bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:40 PM | Lần xem 228 | Lần tải 0
(Dạy trong 2 tiết)
Bài 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Thông qua quan sát để có khái niệm về chuyển động dao động.
- Biết các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hoà.
- Hiểu rõ các khái niệm T và f.
- Viết được công thức vận tốc, gia tốc trong dao động đều hoà.
- Biết tính toán và vẽ đồ thị x(t), v(t) và a(t).
-
Biết viết điều kiện đầu tuỳ theo cách kích thích dao động và từ đó suy ra A và . Củng cố kiến thức
về dao động điều hoà.
- Vận dụng được kiến thức giải một bài tập đơn giản.
2. Kĩ năng: Khả năng tự tính toán của học sinh.
3. Thái độ: Làm việc như thế nào thì kết quả như thế đấy.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Hình vẽ miêu tả sự dao động hình chiếu P của điểm M trên đường kính P1P2.
- Giáo án giảng dạy.
- Chuẩn bị một số bài tập vận dụng.
2. Học sinh:
- Ôn lại chuyển động tròn đều: Chu kỳ, tần số, mối liên quan tốc độ góc với T, f, v.
- Ôn lại đạo hàm, cách tính đạo hàm của các hàm số lượng giác.
- Ý nghĩa vật lý của đạo hàm.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
Hoạt động 1: Ổn định, yêu cầu môn học, vào bài
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Ổn định, kiểm tra sĩ số.
- Báo học sinh vắng.
- Yêu cầu môn học.
- Ghi nhận, chuẩn bị cho các tiết sau.
- Kiểm tra: Không.
- Vào bài: trong đời sống ta nhận thấy có vô số
những chuyển động. Có những chuyển động phúc
tạp, co những chuyển động tuân theo một nguyên
tắt. Vậy làm thế nào để mô tả những chuyển động
đó? Nội dung chương sẽ cho ta một kiến thúc co
ản để khảo sát những chuyển động đó.
Hoạt động 2: Tìm hiểu dao động , dao động tuần hoàn
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
-
Màng
trống
ung
động,
gió
- Nhận xét về các đặc điểm của
I. DAO ĐỘNG CƠ
làm bông hoa lay động; quả lắc
các chuyển động: chuyển động
1. Thế nào là dao động cơ
đồng
hồ
đung
đưa
sang
phải
qua lại quanh 1 vị trí đặc biệt.
Dao động cơ là chuyển động có
sang trái; mặt hồ gợn sóng; dây
giới hạn trong không gian, lặp
đàn rung khi gãy…
đi lặp lại nhiều lần quanh một
-
Chuyển
động
của
vật
nặng
vị trí cân bằng.
trong
3
trường
hợp
trên

- Ví dụ: Chuyển động của quả
những
đặc
điểm

giống
lắc
đồng
hồ,
dây
đàn
ghi
ta
nhau ?
ung động …
- Dao động cơ học là gì?
Phát biểu:
Trở về vị trí cũ sau một khoảng
thời gian.
Phát biểu.
- Nhận xét dao động của con
lắc đồng hồ?
2. Dao động tuần hoàn
- Dao động tuần hoàn?
Dao
động
tuần
hoàn:

dao
- Đơn giản nhất là dao động
động

sau
những
khoảng
đều hoà.
thời gian bằng nhau gọi là chu
kỳ
vật
trở
lại
vị
trí

theo
hướng cũ.
VD: Dao động của lắc đồng hồ
Hoạt động 3: Tìm hiểu phương trình dao động điều hòa , khái niệm dao động điều hòa
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
Xét một điểm M chuyển động
Vẽ hình minh họa chuyển động
II . PHƯƠNG TRÌNH DAO
đều trên một đường tròn tâm O,
tròn đều của chất điểm.
ĐỘNG ĐIỀU HÒA .
án kính OM, với vận tốc góc
là ω (rad/s).
Chọn C là điểm gốc trên đường
y
M
M
j
'
C
x
tròn. Tại:
Xác định bởi góc
1Ví dụ .
- Thời điểm ban đầu t = 0, xác
Xét một điểm M chuyển động đều
định vị trí của điểm M0, - Thời
điểm t 0, vị trí của điểm
chuyển động là Mt, Xác định
ởi góc nào?
Xác đinh hình chiếu của chất
điểm M tai thời điểm t
lên trục Oy?
Dao động của P có đặc điểm
ωt +
x = OP
= OMt cos (ωt + ).
Đều hoà. Hàm cos đều hoà
trên một đường tròn tâm 0, bán
kính OM = A, với vận tốc
góc là ω
(rad/s) wt + j t
Thời wt o
điểm x
t 0, vị x P
trí của
gì? Vì sao?
Định nghĩa DĐĐH?
C1
Nêu ý nghĩa vật lý của từng đại
lượng trong biểu thúc thức
trên ? Đơn vị các đại lượng?
A nhận giá trị nào?
nhận giá trị nào?
Nêu định nghĩa dao động điều
hòa
Trả lời C1: Thảo luận nhóm
Trả lời câu hỏi:
Dương
Dương, âm, có thể là 0.
Phát biểu.
điểm
chuyển động là Mt, Xác
định bởi góc (wt +): x = OP
=OMt cos
(ωt + ).
Hay: x = Acos(ωt + ).
A, ω , là các hằng số
2. Định nghĩa
Dao động điều hòa là dao động
trong đó li độ của vật là một hàm
côsin (hay sin) của thời gian .
3. Phương trình
x=Acos(ωt+)
Mối quan hệ dao động đều hoà
và chuyển động tròn đều?
+ x: li độ của vật ở thời điểm t
(tính từ VTCB)
+A: gọi là biên độ dao động: là li
độ dao động cực đại ứng với
cos(ωt+) =1.
+(ωt+): Pha dao động (rad)
+ : pha ban đầu.(rad)
+
:
Gọi

