bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM | Lần xem 675 | Lần tải 5

Tröôøng THCS Ñaï Long
Giaùo aùn Vaät líù 6
Tuần: 15
Tiết : 15
Bài 14:
MẶT PHẲNG NGHIÊNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.
- Nêu được tác dụng của mặt phẳng nghiêng làm giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng được mặt phẳng nghiêng
phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ ra lợi ích
của nó.
- Làm TN kiểm tra độ lớn của lực kéo phụ thuộc độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng.
3. Thái độ:
- Rèn kĩ năng đo đạt, cẩn thận, sáng tạo.
II. Chuẩn bị:
1. GV:
- Tranh 14.1, 14.2.
2. HS:
- Lực kế, khối trụ, mặt phẳng nghiêng.
Lần đo
Mặt phẳng nghiêng
Độ cao
Trọng lượng vật
Cường độ lực kéo
1
Độ nghiêng lớn
20(cm)
P=...........N
F1=.............N
2
Độ nghiêng vừa
10(cm)
P=...........N
F1=.............N
3
Độ nghiêng nhỏ
5(cm)
P=...........N
F1=.............N
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra 15’
GV: Phan Quang Hieäp
Naêm hoïc: 2014 - 2015
Tröôøng THCS Ñaï Long
Giaùo aùn Vaät líù 6
ĐỀ:
1) Em hãy nêu tên các loại máy cơ đơn giản? Cho ví dụ về ứng dụng máy cơ đơn giản trong thực tế
cuộc sống? (7đ)
2) Công dụng của máy cơ đơn giản? (3đ)
ĐÁP ÁN:
1) - Các loại máy cơ đơn giản là: đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng, ròng rọc. (4đ)
- VD: HS có thể lấy VD tùy ý, đúng được. (3đ)
2) - Máy cơ đơn giản giúp chúng ta làm việc dễ dàng hơn. (3đ)
3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới:
- GV nêu vấn đề cho HS đề
-
HS
đề
xuất
phương
án
giải
xuất
phương
án
giải
quyết
quyết.
=>Bài mới.
Hoạt động 2: Tìm hiểu thí nghiệm:
- Cho HS đọc thí nghiệm?
- Đọc phần thí nghiệm.
I. Thí nghiệm:
-
GV
cho
HS
tiến
hành
thí
- Nhận dụng cụ TN và
làm TN.
1.Vấn đề:
nghiệm theo nhóm?
- Hoàn thành TN và thống nhất
-
Dùng
tấm
váng
làm
mặt
- GV gợi ý cho HS trong quá
ghi
kết
quả
vào
ảng
hoàn
phẳng nghiêng có thể làm giảm
trình thí nghiệm.
thành câu C1.
lực kéo không?
-
Cho
HS
nêu
kết
quả
thí
-
Muốn
làm
giảm
lực
kéo
ta
nghiệm hoàn thành C1?
phải
làm
tăng
hay
giảm
độ
- Cho HS làm cá nhân câu C2?
- C2: Làm giảm độ nghiêng của
nghiêng
của
mặt
phẳng
mp
nghiêng

thể
làm
giảm
nghiêng.
lực.
2.TN:
- C2:
+ Tăng độ dài của tấm váng.
+ Giảm độ cao của vật kê.
Hoạt động 3: Rút ra kết luận:
- Cho HS đọc câu hỏi ở đầu
- Tiến hành đọc và làm cá nhân
I. Thí nghiệm:
ài?
câu hỏi ở đầu bài.
1. Vấn đề:
- Cho hS trả lời câu hỏi ở đầu
- Sẽ giúp công việc nhẹ nhàng
2. TN:
ài?
hơn.
3. Kết luận:
- Cho HS rút ra kết luận?
- HS rút ra kết luận:
- Dùng mặt phẳng nghiêng có
+ Dùng mặt phẳng nghiêng có
thể kéo vật lên với lực nhỏ hơn
thể kéo vật lên với lực nhỏ hơn
trọng lượng của vật.
trọng lượng của vật.
-
Mặt
phẳng
nghiêng
càng
GV: Phan Quang Hieäp
Naêm hoïc: 2014 - 2015
Tröôøng THCS Ñaï Long
Giaùo aùn Vaät líù 6
+
Mặt
phẳng
nghiêng
càng
nghiêng ít thì lực kéo vật càng
nghiêng ít thì lực kéo vật càng
nhỏ.
nhỏ.
Hoạt động 4: Vận dụng:
-
Gv
hướng
dẫn
cho
HS
về
- HS tự lấy ví dụ.
II. Vận dụng:
nhà làm câu C3?
C3: HS tự làm.
-
Cho
HS
Làm

