bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:37 PM | Lần xem 267 | Lần tải 4

Tr­êng THPT dl TriÖu S¬n
Gi¸o ¸n : líp 10, ch­¬ng tr×nh c¬ b¶n
PHAÀN I : CÔ HOÏC
------------------------------------------------------------------------------------------
Chöông I. ÑOÄNG HOÏC CHAÁT ÑIEÅM
Tieát 1 : CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc : - Naém ñöôïc khaùi nieäm veà: Chaát ñieåm, chuyeån ñoäng cô, quyõ ñaïo cuûa chuyeån ñoäng.
- Neâu ñöôïc ví duï cuï theå veà: Chaát ñieåm, chuyeån ñoäng, vaät moác, moác thôøi gian.
- Phaân bieät ñöôïc heä toaï ñoä vaø heä qui chieáu, thôøi ñieåm vaø thôøi gian.
2. Kyõ naêng :
- Xaùc ñònh ñöôïc vò trí cuûa moät ñieåm treân moät quyõ ñaïo cong hoaëc thaúng.
- Laøm caùc baøi toaùn veà heä qui chieáu, ñoåi moác thôøi gian.
II. CHUAÅN BÒ
- Moät soá ví duï thöïc teá veà caùch xaùc ñònh vò trí cuûa moät ñieåm naøo ñoù.
- Moät soá baøi toaùn veà ñoåi moác thôøi gian.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng1 (15 phuùt): Tìm hieåu khaùi nieäm chuyeån ñoäng cô, chaát ñieåm.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
I. Chuyeån ñoäng cô – Chaát ñieåm
1. Chuyeån ñoäng cô
Ñaët caâu hoûi giuùp hs oân laïi kieán
Nhaéc
laïi
kieán
thöùc
cuõ
veà
Chuyeån ñoäng cuûa moät vaät laø söï
thöùc veà chuyeån ñoäng cô hoïc.
chuyeån
ñoäng

