................................ 19
3.2.5
Khai báo biến ................................................................................................................. 19
3.2.5.1
Tên biến ................................................................................................................... 19
3.2.5.2
Khai báo biến .......................................................................................................... 19
3.2.5.3
Vừa khai báo vừa khởi gán .................................................................................... 20
3.2.5.4
Phạm vi của biến ..................................................................................................... 20
BÀI 4 :
NHẬP / XUẤT DỮ LIỆUU .......................................................................... 21
4.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 21
4.2
Nội dung .............................................................................................................................. 21
HanoiAptech Computer Education Cente
Thanghv
Giáo trình Lập trình C căn bản
Trang 2
4.2.1
Hàm printf ...................................................................................................................... 21
4.2.2
Hàm scanf ....................................................................................................................... 24
4.3
Bài tập ................................................................................................................................. 25
BÀI 5 :
CẤU TRÚC RẼ NHÁNH CÓ ĐIỀU KIỆN ................................................ 26
5.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 26
5.2
Nội dung .............................................................................................................................. 26
5.2.1
Lệnh và khối lệnh ........................................................................................................... 26
5.2.1.1
Lệnh ......................................................................................................................... 26
5.2.1.2
Khối lệnh ................................................................................................................. 26
5.2.2
Lệnh if ............................................................................................................................. 26
5.2.2.1
Dạng 1 (if thiếu) ...................................................................................................... 26
5.2.2.2
Dạng 2 (if đ ủ) ......................................................................................................... 30
5.2.2.3
Cấu trúc else if ........................................................................................................ 33
5.2.2.4
Cấu trúc if lồng ....................................................................................................... 37
5.2.3
Lệnh switch ..................................................................................................................... 41
5.2.3.1
Cấu trúc switch…case (switch thiếu) .................................................................... 41
5.2.3.2
Cấu trúc switch…case…default (switch đủ) ........................................................ 44
5.2.3.3
Cấu trúc switch lồng ............................................................................................... 46
5.3
Bài tập ................................................................................................................................. 48
5.3.1
Sử dụng lệnh if ............................................................................................................... 48
5.3.2
Sử dụng lệnh switch ....................................................................................................... 49
5.4
Bài tập làm thêm ................................................................................................................ 49
BÀI 6 :
CẤU TRÚC VÒNG LẶP .......................................................................... 51
6.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 51
6.2
Nội dung .............................................................................................................................. 51
6.2.1
Lệnh for ........................................................................................................................... 51
6.2.2
Lệnh
eak ...................................................................................................................... 56
6.2.3
Lệnh continue ................................................................................................................. 56
6.2.4
Lệnh while....................................................................................................................... 56
6.2.5
Lệnh do…while .............................................................................................................. 58
6.2.6
Vòng lặp lồng nhau ........................................................................................................ 60
6.2.7
So sánh sự khác nhau của các vòng lặp ....................................................................... 61
6.3
Bài tập ................................................................................................................................. 62
BÀI 7 :
HÀM ......................................................................................................... 65
7.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 65
7.2
Nội dung .............................................................................................................................. 65
7.2.1
Các ví dụ về hàm ............................................................................................................ 65
7.2.2
Tham số dạng tham biến và tham trị ........................................................................... 68
HanoiAptech Computer Education Cente
Thanghv
Giáo trình Lập trình C căn bản
Trang 3
7.2.3
Sử dụng biến toàn cục ................................................................................................... 69
7.2.4
Dùng dẫn hướng #define ............................................................................................... 71
7.3
Bài tập ................................................................................................................................. 71
BÀI 8 :
MẢNG VÀ CHUỖI ................................................................................... 72
8.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 72
8.2
Nội dung .............................................................................................................................. 72
8.2.1
Mảng ................................................................................................................................ 72
8.2.1.1
Cách khai báo mảng ............................................................................................... 72
8.2.1.2
Tham chiếu đến từng phần tử mảng .................................................................... 72
8.2.1.3
Nhập dữ liệu cho mảng .......................................................................................... 73
8.2.1.4
Đọc dữ liệu từ mảng ............................................................................................... 73
8.2.1.5
Sử dụng biến kiểu khác .......................................................................................... 74
8.2.1.6
Kỹ thuật Sentinal .................................................................................................... 74
8.2.1.7
Khởi tạo mảng ......................................................................................................... 75
8.2.1.8
Khởi tạo mảng không bao hàm kích thước .......................................................... 76
8.2.1.9
Mảng nhiều chiều ................................................................................................... 76
8.2.1.10 Tham chiếu đến từng phần tử mảng 2 chiều ....................................................... 76
8.2.1.11 Nhập dữ liệu cho mảng 2 chiều ............................................................................. 77
8.2.1.12 Đọc dữ liệu từ mảng 2 chiều .................................................................................. 77
8.2.1.13 Sử dụng biến kiểu khác trong mảng 2 chiều ........................................................ 78
8.2.1.14 Khởi tạo mảng 2 chiều ........................................................................................... 78
8.2.1.15 Dùng mảng 1 chiều làm tham số cho hàm ........................................................... 79
8.2.1.16 Dùng mảng 2 chiều làm tham số cho hàm ........................................................... 82
8.2.2
Chuỗi ............................................................................................................................... 84
8.2.2.1
Cách khai báo chuỗi ............................................................................................... 84
8.2.2.2
Hàm nhập (gets), xuất (puts) chuỗi ....................................................................... 85
8.2.2.3
Khởi tạo chuỗi ......................................................................................................... 86
8.2.2.4
Mảng chuỗi .............................................................................................................. 86
8.3
Bài tập ................................................................................................................................. 87
BÀI 9 :
CON TRỎ ................................................................................................ 90
9.1
Mục tiêu .............................................................................................................................. 90
9.2
Nội dung .............................................................................................................................. 90
9.2.1
Con trỏ? .......................................................................................................................... 90
9.2.2
Khái báo biến con trỏ .................................................................................................... 90
9.2.3
Truyền địa chỉ sang hàm ............................................................................................... 91
9.2.4
Con trỏ và mảng ............................................................................................................. 92
9.2.5
Con trỏ trỏ đến mảng trong hàm ................................................................................. 92
9.2.6
Con trỏ và chuỗi ............................................................................................................. 93
9.2.7
Khởi tạo mảng con trỏ trỏ đến chuỗi ........................................................................... 94
9.2.8
Xử lý con trỏ trỏ đến chuỗi ........................................................................................... 95
9.2.9
Con trỏ trỏ đến con trỏ .................................................................................................. 97
9.3
Bài tập ................................................................................................................................. 98
HanoiAptech Computer Education Cente
Thanghv
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM

Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau: 

- Ý nghĩa, các bước lập trình. 
- Xác định dữ liệu vào, ra. 
- Phân tích các bài toán đơn giản. 
- Khái niệm so sánh, lặp. 
- Thể hiện bài toán bằng lưu đồ. 
.pdf 779572.pdf
Kích thước: 1.65 mb
Lần tải: 0 lần
Download