bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 885 | Lần tải 145


Cơ sở mạng thông tin
Giáo trình dành cho sinh viên đại học ngành Điện tử - Viễn thôngKhoa Điện tử Viễn Thông
Trường Đại học Bách khoa Hà nội

Các từ viết tắtFAS
Frame Alignment Signal
IEEE
Institute of Electronics and Electrical Engineering
ITU
International Telecommunication Union
MFAS
Multi-Frame Alignment Signal
PDF
Probability Density Function
pdf
probability distribution function
TDMA
Time Division Multiple Access

Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh - Việt

Tiếng Việt
Tiếng Anh


Băng tần thông dải
Band Pass
Băng tần cơ sở
Baseband
Trạm gốc
Base Station
Kênh
Channel
Va đập
Collision
Cuộc nối
Connection
Mã hoá điều khiển lỗi
E
or Control Coding
Mật độ phổ năng lượng
Energy Spectral Density
Khung
Frame
Đáp ứng tần số
Frequency Response
Giao thoa giữa các ký tự
Intersymbol Interference
Đa khung
Multi-frame
Đa truy nhập
Multiple Access
Bộ ghép kênh, bộ hợp kênh
Multiplexer
Hiệu ứng xa - gần
Near – Far Effect
Kết nối, liên kết
Link
Đầu thu, phần thu
Sender
Đầu thu, phần thu, đích
Sink
Mã hoá nguồn
Source Coding
Ghép kênh phân chia theo thời gian
Time Division Multiplexing
Bộ phát, khối phát
Transmitter


Mục lục
Các từ viết tắt
Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh - Việt
Mục lục
Mục lục hình vẽ
Mục lục bảng biểu
Chương 1 Giới thiệu
1.1. Mục đích của việc mô hình hóa và đánh giá đặc tính hoạt động của hệ thống
1.2. Các khái niệm cơ bản trong hệ thống thong tin
1.3. Các bước và phương pháp đánh giá một mạng thông tin
1.3.1. Đo đạc, thu tập kế quả thống kê
1.3.2. Mô hình hóa toán học
1.3.3. Mô phỏng
1.4. Các công cụ phục vụ cho việc đánh giá chất lượng hoạt động của mạng
Chương 2 Hàng đợi – Các hệ thống thời gian liên tục
2.1. Giới thiệu lý thuyết hàng đợi
2.1.1. Hàng đợi và đặc điểm
2.1.2. Các tham số hiệu năng trung bình
2.2. Nhắc lại các khái niệm thống kê cơ bản
2.2.1. Tiến trình điểm
2.2.2. Tiến trình Poisson
2.3. Định luật Little
2.3.1. Công thức Little
2.3.2. Chứng minh công thức Little
2.4. Các mô hình hàng đợi
2.4.1. Ký hiệu Kendall
2.4.2. Quá trình Sinh-Tử (Birth-Death)
2.4.3. Hàng đợi M/M/1
2.4.4. Hàng đợi M/M/1/K
2.4.5. Hàng đợi M/M/C
2.5. Lý thuyết lưu lượng
2.5.1. Khái niệm về lưu lượng và đơn vị Erlang
2.5.2. Hệ thống tổn thất (Loss System) và công thức Erlang B
2.5.3. Hệ thống trễ (Delay) và công thức Erlang C
2.6. Hệ thống hàng đợi có ưu tiên
2.6.1. Qui tắc và tổ chức hàng đợi
2.6.2. Độ ưu tiên của khách hàng trong hàng đợi ưu tiên
2.6.3. Duy trì qui tắc hàng đợi, luật Kleinrock
2.6.4. Một số hàng đợi đơn server
2.6.5. Kết luận
2.7. Bài tập (Pending)
Chương 3 Mạng hàng đợi
3.1. Mạng nối tiếp
Chương 4 Định tuyến trong mạng thông tin
4.1. Yêu cầu về định tuyến trong mạng thông tin
4.1.1. Vai trò của định tuyến trong mạng thông tin
4.1.2. Các khái niệm trong lý thuyết graph
4.2. Các mô hình định tuyến quảng bá (
oadcast routing)
4.2.1. Lan tràn gói (flooding)
4.2.2. Định tuyến bước ngẫu nhiên (random walk)
4.2.3. Định tuyến khoai tây nóng (hot potato)
4.2.4. Định tuyến nguồn (source routing) và mô hình cây (spanning tree)
4.2.5. Duyệt cây
4.3. Các mô hình định tuyến thông dụng
4.3.1. Định tuyến ngắn nhất (Shortest path Routing)
4.4. Bài tập (Pending)
Chương 5 Điều khiển luồng và chống tắc nghẽn
5.1. Tổng quan
5.1.1. Mở đầu
5.1.2. Khái niệm điều khiển luồng
5.1.3. Khái niệm chống tắc nghẽn
5.1.4. Nhiệm vụ chủ yếu của điều khiển luồng và chống tắc nghẽn
5.1.5. Phân loại điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn
5.2. Tính công bằng
5.2.1. Định nghĩa
5.2.2. Tính công bằng về mặt băng truyền
5.2.3. Tính công bằng về mặt bộ đệm
5.2.4. Cơ chế phát lại ARQ
5.2.5. Stop-and-Wait ARQ
5.2.6. Go-back-N ARQ
5.2.7. Selective repeat ARQ
5.3. Điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn theo phương pháp cửa sổ
5.3.1. Điều khiển luồng theo cửa sổ (Window Flow Control)
5.3.2. Điều khiển tắc nghẽn sử dụng cửa sổ thích ứng (adaptive window)
5.4. Điều khiển luồng và chống tắc nghẽn dựa trên băng thông (rate-based flow control)
5.4.1. Khái niệm
5.4.2. Điều khiển băng thông theo thuật toán gáo rò (leaky bucket)
5.4.3. Thuật toán GPS (pending)
5.5. Bài tập (Pending)
Chương 6 Kỹ thuật mô phỏng
6.1. Giới thiệu
6.2. Mô phỏng dựa trên các sự kiện rời rạc và các công cụ
6.2.1. Phương pháp mô phỏng dựa trên sự kiện rời rạc
6.2.2. Các công cụ mô phỏng thông dụng dựa trên sự kiện rời rạc
6.3. Công cụ mô phỏng mạng NS2
6.3.1. Cấu trúc
6.3.2. Các tiện ích trong NS hỗ trợ cho mô phỏng mạng [Pending]
6.3.3. Thí dụ (Pending)
6.4. Kết luận (Pending)
6.5. Bài tập (Pending)
Tài liệu tham khảo
Phụ lục 1

Mục lục hình vẽ
Hình 1‑1 Đường truyền, kết nối và cuộc nối
Hình 1‑2 Ghép kênh và đa truy nhập

Mục lục bảng biểu
Bảng 1‑1. Độ rộng băng tần của một số tín hiệu cơ bản


1
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Giáo trình Cơ sở mạng thông tin


.doc 768890.doc
Kích thước: 3.8 mb
Lần tải: 0 lần
Download