bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 922 | Lần tải 192
  • Download images Giáo trình Borland C++ Builder
  • Download images Giáo trình Borland C++ Builder
  • Download images Giáo trình Borland C++ Builder
  • Download images Giáo trình Borland C++ Builder
  • Download images Giáo trình Borland C++ Builder

Borland C++ Builde
Lê Xuân Thạch-0949740777
MỤC LỤC
BÀI 1- GIỚI THIỆU C++ BUILDER.............................................................................................2
1. Ưu thế của C++ Builder so với Visual C++............................................................................ 2
2. Giới thiệu C++ Builder............................................................................................................ 2
3. Môi trường phát triển tích hợp IDE và các công cụ đặc trưng................................................6
BÀI 2- TỔNG QUAN VỀ VCL.................................................................................................... 15
1. Giới thiệu VCL......................................................................................................................15
2. Mô hình phân cấp VCL......................................................................................................... 15
3. Các thuộc tính, biến cố chung với TControl ......................................................................... 16
4. Các thuộc tính, biến cố chung với TWinControl................................................................... 20
5. Các đối tượng, thành phần chuẩn của VCL........................................................................... 22
BÀI 3- LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐIỀU KHIỂN ..............................................................................53
1.Thực hiện các hành động rê và thả.........................................................................................53
2. Thực hiện các hành động rê và kết dính................................................................................63
3. Làm việc với văn bản trong các điều khiển........................................................................... 64
4. Thêm đồ hoạ vào điều khiển.................................................................................................. 65
BÀI 4- TƯƠNG TÁC GIỮA NGƯỜI DÙNG VÀ ỨNG DỤNG.................................................68
1. Sử dụng các hộp thoại ........................................................................................................... 68
2. Hộp thoại Windows dùng chung...........................................................................................77
3. Tạo và quản lý các hộp thoại................................................................................................. 78
4. Sử dụng đa biểu mẫu............................................................................................................. 87
5. Xây dựng chương trình TextEditor .....................................................................................103
BÀI 5- ĐỒ HỌA VÀ MULTIMEDIA........................................................................................112
1. Tổng quan về lập trình đồ hoạ.............................................................................................112
2. Các thành phần đồ hoạ VCL................................................................................................112
3. Sử dụng các thuộc tính và các phương thức của đối tượng Canvas................................... 112
4. Tạo và quản lý các bức vẽ................................................................................................... 115
5. Lập trình multimedia........................................................................................................... 141
BÀI 6- LIÊN KẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU .........................................................................................152
1. Các kỹ thuật truy cập dữ liệu trong C++ Builder................................................................152
2. Các thành phần truy cập cơ sở dữ liệu của C++ Builder.....................................................153
3. Các điều khiển nhận biết dữ liệu của C++ Builder .............................................................156
4. Các thành phần cơ sở dữ liệu cơ bản...................................................................................158
5. Xây dựng chương trình quản lý danh bạ .............................................................................160
BÀI 7 – LẬP TRÌNH MẠNG..................................................................................................... 167
1. Các tính năng đặc biệt trong C++ Builder........................................................................... 167
2. Lập trình mạng với Socket .................................................................................................. 167
BÀI 8- XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC ỨNG DỤNG .....................................................171
1. Các kỹ thuật gỡ rối trong C++ Builder................................................................................171
2. Sử dụng tài nguyên Windows để xây dựng trợ giúp trực tuyến.......................................... 171
3. Sử dụng chương trình InstallShield Express. ...................................................................... 174
Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt
Trang 1/175
Borland C++ Builde
Lê Xuân Thạch-0949740777
BÀI 1- GIỚI THIỆU C++ BUILDER
1. Ưu thế của C++ Builder so với Visual C++
C++ Builder có nhiều ưu thế hơn so với Visual C++, sau đây chúng tôi liệt kê một số tính
năng ưu việt:
- C++ Builder là công cụ phát triển phần mềm nhanh, cung cấp các thành phần trực quan được
gói gọn mà tránh gọi các lệnh WinAPI như visual C++. Tuy nhiên, C++ Builder vẫn hỗ trợ cho
người lập trình khả năng gọi các hàm WinAPI.