hoïc,
vaät
laøm
thay ñoåi vò trí cuûa vaät ñoù so vôùi
Gôïi yù caùch nhaän bieát moät vaät
moác.
caùc vaät khaùc theo thôøi gian.
chuyeån ñoäng.
2. Chaát ñieåm
Neâu vaø phaân tích k/n chaát ñieåm.
Nhöõng vaät coù kích thöôùc raát nhoû
Yeâu caàu traû lôøi C1.
Ghi nhaän khaùi nieäm chaát ñieåm.
so vôùi ñoä daøi ñöôøng ñi (hoaëc vôùi
Traû lôøi C1.
nhöõng khoaûng caùch maø ta ñeà caäp
ñeán), ñöôïc coi laø chaát ñieåm.
Khi
moät
vaät
ñöôïc
coi
laø
chaát
ñieåm thì khoái löôïng cuûa vaät coi
nhö taäp trung taïi chaát ñieåm ñoù.
3. Quyõ ñaïo
Giôùi thieäu khaùi nieäm quyõ ñaïo.
Quyõ
ñaïo
cuûa
chuyeån
ñoäng
laø
Yeâu caàu hs laáy ví duï
Ghi nhaän caùc khaùi nieäm
ñöôøng
maø
chaát
ñieåm
chuyeån
Laáy ví duï veà caùc daïng quyõ ñaïo
ñoäng vaïch ra trong khoâng gian.
trong thöïc teá.
Hoaït ñoäng2 (10 phuùt) : Tìm hieåu caùch xaùc ñònh vò trí cuûa vaät trong khoâng gian.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
II. Caùch xaùc ñònh vò trí cuûa vaät
trong khoâng gian.
Biªn so¹n: Lª Träng Duy
Tr­êng THPT dl TriÖu S¬n
Gi¸o ¸n : líp 10, ch­¬ng tr×nh c¬ b¶n
1. Vaät laøm moác vaø thöôùc ño
Yeâu
caàu
chæ
a
vaät
laøm
moác
Quan saùt hình 1.1 vaø chæ ra vaät
Ñeå xaùc ñònh chính xaùc vò trí cuûa
trong hình 1.1
laøm moác.
vaät ta choïn moät vaät laøm moác vaø
Neâu vaø phaân tích caùch xaùc ñònh
Ghi nhaän
caùch xaùc
ñònh vò
trí
moät chieàu döông treân quyõ ñaïo roài
vò trí cuûa vaät treân quyõ ñaïo.
cuûa vaät treân quyõ ñaïo.
duøng
thöôùc
ño
chieàu
daøi
ñoaïn
Yeâu caàu traû lôøi C2.
Traû lôøi C2.
ñöôøng töø vaät laøm moác ñeán vaät.
2. Heä toaï ñoä
a) Heä toaï ñoä 1 truïc (söû duïng khi
vaät chuyeån ñoäng treân moät ñöôøng
Giôùi thieäu heä toaï ñoä 1 truïc (gaén
Ghi nhaän heä toaï ñoä 1 truïc.
thaúng)
vôùi moät ví duï thöïc teá.
Yeâu caàu xaùc ñònh daáu cuûa x.
Xaùc ñònh daáu cuûa x.
Toaï ñoä cuûa vaät ôû vò trí M :
x = OM
Giôùi thieäu heä toaï ñoä 2 truïc (gaén
Ghi nhaän heä toaï ñoä 2 truïc.
) Heä toaï ñoä 2 truïc (söû duïng khi
vôùi ví duï thöïc teá).
vaät chuyeån ñoäng treân moät ñöôøng
Yeâu caàu traû lôøi C3.
Traû lôøi C3
cong trong moät maët phaúng)
Toaï ñoä cuûa vaät ôû vò trí M :
x = OMx
y = OMy
Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Tìm hieâu caùch xaùc ñònh thôøi gian trong chuyeån ñoäng.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
III.
Caùch xaùc ñònh thôøi gian
trong chuyeån ñoäng .
1. Moác thôøi gian vaø ñoàng hoà.
Gôùi thieäu söï caàn thieát vaø caùch
Ghi
nhaän
caùch
choïn
moác
thôøi
Ñeå xaùc ñònh töøng thôøi ñieåm öùng
choïn moác thôøi gian khi khaûo saùt
gian.
vôùi
töøng

