bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:37 PM | Lần xem 267 | Lần tải 21

Giáo án Vật Lý 11 – Ban cơ bản Biên soạn : Dương Văn Đổng - Trường THPT Bùi Thị Xuân – Bình Thuận Trang 1
PHAÀN I. ÑIEÄN HOÏC. ÑIEÄN TÖØ HOÏC
Chöông I. ÑIEÄN TÍCH. ÑIEÄN TRÖÔØNG
Tieát 1. ÑIEÄN TÍCH. ÑÒNH LUAÄT CU-LOÂNG
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc
- Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm ñieän tích ñieåm, ñaëc ñieåm töông taùc giöõa caùc ñieän tích, noäi dung ñònh luaät Cu-loâng,
yù nghóa cuûa haèng soá ñieän moâi.
- Laáy ñöôïc ví duï veà töông taùc giöõa caùc vaät ñöôïc coi laø chaát ñieåm.
- Bieát veà caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa caân xoaén.
2. Kó naêng
- Xaùc ñònh phöông chieàu cuûa löïc Cu-loâng töông taùc giöõa caùc ñieän tích giöõa caùc ñieän tích ñieåm.
- Giaûi baøi toaùn öùng töông taùc tónh ñieän.
- Laøm vaät nhieãm ñieän do coï xaùt.
II. CHUAÅN BÒ
1. Giaùo vieân
- Xem SGK Vaät lyù 7 vaø 9 ñeå bieát HS ñaõ hoïc gì ôû THCS.
- Chuaån bò caâu hoûi hoaëc phieáu caâu hoûi.
2. Hoïc sinh: OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc veà ñieän tích ôû THCS.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Giôùi thieäu chöông trình, saùch giaùo khoa, saùch baøi taäp, saùch tham khaûo.
Hoaït ñoäng 1 (20 phuùt) : Tìm hieåu söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät, ñieän tích, ñieän tích ñieåm, töông taùc giöõa caùc ñieän tích.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
I. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät. Ñieän
tích. Töông taùc ñieän
1. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät
Giáo án Vật Lý 11 – Ban cơ bản Biên soạn : Dương Văn Đổng - Trường THPT Bùi Thị Xuân – Bình Thuận Trang 2
Cho hoïc sinh laøm thí nghieäm veà
Laøm
thí
nghieäm
theo
söï
höôùng
Moät vaät coù theå bò nhieãm ñieän do : coï
hieän töôïng nhieãm ñieân do coï xaùt.
daãn cuûa thaày coâ.
xaùt leân vaät khaùc, tieáp xuùc vôùi moät vaät
Giôùi
thieäu
caùc
caùch
laøm
vaät
Ghi nhaän caùc caùch laøm vaät nhieãm
nhieãm ñieän khaùc, ñöa laïi gaàn moät vaät
nhieãm ñieän.
ñieän.
nhieãm ñieän khaùc.
Giôùi
thieäu
caùch
kieåm
tra
vaät
Neâu caùch keåm tra xem vaät coù bò
Coù theå döïa vaøo hieän töôïng huùt caùc vaät
nhieãm ñieän.
nhieãm ñieän hay khoâng.
nheï ñeå kieåm tra xem vaät coù bò nhieãm
ñieän hay khoâng.
2. Ñieän tích. Ñieän tích ñieåm
Giôùi thieäu ñieän tích.
Vaät bò nhieãm ñieän coøn goïi laø vaät mang
Cho hoïc sinh tìm ví duï.
Tìm ví duï veà ñieän tích.
ñieän, vaät tích ñieän hay laø moät ñieän tích.
Giôùi thieäu ñieän tích ñieåm.
Ñieän tích ñieåm laø moät vaät tích ñieän coù
Cho hoïc sinh tìm ví duï veà ñieän
Tìm ví duï veà ñieän tích ñieåm.
kích thöôùc raát nhoû so vôùi khoaûng caùch
tích ñieåm.
tôùi ñieåm maø ta xeùt.
3. Töông taùc ñieän
Giôùi thieäu söï töông taùc ñieän.
Ghi nhaän söï töông taùc ñieän.
Caùc ñieän tích cuøng daáu thì ñaåy nhau.
Cho hoïc sinh thöïc hieän C1.
Thöïc hieän C1.
Caùc ñieän tích khaùc daáu thì huùt nhau.
Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Nghieân cöùu ñònh luaät Coulomb vaø haèng soá ñieän moâi.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
II. Ñònh luaät Cu-loâng. Haèng soá ñieän
moâi
Giôùi
thieäu
veà
Coulom
vaø
thí
Ghi nhaän ñònh luaät.
1. Ñònh luaät Cu-loâng
nghieäm
cuûa oâng ñeå thieát laäp ñònh
Löïc huùt
hay ñaåy giöõa hai dieän
tích
luaät.
ñieåm ñaët trong chaân khoâng coù phöông
truøng vôùi ñöôøng thaúng noái hai ñieän tích
ñieåm ñoù, coù ñoä lôùn tæ leä thuaän vôùi tích
2

