bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 3299 | Lần tải 535
  • Download images Giáo trình Java cơ bản tiếng việt
  • Download images Giáo trình Java cơ bản tiếng việt
  • Download images Giáo trình Java cơ bản tiếng việt
  • Download images Giáo trình Java cơ bản tiếng việt
  • Download images Giáo trình Java cơ bản tiếng việt
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP
TRÌNH JAVA.........................................................................7
1.1. Mở đầu.........................................................................7
1.2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java............................7
1.2.1. Java là gì? ..............................................................7
1.2.2. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình Java........7
1.2.3. Một số đặc điểm nổi bậc của ngôn ngữ lập trình Java
........................................................................................8
1.3. Các ứng dụng Java......................................................10
1.3.1. Java và ứng dụng Console....................................10
1.3.2. Java và ứng dụng Applet......................................11
1.3.3. Java và phát triển ứng dụng Desktop dùng AWT và
JFC................................................................................12
1.3.4. Java và phát triển ứng dụng Web..........................13
1.3.5. Java và phát triển các ứng dụng nhúng .................14
1.4. Dịch và thực thi một chương trình viết bằng Java........14
1.5. Chương trình Java đầu tiên..........................................15
1.5.1. Tạo chương trình nguồn HelloWordApp ..............15
1.5.2. Biên dịch tập tin nguồn HelloWordApp................16
1.5.3. Chạy chương trình HelloWordApp.......................16
1.5.4. Cấu trúc chương trình HelloWordApp..................17
Sử dụng phương thức/biến của lớp................................17
1.6. Công cụ lập trình và chương trình dịch........................17
1.6.1. J2SDK .................................................................17
1.6.2. Công cụ soạn thảo mã nguồn Java........................18
Chương 2: .............................................................................21
HẰNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU,...........................................21
TOÁN TỬ, BIỂU THỨC VÀ CÁC.......................................21
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA ..........................21
2.1. Biến............................................................................21
2.2. Các kiểu dữ liệu cơ sở.................................................23
2.2.1. Kiểu số nguyên ....................................................24
2.2.2. Kiểu dấu chấm động.............................................26
1
2.2.3. Kiểu ký tự (char)..................................................26
2.2.4. Kiểu luận lý (boolean)..........................................27
2.3. Hằng:..........................................................................27
2.4. Lệnh, khối lệnh trong java...........................................28
2.5. Toán tử và biểu thức ...................................................29
2.5.1. Toán tử số học......................................................29
2.5.2. Toán tử trên bit.....................................................29
2.5.3. Toán tử quan hệ & logic.......................................29
2.5.4. Toán tử ép kiểu ....................................................30
2.5.5. Toán tử điều kiện .................................................30
2.5.6. Thứ tự ưu tiên ......................................................30
2.6. Cấu trúc điều khiển.....................................................31
2.6.1. Cấu trúc điều kiện if … else.................................31
2.6.2. Cấu trúc switch … case........................................32
2.6.3. Cấu trúc lặp..........................................................32
2.6.4. Cấu trúc lệnh nhảy (jump)....................................33
2.7. Lớp bao kiểu dữ liệu cơ sở (Wrapper Class)................33
2.8. Kiểu dữ liệu mảng.......................................................34
2.8.1. Khái niệm mảng...................................................34
2.8.2. Khai báo mảng.....................................................34
2.8.3. Cấp phát bộ nhớ cho mảng...................................35
2.8.4. Khởi tạo mảng......................................................35
2.8.5. Truy cập mảng.....................................................35
2.9. Một số ví dụ minh họa: ...............................................36
Chương 3: HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA...............47
3.1. Mở đầu.......................................................................47
3.2. Lớp (Class).................................................................48
3.2.1. Khái niệm ............................................................48
3.2.2. Khai báo/định nghĩa lớp.......................................48
3.2.3. Tạo đối tượng của lớp ..........................................49
3.2.4. Thuộc tính của lớp ...............................................49
3.2.5. Hàm - Phương thức lớp (Method).........................50
3.2.6. Khởi tạo một đối tượng (Constructor)...................52
3.2.7. Biến this...............................................................53
2
3.2.8. Khai báo chồng phương thức (overloading method)
......................................................................................54
3.3. Đặc điểm hướng đối tượng trong java.........................54
3.3.1. Đóng gói (encapsulation) .....................................55
3.3.2. Tính đa hình (polymorphism):..............................55
3.3.3. Tính kế thừa (inheritance) ....................................57
3.4. Gói (packages)............................................................62
3.5. Giao diện (interface) ...................................................63
3.5.1. Khái niệm interface:.............................................63
3.5.2. Khai báo interface:...............................................64
3.5.3. Ví dụ minh họa.....................................................65
Chương 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG.............82
4.1. Mở đầu.......................................................................82
4.2. Giới thiệu thư viện awt................................................83
4.3. Các khái niệm cơ bản..................................................83
4.3.1. Component...........................................................83
4.3.2. Container .............................................................84
4.3.3. Layout Manager...................................................85
4.4. Thiết kế GUI cho chương trình ...................................86
4.4.1. Tạo khung chứa cửa sổ chương trình....................86
4.4.2. Tạo hệ thống thực đơn..........................................87
4.4.3. Gắn Component vào khung chứa..........................89
4.4.4. Trình bày các Component trong khung chứa ........90
4.4.5. Các đối tượng khung chứa Container.................. 101
4.5. Xử lý biến cố/sự kiện................................................ 105
4.5.1. Mô hình xử lý sự kiện (Event-Handling Model) . 105
4.5.2. Xử lý sự kiện chuột............................................ 108
4.5.3. Xử lý sự kiện bàn phím...................................... 111
4.6. Một số ví dụ minh họa .............................................. 115
Chương 5: LUỒNG VÀ TẬP TIN....................................... 128
5.1. Mở đầu..................................................................... 128
5.2. Luồng (Streams) ....................................................... 129
5.2.1. Khái niệm luồng................................................. 129
5.2.2. Luồng byte (Byte Streams)................................. 129
5.2.3. Luồng ký tự (Character Streams)........................ 131
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Nội dung giáo trình tập trung vào những kiến thức căn bản nhất của lập trình java giúp người đọc bước đầu tiếp cập dễ dàng với công nghệ mới này, và đây cũng chính là một bước đệm để chúng ta trở thành “java shooter”. Một số vấn đề nâng trong ngôn ngữ lập trình java như: avabean, thiết kết giao diện dùng thư viện JFC(Java Foundation Class), lập trình mạng, lập trình cơ sở dữ liệu bằng java, lập trình ứng dụng web dùng J2EE (Java 2 Enterprise Edition), … sẽ được nói đến trong các chuyên đề nâng cao. Chương 6 của giáo trình giới thiệu tổng quan về lập trình cơ sở dữ liệu dùng jdbc, một nội dung theo chúng tôi cần phải được trình bày trong một chuyên đề riêng. 

.pdf 772462.pdf
Kích thước: 1.21 mb
Lần tải: 0 lần
Download