trí
cuûa
vaät
chuyeån
chuyeån ñoäng .
ñoäng ta phaûi choïn moác thôøi gian
vaø ño thôøi gian troâi ñi keå töø moác
thôøi
gian
aèng
moät
chieác
ñoàng
hoà.
Döïa vaøo baûng 1.1 höôùng daãn hs
2. Thôøi ñieåm vaø thôøi gian.
caùch
phaân
ieät
thôøi
ñieåm
vaø
Phaân
ieät
ñöôïc
thôøi
ñieåm
vaø
Vaät chuyeån ñoäng ñeán töøng vò trí
khoaûng thôøi gian.
khoaûng thôøi gian.
treân
quyõ
ñaïo
vaøo
nhöõng
thôøi
Yeâu caàu traû lôøi C4.
ñieåm nhaát ñònh coøn vaät ñi töø vò trí
Traû lôøi C4.
naøy ñeán vò trí khaùc trong nhöõng
khoaûng thôøi gian nhaát ñònh.
Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) : Xaùc ñònh heä qui chieáu
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
Biªn so¹n: Lª Träng Duy
Tr­êng THPT dl TriÖu S¬n
Gi¸o ¸n : líp 10, ch­¬ng tr×nh c¬ b¶n
IV. Heä qui chieáu.
Giôùi thieäu heä qui chieáu
Ghi
nhaän
khaùi
nieäm
heä
qui
Moät heä qui chieáu goàm :
chieáu.
+ Moät vaät laøm moác, moät heä toaï
ñoä gaén vôùi vaät laøm moác.
+ Moät moác thôøi gian vaø moät ñoàng
hoà
Hoaït ñoäng 5 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Yeâu caàu hs traû lôøi caùc caâu hoûi 1, 4 trang11 sgk
Traû lôøi caùc caâu hoûi 1, 4.
Yeâu caàu soaïn caùc caâu hoûi 2, 3 vaø caùc baøi taäp
Veà nhaø soaïn caùc caâu hoûi vaø baøi taäp coøn laïi.
trang 11
Yeâu caàu oân laïi caùc coâng thöùc tính vaän toác vaø
ñöôøng ñi
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
................................................................................................................................................................................
Tieát 2 : CHUYEÅN ÑOÄNG THAÚNG ÑEÀU
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc :
Nêu được định nghĩa của chuyển động thẳng đều .Viết được công thức tính quãng
đường đi và dạng phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.
2. Kyõ naêng :
- Vận dụng được công thức tính đường đi và phương trình chuyển động để giải các bài tập
về
chuyển động thẳng đều.
- Vẽ được đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều.
- Thu thập thông tin từ đồ thị như : Xác định được vị trí và thời điểm xuất phát, vị trí và thời
điểm gặp nhau , thờigian chuyển động…
- Nhận biết
được một chuyển động thẳng đều trong thực tế .
II. CHUAÅN BÒ
Giaùo vieân :
- Đọc phần tương ứng trong SGK Vật lý 8 để xem ở THCS đã được học những gì.
- Chuẩn bị một số bài tập về chuyển động thẳng đều có đồ thị tọa độ khác nhau (kể cả đồ thị
tọa độ - thời gian lúc vật dừng lại).
- Chuẩn bị một bình chia độ đựng dầu ăn , một cốc nước nhỏ , tăm , đồng hồ đeo tay.
Hoïc sinh :
Ôn lại các kiến thứcvề chuyển động thẳng đều đã học ở lớp 8 và tọa độ , hệ quy chiếu.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ
: Neâu caùch xaùc ñònh vò trí cuûa moät oâtoâ treân ñöôøng quoác loä.
Hoạt dộng 2 (5 phút) : Tạo tình huống học tập.
Biªn so¹n: Lª Träng Duy
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:37 PM


Giáo án Vật lí 10 bám sát kiến thức, kỹ năng và những quy định trong chương trình sách giáo khoa môn Vật lí 10, đồng thời đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy vai trò chủ thể năng động sáng tạo của mỗi học sinh. Chính vì vậy, bên cạnh những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, học sinh còn được tiếp cận với những kiến thức và phương pháp học mới mẻ, hiệu quả hơn.


Giáo án Vật lí 10 ban Cơ bản



Giáo án Ngữ văn lớp 10 nâng cao


Giáo án Sinh học lớp 10 cơ bản



PHẦN I: CƠ HỌC
Chương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM


Tiết 1: Chuyển động cơ


I. Mục tiêu


1. Kiến thức:



  • Nắm được khái niệm về: Chất điểm, chuyển động cơ, quỹ đạo của chuyển động.

  • Nêu được ví dụ cụ thể về: Chất điểm, chuyển động, vật mốc, mốc thời gian.

  • Phân biệt được hệ tọa độ và hệ qui chiếu, đổi mốc thời gian.


 2. Kỹ năng:



  • Xác định được vị trí của một điểm trên một quỹ đạo cong hoặc thẳng.

  • Làm các bài toán về hệ qui chiếu, đổi mốc thời gian.


II. Chuẩn bị



  • Một số ví dụ thực tế về cách xác định vị trí của một vật nào đó.

  • Một số bài toán về đổi mốc thời gian.


III. Tiến trình dạy - học


Hoạt động 1 (15 phút): Tìm hiểu khái niệm về chuyển động cơ, chất điểm.



Hoạt động 2 (10 phút): Tìm hiểu cách xác định vị trí của một vật trong không gian.




.pdf Giao_an_vat_ly_10_cb.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf Giao_an_vat_ly_10_cb.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc Giao_an_vat_ly_10_cb.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download