bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 1852 | Lần tải 507
  • Download images Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
  • Download images Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
  • Download images Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
  • Download images Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
  • Download images Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội
Giáo
trình
Kỹ
năng
giao
tiếp
đàm
phán
trong
kinh
doanh
Chủ biên
GS.TSKH Vũ Huy Từ
Lêi nãi
®Çu
Trong c¬ cÊu kiÕn thøc cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nhãm ngµnh kinh tÕ, kinh
doanhvµ qu¶n lý kinh doanh cña Tr­êng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi,
m«n häc Kü n¨ng giao tiÕp, ®µm ph¸n trong kinh doanh ®­îc dÆt trong môc kiÕn thøc
ngµnh thuéc phÇn kiÕn thøc gi¸o dôc chuyªn nghiÖp, víi thêi l­îng 3 §VHT.
§iÓm ®Æc thï vÒ kiÕn thøc cña m«n häc Kü n¨ng giao tiÕp, ®µm ph¸n trong kinh
doanh lµ ë chç nã kh«ng nÆng vÒ môc tiªu kiÕn thøc lý luËn mµ chñ yÕu lµ nh»m môc
tiªu rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh. Nãi kh¸c ®i, m«n häc nµy kh«ng chØ lµ gi¶ng gi¶i vÒ
lý thuyÕt mµ chñ yÕu lµ vÒ thùc hµnh. KÕt thóc m«n häc nµy mµ sinh viªn míi chØ n¾m
®­îc lý thuyÕt lµ ch­a ®ñ, mµ cßn ph¶i cã n¨ng lùc thùc hµnh vÒ c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp
vµ ®µm ph¸n trong kinh doanh.
Trong khi häc Kü n¨ng giao tiÕp, ®µm ph¸n trong kinh doanh sinh viªn ph¶i rÌn,
tËp t­¬ng ®èi thµnh th¹o 2 nhãm kü n¨ng: kü n¨ng giao tiÕp trong kinh doanh vµ kü
n¨ng ®µm ph¸n trong kinh doanh. §©y lµ hai nhãm kü n¨ng cÇn thiÕt cho mäi ng­êi,
mäi tæ chøc trong cuéc sèng, trong mäi nghÒ nghiÖp, nh­ng ®Æc biÖt cÇn thiÕt vµ kh«ng
thÓ thiÕu cho nh÷ng nhµ kinh doanh trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay.
BÊt kú mét cuéc giao tiÕp nµo, mét cuéc ®µm ph¸n nµo còng ph¶i sö dông 4 kü
n¨ng c¬ b¶n cña giao tiÕp lµ: nãi, nghe, ®äc, viÕt; ®Òu ph¶i th«ng qua giao tiÕp b»ng c¸c
ph­¬ng tiÖn ng«n ng÷ vµ phi ng«n ng÷. V× vËy gi¸o tr×nh nµy ®­îc kÕt cÊu gåm:
Ch­¬ng I: Kü n¨ng xö lý v¨n b¶n ( Bao gåm nhãm kü n¨ng tiÕp nhËn v¨n b¶n vµ
nhãm kü n¨ng t¹o lËp v¨n b¶n) do GS.TS.Lª A biªn so¹n, cã sù tham gia cña PGS.TS.
NguyÔn Quang Ninh ( tiÓu môc IV cña môc B), Ch­¬ng II: Kü n¨ng thuyÕt tr×nh ( bao
gåm c¶ kü n¨ng nãi øng khÈu) do c¸c gi¶ng viªn Lª Quang Huy vµ NguyÔn §¨ng
Quang biªn so¹n. Ch­¬ng III: Giao tiÕp trong kinh doanh, Ch­¬ng IV: §µm ph¸n trong
kinh doanh vµ mét phô tr­¬ng: Giao tiÕp t×m viÖc lµm ( ®Ó sinh viªn tham kh¶o) do
GS.TSKH. Vò Huy Tõ biªn so¹n.
Chñ biªn
GS.TSKH Vò Huy Tõ.
3
Môc lôc
Néi dung
trang
Lêi nãi ®Çu
3
Ch­¬ng I: Kü n¨ng xö lý v¨n b¶n
7
A. Kün¨ngTiÕpnhËnv¨nb¶nkhoahäc,chÝnhluËn(Kün¨ng®äc)
7
I. Ph©n tÝch v¨n b¶n khoa häc
7
II. Tãm t¾t v¨n b¶n khoa häc
9
1. Môc ®Ých cña viÖc tãm t¾t
9
2. Yªu cÇu chung cña viÖc tãm t¾t
10
3. C¸ch tãm t¾t v¨n b¶n
10
III. Kü n¨ng ®äc hiÓu gi¸o tr×nh tr­íc khi nghe gi¶ng
12
1- C¸c møc ®é ®äc gi¸o tr×nh.
12
2- §äc hiÓu toµn bé gi¸o tr×nh m«n häc
13
B.
Kü n¨ng viÕt ( T¹o lËp v¨n b¶n khoa häc, chÝnh luËn)
15
I. §Þnh h­íng - X¸c ®Þnh chñ ®Ò v¨n b¶n
15
1. X¸c ®Þnh môc ®Ých viÕt - ViÕt ®Ó lµm g×?
15
2. X¸c ®Þnh c¸c nh©n vËt giao tiÕp - ViÕt cho ai ®äc?
15
3. X¸c ®Þnh hoµn c¶nh viÕt - ViÕt trong hoµn c¶nh nµo?
15
4. X¸c ®Þnh hÖ thèng chñ ®Ò v¨n b¶n
15
II - X©y dùng lËp luËn phôc vô chñ ®Ò v¨n b¶n
18
1. T×m luËn cø
18
2. T×m c¸ch luËn chøng
20
3. BiÕt c¸ch sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn liªn kÕt lËp luËn
21
III - X©y dùng ®Ò c­¬ng v¨n b¶n
21
1. T¸c dông vµ yªu cÇu cña mét ®Ò c­¬ng
21
2. C¸c b­íc lËp ®Ò c­¬ng cho v¨n b¶n
22
3. H×nh thøc tr×nh bÇy ®Ò c­¬ng
23
4. Mét sè lçi th­êng m¾c khi lËp ®Ò c­¬ng
24
IV. luyÖn viÕt ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n khoa häc, chÝnh luËn
26
1. Yªu cÇu chung cña viÖc viÕt ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n
26
2. LuyÖn viÕt ®o¹n v¨n cã c©u chñ ®Ò
29
3. ViÕt ®o¹n më, ®o¹n kÕt
32
4 Nh÷ng lçi th­êng m¾c khi viÕt ®o¹n v¨n
34
C©u hái «n tËp
38
Ch­¬ng II: Kü n¨ng thuyÕt tr×nh
39
I. C¸c b­íc chuÈn bÞ cho buæi thuyÕt tr×nh.
39
1. X¸c ®Þnh t×nh huèng buæi thuyÕt tr×nh
39
2. T×m hiÓu tr­íc vÒ thÝnh gi¶
40
3. Lùa chän h×nh thøc thuyÕt tr×nh
40
4. §Þnh râ môc tiªu thuyÕt tr×nh vµ thu thËp th«ng tin, t­ liÖu
42
5. So¹n ®Ò c­¬ng bµi nãi
42
II. Nh÷ng yªu cÇu khi thuyÕt tr×nh
44
1. NhÞp cÇu ¸nh m¾t
44
2. Ng÷ ®iÖu cña giäng nãi
45
4
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
.pdf 777762.pdf
Kích thước: 788.83 kb
Lần tải: 0 lần
Download