2
Giáo án Vật Lý 11 – Ban cơ bản Biên soạn : Dương Văn Đổng - Trường THPT Bùi Thị Xuân – Bình Thuận Trang 3
ñoä lôùn cuûa hai ñieän tích vaø tæ leä nghòch
Giôùi thieäu bieåu thöùc ñònh luaät vaø
Ghi nhaän bieåu thöùc ñònh luaät vaø
vôùi
ình
phöông
khoaûng
caùch
giöõa
caùc ñaïi löôïng trong ñoù.
naém vöõng caùc ñaïi löông trong ñoù.
chuùng.
Giôùi thieäu ñôn vò ñieän tích.
Cho hoïc sinh thöïc hieän C2.
Ghi nhaän ñôn vò ñieän tích.
Thöïc hieän C2.
F = k|q1q2 | ; k = 9.109 Nm2/C2.
Ñôn vò ñieän tích laø culoâng (C).
2.
Löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích
ñieåm ñaët trong ñieän moâi ñoàng tính.
Giôùi thieäu khaùi nieäm ñieän moâi.
Ghi nhaän khaùi nieäm.
Haèng soá ñieän moâi
+ Ñieän moâi laø moâi tröôøng caùch ñieän.
Cho hoïc sinh tìm ví duï.
Tìm ví duï.
+ Khi ñaët caùc ñieän tích trong moät ñieän
Ghi nhaän khaùi nieäm.
moâi ñoàng tính thì löïc töông taùc giöõa
chuùng seõ yeáu ñi laàn so vôùi khi ñaët noù
trong chaân khoâng. goïi laø haèng soá ñieän
moâi cuûa moâi tröôøng ( 1).
Cho hoïc sinh neâu bieåu thöùc tính
Neâu bieåu thöùc tính löïc töông taùc
+ Löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm
löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích
giöõa hai ñieän tích ñieåm ñaët trong
ñieåm ñaët trong chaân khoâng.
chaân khoâng.
ñaët trong ñieän moâi : F = k|q1q2 | .
+ Haèng soá ñieän moâi ñaëc cho tính chaát
Cho hoïc sinh thöïc hieän C3.
Thöïc hieän C3.
caùch ñieän cuûa chaát caùch ñieän.
Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Cho hoïc sinh ñoïc muïc Em coù bieát ?
Ñoïc muïc Sôn tónh ñieän.
Cho hoïc sinh thöïc hieän caùc caâu hoûi 1, 2, 3, 4 trang 9,
Thöïc hieän caùc caâu hoûi trong sgk.
10.
Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.
Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø giaû caùc baøi taäp 5, 6, 7, 8 sgk
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:37 PM


Giáo án điện tử là giáo án truyền thống của giáo viên nhưng được soạn thảo trên máy tính, được lưu trữ và hiển thị ở dạng điện tử. Khi đưa giáo án truyền thống vào máy tính thì những ưu điểm, thế mạnh của Công nghệ thông tin sẽ giúp bạn trình bày nội dung và thể hiện hình thức của giáo án đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn.


VnDoc xin giới thiệu tới độc giả giáo án môn Vật lí lớp 11 để bạn tham khảo và ứng dụng trong quá trình giảng dạy, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.


Giáo án môn Vật lí lớp 11 ban Cơ bảnGiáo án Địa lí lớp 11 cơ bản


Giáo án Sinh học lớp 11 ban Cơ bảnPHẦN I: ĐIỆN HỌC - ĐIỆN TỪ HỌC
Chương 1: ĐIỆN TÍCH -ĐIỆN TRƯỜNG


Bài 1: Điện tích - Định luật Cu-lông


I. Mục tiêu


1. Kiến thức:  • Trình bày được khái niệm điện tích điểm, đặc điểm tương tác giữa các điện tích, nội dung của định luật Cu-lông, ý nghĩa hằng số điện mới.

  • Lấy được ví dụ về tương tác giữa các vật được coi là chất điểm.

  • Biết về cấu tạo và hoạt động của cân xoắn.


 2. Kỹ năng:  • Xác định được phương chiều của lực Cu-lông tương tác giữa các điện tích giữa các điện tích điểm.

  • Giải bài toán tương ứng tương tác tĩnh điện.

  • Làm vật nhiễm điện do cọ xát.


II. Chuẩn bị


1. Giáo viên:  • Xem SGK Vật lí 7 và 9 để biết được học sinh học những gì ở THCS.

  • Chuẩn bị câu hỏi hoặc phiếu câu hỏi.


2. Học sinh  • Ôn tập kiến thức đã học về điện tích ở THCS.


III. Tiến trình dạy - học


Hoạt động 1 (5 phút): Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo.


Hoạt động 2 (20 phút): Tìm hiểu sự nhiễm điện của các vật, điện tích, điện tích điểm, tương tác giữa các điện tích.
.pdf giao_an_vat_ly_11.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf giao_an_vat_ly_11.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc giao_an_vat_ly_11.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download