bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 851 | Lần tải 222
  • Download images Giáo trình C Aptech
  • Download images Giáo trình C Aptech
  • Download images Giáo trình C Aptech
  • Download images Giáo trình C Aptech
  • Download images Giáo trình C Aptech

Giáo trình Lập trình C căn bản
Trang 1
MỤC
LỤC
BÀI 1 :
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH......................7
1.1
Mục tiêu................................................................................................................................7
1.2
Lý thuyết...............................................................................................................................7
1.2.1
Ngôn ngữ lập trình (Programming Language).............................................................7
1.2.1.1
Thuật giải (Algorithm).............................................................................................7
1.2.1.2
Chương trình (Program) .........................................................................................7
1.2.1.3
Ngôn ngữ lập trình (Programming language).......................................................8
1.2.2
Các bước lập trình...........................................................................................................8
1.2.3
Kỹ thuật lập trình............................................................................................................8
1.2.3.1
I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất) ........8
1.2.3.2
Sử dụng lưu đồ (Flowchart).....................................................................................9
BÀI 2 :
LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN......................12
2.1
Mục tiêu..............................................................................................................................12
2.2
Nội dung..............................................................................................................................12
2.2.1
Khởi động và thoát BorlandC.......................................................................................12
2.2.1.1
Khởi động................................................................................................................12
2.2.1.2
Thoát........................................................................................................................13
2.2.2
Các ví dụ đơn giản .........................................................................................................13
2.2.2.1
Ví dụ 1......................................................................................................................13
2.2.2.2
Ví dụ 2......................................................................................................................15
2.2.2.3
Ví dụ 3......................................................................................................................16
2.2.2.4
Ví dụ 4......................................................................................................................16
BÀI 3 :
CÁC THÀNH PHẦN TRONG NGÔN NGỮ C .........................................18
3.1
Mục tiêu..............................................................................................................................18
3.2
Nội dung..............................................................................................................................18
3.2.1
Từ khóa...........................................................................................................................18
3.2.2
Tên...................................................................................................................................18
3.2.3
Kiểu dữ liệu ....................................................................................................................18
3.2.4
Ghi chú............................................................................................................................19
3.2.5
Khai báo biến .................................................................................................................19
3.2.5.1
Tên biến...................................................................................................................19
3.2.5.2
Khai báo biến..........................................................................................................19
3.2.5.3
Vừa khai báo vừa khởi gán....................................................................................20
3.2.5.4
Phạm vi của biến.....................................................................................................20
BÀI 4 :
NHẬP / XUẤT DỮ LIỆU..........................................................................21
4.1
Mục tiêu..............................................................................................................................21
4.2
Nội dung..............................................................................................................................21
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản
Trang 2
4.2.1
Hàm printf......................................................................................................................21
4.2.2
Hàm scanf.......................................................................................................................24
4.3
Bài tập.................................................................................................................................25
BÀI 5 :
CẤU TRÚC RẼ NHÁNH CÓ ĐIỀU KIỆN ................................................26
5.1
Mục tiêu..............................................................................................................................26
5.2
Nội dung..............................................................................................................................26
5.2.1
Lệnh và khối lệnh...........................................................................................................26
5.2.1.1
Lệnh.........................................................................................................................26
5.2.1.2
Khối lệnh .................................................................................................................26
5.2.2
Lệnh if.............................................................................................................................26
5.2.2.1
Dạng 1 (if thiếu)......................................................................................................26
5.2.2.2
Dạng 2 (if đ ủ) .........................................................................................................30
5.2.2.3
Cấu trúc else if........................................................................................................33
5.2.2.4
Cấu trúc if lồng.......................................................................................................37
5.2.3
Lệnh switch.....................................................................................................................41
5.2.3.1
Cấu trúc switch…case (switch thiếu)....................................................................41
5.2.3.2
Cấu trúc switch…case…default (switch đủ)........................................................44
5.2.3.3
Cấu trúc switch lồng...............................................................................................46
5.3
Bài tập.................................................................................................................................48
5.3.1
Sử dụng lệnh if ...............................................................................................................48
5.3.2
Sử dụng lệnh switch.......................................................................................................49
5.4
Bài tập làm thêm................................................................................................................49