tần
số
góc
của
dao
động.(rad/s)
4. Chú ý:
Một điểm dao động điều hòa trên
một đoạn thẳng luôn luôn có thể
coi

hình
chiếu
của
một
điểm
tương ứng chuyển động tròn đều
lên đường kính là một đoạn thẳng
đó.
Hoạt động 4: Khái niện tần số góc, chu kì, tần số của dao động
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
III. CHU KÌ, TẦN SỐ
, TẦN
SỐ
GÓC
CỦA
DAO
ĐỘNG
Từ mối liên hệ giữa tốc độ góc,
Định nghĩa các đại lượng chu
ĐIỀU HÒA.
chu kì, tần số giao viên hướng
kì tần số, tần số góc.
1. Chu kì và tần số.
dẫn hs đưa ra khái niệm chu kì
a. Chu kì (T):
tần số, tần số góc của dao động
C1: Chu kỳ dao động tuần hoàn
điều hòa.
là khoảng thời gian ngắn nhất T
sau đó trạng thái dao động lặp lại
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:40 PM


Giáo án Vật lí 12 bài “Dao động điều hòa” bám sát kiến thức, kỹ năng và những quy định trong chương trình sách giáo khoa môn Vật lý 12, đồng thời đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy vai trò chủ thể năng động sáng tạo của mỗi học sinh. Chính vì vậy, bên cạnh những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, học sinh còn được tiếp cận với những kiến thức và phương pháp học mới mẻ, hiệu quả hơn.


Giáo án bài “Dao động điều hòa”Giáo án Vật lý lớp 12 ban Cơ bản


Giáo án Vật lý lớp 12BÀI 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ


I. Mục tiêu


1. Kiến thức: • Thông qua quan sát để có khái niệm về chuyển động dao động.

 • Biết các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hoà.

 • Hiểu rõ các khái niệm T và f.

 • Viết được công thức vận tốc, gia tốc trong dao động đều hoà.

 • Biết tính toán và vẽ đồ thị x(t), v(t) và a(t).

 • Biết viết điều kiện đầu tuỳ theo cách kích thích dao động và từ đó suy ra A và . Củng cố kiến thức về dao động điều hoà.

 • Vận dụng được kiến thức giải một bài tập đơn giản.


2. Kĩ năng: Khả năng tự tính toán của học sinh.


3. Thái độ: Làm việc như thế nào thì kết quả như thế đấy.


II. Chuẩn bị


1. Giáo viên: • Hình vẽ miêu tả sự dao động hình chiếu P của điểm M trên đường kính P1P2.

 • Giáo án giảng dạy.

 • Chuẩn bị một số bài tập vận dụng.


2. Học sinh: • Ôn lại chuyển động tròn đều: Chu kỳ, tần số, mối liên quan tốc độ góc với T, f, v.

 • Ôn lại đạo hàm, cách tính đạo hàm của các hàm số lượng giác.

 • Ý nghĩa vật lý của đạo hàm.


III. Tiến trình bài dạy


Hoạt động 1: Ổn định, yêu cầu môn học, vào bài

Hoạt động của GVHoạt động của HS

- Ổn định, kiểm tra sĩ số.


- Yêu cầu môn học.


- Kiểm tra: Không.


- Vào bài: trong đời sống ta nhận thấy có vô số những chuyển động. Có những chuyển động phúc tạp, co những chuyển động tuân theo một nguyên tắt. Vậy làm thế nào để mô tả những chuyển động đó? Nội dung chương sẽ cho ta một kiến thúc co bản để khảo sát những chuyển động đó.- Báo học sinh vắng.


- Ghi nhận, chuẩn bị cho các tiết sau. 


Hoạt động 2: Tìm hiểu dao động , dao động tuần hoàn.pdf GA_vat_ly12_dao_dong_dieu ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf GA_vat_ly12_dao_dong_dieu ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc GA_vat_ly12_dao_dong_dieu ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download