nhân
câu
- C4: Đi lên dốc thoải dễ đi hơn
C4: Đi lên dốc thoải dễ đi hơn
C4?
mặt phẳng nghiêng càng ít đốc
mặt phẳng nghiêng càng ít đốc
thì càng đỡ tốn lực.
thì càng đỡ tốn lực.
-
Cho
HS
Làm

nhân
câu
- C5: đáp án C
C5: Đáp án C
C5?
IV. Củng cố:
- Cho HS đọc ghi nhớ SGK?
- Kể một số ứng dụng của mặt phẳng nghiêng trong thực tế?
V. Hướng dẫn về nhà:
- Về nhà đọc phần có thể em chưa biết.
- Về nhà xem lại các cách làm.
- Học ghi nhớ SGK. Chuẩn bị nội dung cho bài tiếp theo.
VI. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
GV: Phan Quang Hieäp
Naêm hoïc: 2014 - 2015
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM

Giáo án bài "Mặt phẳng nghiêng"

Giáo án điện tử môn Vật lí lớp 6 mà hệ thống giáo án VnDoc.com giới thiệu trước đây giúp học sinh nêu được tác dụng của mặt phẳng nghiêng làm giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực, sử dụng được mặt phẳng nghiêng phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ ra lợi ích của nó.... Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

Giáo án Vật lý lớp 6 bài Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giáo án Vật lí bài Đòn bẩy

BÀI: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 • Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.
 • Nêu được tác dụng của mặt phẳng nghiêng làm giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực.

2. Kĩ năng:

 • Sử dụng được mặt phẳng nghiêng phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ ra lợi ích của nó.
 • Làm TN kiểm tra độ lớn của lực kéo phụ thuộc độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng.

3. Thái độ:

 • Rèn kĩ năng đo đạt, cẩn thận, sáng tạo.

II. Chuẩn bị

 • GV: Tranh 14.1, 14.2.
 • HS: Lực kế, khối trụ, mặt phẳng nghiêng.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15’

ĐỀ:

1) Em hãy nêu tên các loại máy cơ đơn giản? Cho ví dụ về ứng dụng máy cơ đơn giản trong thực tế cuộc sống? (7đ)

2) Công dụng của máy cơ đơn giản? (3đ)

ĐÁP ÁN:

1) - Các loại máy cơ đơn giản là: đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng, ròng rọc. (4đ)

- VD: HS có thể lấy VD tùy ý, đúng được. (3đ)

2) - Máy cơ đơn giản giúp chúng ta làm việc dễ dàng hơn. (3đ)

3. Tiến trình:

GV tổ chức các hoạt động Hoạt động của học sinh Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới:
- GV nêu vấn đề cho HS đề xuất phương án giải quyết => Bài mới. - HS đề xuất phương án giải quyết.  

Hoạt động 2: Tìm hiểu thí nghiệm:

- Cho HS đọc thí nghiệm?

- GV cho HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm?

- GV gợi ý cho HS trong quá trình thí nghiệm.

- Cho HS nêu kết quả thí nghiệm hoàn thành C1?

- Cho HS làm cá nhân câu C2?

- Đọc phần thí nghiệm.

- Nhận dụng cụ TN và làm TN.

- Hoàn thành TN và thống nhất ghi kết quả vào bảng hoàn thành câu C1.

- C2: Làm giảm độ nghiêng của mp nghiêng có thể làm giảm lực.

I. Thí nghiệm:

1. Vấn đề:

- Dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm lực kéo không?

- Muốn làm giảm lực kéo ta phải làm tăng hay giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng.

2. TN:

- C2:

 • Tăng độ dài của tấm ván.
 • Giảm độ cao của vật kê.

Hoạt động 3: Rút ra kết luận:

- Cho HS đọc câu hỏi ở đầu bài?

- Cho hS trả lời câu hỏi ở đầu bài?

- Cho HS rút ra kết luận?

- Tiến hành đọc và làm cá nhân câu hỏi ở đầu bài.

- Sẽ giúp công việc nhẹ nhàng hơn.

- HS rút ra kết luận:

 • Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.
 • Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực kéo vật càng nhỏ.

I. Thí nghiệm:

1. Vấn đề:

2. TN:

3. Kết luận:

- Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.

- Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực kéo vật càng nhỏ.

GA_vat_li6_mat_phang_nghi ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
GA_vat_li6_mat_phang_nghi ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
GA_vat_li6_mat_phang_nghi ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download