- C++ Builder lập trình với giao diện đơn giản và trình sinh mã tự động mang lại hiệu quả cao
mà không cần phải viết các đoạn lệnh để tạo cửa sổ từ đầu như Visual C++.
- C++ Builder có thể gói chương trình và các thành phần liên quan vào một tập tin duy nhất
trong khi Visual C++ phải phụ thuộc vào MFCxx.DLL và các tập tin .DLL khác.
- C++ Builder cho phép chúng ta lập trình trên nền tảng chéo trong khi Visual C++ chỉ lập
trình trên Windows.
- C++ Builder sử dụng các thành phần VCL trong khi visual C++ sử dụng MFC. Thành phần
VCL được bao gồm vào bộ cài đặt C++ Builder giúp người lập trình có thể tùy biến theo ý mình
thích.
- C++ Builder cho phép phát triển các phần mềm trên nền tảng chéo (Linux và Windows)
trong khi Visual C++ chỉ cho phép phát triển trên nền Windows.
- Visual C++ kết nối với cơ sở dữ liệu chỉ sử dụng công nghệ dựa trên nền tảng ADO trong
khi C++ Builder còn có thể kết nối cơ sở dữ liệu có thể sử dụng BDE và SQL Links.
2. Giới thiệu C++ Builde
Borland C++ Builderlà một trong những bộ biên dịch đầu tiên cho phép bạn sử dụng các đối
tượng được gọi là những thành phần bằng cách sử dụng chuột và di chuyển xung quanh để thay
đổi thiết kế trực quan của chương trình hơn là sử dụng các đoạn mã lệnh để thực hiện điều này.
Cốt lõi của kỹ thuật này là lập trình thành phần, các thành phần có thể chạy với một tốc độ rất
nhanh, thậm chí một đối tượng có thể hiện ra và ẩn đi mà mắt chúng ta chưa kịp nhìn thấy và
nhấn chuột lên nó.
Lập trình với Borland C++ Builder dễ đến mức bất ngờ.
C++ Builder tạo thêm sự sôi nổi cho
ngôn ngữ lập trình C++. Đây là một công cụ tốt để chúng ta phát triển nhanh các chương trình
một cách dễ dàng và tạo được các chương trình mạnh. C++ Builder cho phép sử dụng đầy đủ các
thành phần cao cấp của C++, bao gồm mẫu (templates), không gian tên (name spaces), phép toán
nạp chồng và toàn bộ hàm Windows API, kể cả các hàm dùng cho DirectX, OLE và ActiveX.
Ngôn ngữ C++
vẫn là cốt lõi của C++ Builder. C++ Builder đưa ra một cấp độ cao hơn để hỗ
trợ
ngôn ngữ C++.
Borland C++ Builder tích hợp thư viện các thành phần trực quan (Visual
Component Li
ary) vào để dùng cho ngôn ngữ C++. Vấn đề nằm ở chỗ C++ Builder sử dụng
ngôn ngữ Pascal, trong khi đó C++ Builder lại sử dụng ngôn ngữ C++. Tuy nhiên, dựa trên sự
phê chuẩn của ANSI, Borland đã thêm các thành phần để hỗ trợ cho C++.
Trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, các biến thành viên dùng để lưu trữ các giá trị
hoặc trạng thái của đối tượng trong suốt thời gian sống của nó. Tuy nhiên, những biến lại được
truy cập trực tiếp, do đó, có thể một phần nào đó của chương trình sẽ làm gãy chương trình vì đã
đưa vào các giá trị không phù hợp.