BÀI 6 :
CẤU TRÚC VÒNG LẶP ..........................................................................51
6.1
Mục tiêu..............................................................................................................................51
6.2
Nội dung..............................................................................................................................51
6.2.1
Lệnh for...........................................................................................................................51
6.2.2
Lệnh
eak......................................................................................................................56
6.2.3
Lệnh continue.................................................................................................................56
6.2.4
Lệnh while ......................................................................................................................56
6.2.5
Lệnh do…while..............................................................................................................58
6.2.6
Vòng lặp lồng nhau........................................................................................................60
6.2.7
So sánh sự khác nhau của các vòng lặp.......................................................................61
6.3
Bài tập.................................................................................................................................62
BÀI 7 :
HÀM.........................................................................................................65
7.1
Mục tiêu..............................................................................................................................65
7.2
Nội dung..............................................................................................................................65
7.2.1
Các ví dụ về hàm............................................................................................................65
7.2.2
Tham số dạng tham biến và tham trị...........................................................................68
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản
Trang 3
7.2.3
Sử dụng biến toàn cục ...................................................................................................69
7.2.4
Dùng dẫn hướng #define...............................................................................................71
7.3
Bài tập.................................................................................................................................71
BÀI 8 :
MẢNG VÀ CHUỖI ...................................................................................72
8.1
Mục tiêu..............................................................................................................................72
8.2
Nội dung..............................................................................................................................72
8.2.1
Mảng................................................................................................................................72
8.2.1.1
Cách khai báo mảng...............................................................................................72
8.2.1.2
Tham chiếu đến từng phần tử mảng ....................................................................72
8.2.1.3
Nhập dữ liệu cho mảng..........................................................................................73
8.2.1.4
Đọc dữ liệu từ mảng...............................................................................................73
8.2.1.5
Sử dụng biến kiểu khác..........................................................................................74
8.2.1.6
Kỹ thuật Sentinal....................................................................................................74
8.2.1.7
Khởi tạo mảng.........................................................................................................75
8.2.1.8
Khởi tạo mảng không bao hàm kích thước..........................................................76
8.2.1.9
Mảng nhiều chiều ...................................................................................................76
8.2.1.10 Tham chiếu đến từng phần tử mảng 2 chiều .......................................................76
8.2.1.11 Nhập dữ liệu cho mảng 2 chiều.............................................................................77
8.2.1.12 Đọc dữ liệu từ mảng 2 chiều..................................................................................77
8.2.1.13 Sử dụng biến kiểu khác trong mảng 2 chiều........................................................78
8.2.1.14 Khởi tạo mảng 2 chiều ...........................................................................................78
8.2.1.15 Dùng mảng 1 chiều làm tham số cho hàm ...........................................................79
8.2.1.16 Dùng mảng 2 chiều làm tham số cho hàm ...........................................................82
8.2.2
Chuỗi...............................................................................................................................84
8.2.2.1
Cách khai báo chuỗi...............................................................................................84
8.2.2.2
Hàm nhập (gets), xuất (puts) chuỗi.......................................................................85
8.2.2.3
Khởi tạo chuỗi.........................................................................................................86
8.2.2.4
Mảng chuỗi..............................................................................................................86
8.3
Bài tập.................................................................................................................................87
BÀI 9 :
CON TRỎ ................................................................................................90
9.1
Mục tiêu..............................................................................................................................90
9.2
Nội dung..............................................................................................................................90
9.2.1
Con trỏ? ..........................................................................................................................90
9.2.2
Khái báo biến con trỏ ....................................................................................................90
9.2.3
Truyền địa chỉ sang hàm...............................................................................................91
9.2.4
Con trỏ và mảng.............................................................................................................92
9.2.5
Con trỏ trỏ đến mảng trong hàm .................................................................................92
9.2.6
Con trỏ và chuỗi.............................................................................................................93
9.2.7
Khởi tạo mảng con trỏ trỏ đến chuỗi...........................................................................94
9.2.8
Xử lý con trỏ trỏ đến chuỗi ...........................................................................................95
9.2.9
Con trỏ trỏ đến con trỏ..................................................................................................97
9.3
Bài tập.................................................................................................................................98
Tai lieu tham khao
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Thế nào là ngôn ngữ lập, thuật giải là gì, cú pháp c như thế nào đã được trình bày trong giáo trình. Các bước lập trình gồm những gì. Làm quen với lập trình c qua các ví dụ. Các thành phần của ngôn nhữ lập trình c như: từ khóa, tên biến, kiểu dữ liệu, cách khai báo biến,...
772681.pdf
Kích thước: 1.06 mb
Lần tải: 0 lần
Download