Để giải quyết vấn đề trên, rất nhiều nhà phát triển ứng dụng hướng đối tượng tạo ra các hàm
thành viên gọi là hàm lấy giá trị và cài đặt giá trị nhằm mục đích không cho phép truy cập trực
tiếp các biến thành viên đồng thời cũng tạo ra các truy bắt ngoại lệ nhằm áp đặt giá trị luôn luôn
phù hợp với biến lưu trữ. Phương pháp này còn cho phép lập trình viên có thể ẩn được các dạng
iến dùng để
lưu trữ dữ liệu chẳng hạn như tập tin, cơ sở dữ liệu, hoặc một kiểu dữ liệu phức
hợp.
Borland tạo ra ngôn ngữ C++ Builder đã cung cấp thuộc tính nhằm thống nhất hai hàm thành
viên lấy giá trị và cài đặt giá trị thành một thành viên trong lớp. Trong lớp của C++ Buider, một
thuộc tính thường gồm một biến khai báo với bổ từ private và một hàm dùng để lấy giá trị và cài
Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt
Trang 2/175
Borland C++ Builde
Lê Xuân Thạch-0949740777
đặt giá trị được khai báo với bổ từ protected, một khai báo thuộc tính với bổ từ public. Sau đây là
một minh họa:
class aClassWithAProperty
//khai báo lớp aClassWithAProperty
{
private:
int myMemberVariable;
//biến thành viên
protected:
int __fastcall GetMemberVariable(void)
//hàm lấy giá trị
{
eturn myMemberVariable;
};
void __fastcall SetMemberVariable(int theMemberVariable)
//hàm cài đặt giá trị
{
myMemberVariable = theMemberVariable;
};
public:
__property int MemberVariable = //thuộc tính
{
ead=GetMemberVariable,
write=SetMemberVariable
};
Khi đó, chúng ta có thể sử dụng cài đặt của lớp để truy cập thuộc tính MemberVariable như
sau:
AClassWithAProperty ClassWithAProperty;
ClassWithAProperty.MemberVariable = 2;
int Something = ClassWithAProperty.MemberVariable;
Các thuộc tính được sử dụng rất nhiều trong các thành phần C++ Builder. Để trợ giúp cho môi
trường trực quan được cung cấp bởi C++ Buidler, Borland đã tạo ra một phần đặc biệt cho lớp,
được định nghĩa bởi __published tương tự như hai phần public và private ở ví dụ trên. Nếu một
thuộc tính được đặt trong phần __published, nó sẽ được nhìn thấy trong cửa sổ điều chỉnh thuộc
tính trong quá trình thiết kế.
Sau đây là minh họa về thuộc tính được đặt trong phần published:
class aClassWithAProperty: public TComponent
{
private:
int myMemberVariable;
protected:
int __fastcall GetMemberVariable(void)
{
eturn myMemberVariable;
};
void __fastcall SetMemberVariable(int theMemberVariable)
{
myMemberVariable = theMemberVariable;
};
__published:
__property int MemberVariable =
{
ead=GetMemberVariable,
write=SetMemberVariable
};
};
Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt
Trang 3/175
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

C++ Builder có nhiều ưu thế hơn so với Visual C++, sau đây chúng tôi liệt kê một số tính 

năng ưu việt: 
- C++ Builder là công cụ phát triển phần mềm nhanh, cung cấp các thành phần trực quan được 
gói gọn mà tránh gọi các lệnh WinAPI như visual C++. Tuy nhiên, C++ Builder vẫn hỗ trợ cho 
người lập trình khả năng gọi các hàm WinAPI. 
- C++ Builder lập trình với giao diện đơn giản và trình sinh mã tự động mang lại hiệu quả cao 
mà không cần phải viết các đoạn lệnh để tạo cửa sổ từ đầu như Visual C++. 
- C++ Builder có thể gói chương trình và các thành phần liên quan vào một tập tin duy nhất 
trong khi Visual C++ phải phụ thuộc vào MFCxx.DLL và các tập tin .DLL khác. 
- C++ Builder cho phép chúng ta lập trình trên nền tảng chéo trong khi Visual C++ chỉ lậ

770320.pdf
Kích thước: 2.69 mb
Lần tải: 0 lần
Download