bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:40 PM | Lần xem 180 | Lần tải 0

Tröôøng THCS Nam Haø
GV:
Tuaàn 16
Tieát 16
Baøi 15 : ÑOØN BAÅY
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
I- MỤC TIÊU:
1 . Kiến thức:
Quy đinh theo chuẩn: Nêu được tác dụng của đòn bẩy. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.
Mức độ thể hiện cụ thể của CKTKN: [Thông hiểu]
Mỗi đòn bẩy đều có:
F2
O
A
F1
- Điểm tựa O (trục quay);
B
Hình 6.1
- Điểm tác dụng lực F1 là A;
- Điểm tác dụng của lực F2 là B;
Tác dụng của đòn bẩy là giảm và thay đổi hướng của lực tác dụng vào vật. Khi dùng đòn bẩy để nâng vật,
muốn lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng của vật thì ta phải đặt đòn bẩy sao cho khoảng cách OA phải lớn hơn
OB.
Lấy được ví dụ thực tế có sử dụng đòn bẩy, ví dụ như: trên Hình 6.1 để nâng
một hòn đá lên cao ta tác dụng
vào đầu A của đòn bẩy một lực F1 hướng từ trên xuống dưới thì đòn bẩy sẽ tác dụng lên hòn đá một lực F2
ằng trọng lượng của hòn đá tại điểm B và hướng từ dưới lên trên. Ta có F1 nhỏ hơnF2.
2. Kĩ năng:
Quy đinh theo chuẩn: Sử dụng được đòn bẩy phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ
lợi ích của nó.
Mức độ thể hiện cụ thể của CKTKN:
Vận dụng:
Sử dụng hợp lí các dụng cụ thông thường có ứng dụng của đòn bẩy để làm việc khi cần chúng.
- Một số ứng dụng của đòn bẩy được lợi về lực như búa nhổ đinh, kìm, kéo cắt kim loại, xe cút kít, cần cẩu
múc nước giếng,...
Giaùo AÙn Vaät Lyù 6
Tröôøng THCS Nam Haø
GV:
- Một số ứng dụng của đòn bẩy được lợi về đường đi như kéo cắt giấy,...
3. Trọng tâm: Nêu được tác dụng của đòn bẩy. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.
4. Thái độ: Cẩn thận, trung thực, nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đối với giáo viên: Các nhóm chuẩn bị:
- 1 lực
kế có GHĐ 2N trở lên , 1 khối trụ kim loại có móc , nặng 2N.
- 1 giá đỡ có thanh ngang có đục lỗ đều để treo vật và móc lực kế.
*Cả lớp:
- 1 vật nặng,
1 gậy, 1 vật kê để minh hoạ hình 15.2 (SGK)
- Tranh vẽ to 15.1 , 15.2, 15.3,15.4và bảng 15.1.
2. Đối với học sinh:
- Tìm hiểu trong thực tế một số công việc sử dụng đòn bẩy.
- Chuẩn bị trước nội dung bài 15 SGK.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Yêu cầu cần đạt
Hoạt động 1:
Giới thiệu -Kiểm tra (7 phút)
1. Bài cũ:
- HS nhớ lại các kiến thức cơ
- Gọi học sinh lên bảng chữa bài
ản của bài trước để xây dựng
14.1 và 14.2.
-HS lên bảng làm.
kiến thức mới của bài học.
- Nhắc lại tình huống thực tế và
-HS khác chú ý theo dõi nhận xét của
giới
thiệu
cách
giải
quyết
dùng
GV.
đòn bẩy như SGK để vào bài.
2. Giới thiệu bài :Tổ chức tình
huống học tập như SGK (3
phút).
- Tạo ra được sự cần thiết phải
tìm hiểu bài mới và gây hứng
thú cho HS.
-Trong
cuộc
sống
hàng
ngày
chúng ta thường dùng những khúc
cây để bẩy những vật nặng tử nơi
này
sang
nơi
khác,
những
khúc
cây lúc này trở thành những cái
đòn
ẩy.
Vậy,
đòn
ẩy

đặc
điểm gì?
Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy (15 phút )
Giới thiệu các hình vẽ
15.2,15.3
Quan sát tranh , nêu cấu tạo của
đòn bẩy: Đòn bẩy là vật có ba đặc
Mỗi đòn bẩy đều có:
Giaùo AÙn Vaät Lyù 6
Tröôøng THCS Nam Haø
GV:
điểm:
- Điểm tựa O (trục quay);Lực cản (do vật tác dụng).
Lực bẩy (do con người tác dụng).
Điểm tựa.
- Điểm tác dụng lực F1 là A;
- Điểm tác dụng của lực F2 là
B;
=> Nêu cấu tạo đòn bẩy

Giáo viên dùng hình vẽ phân
tích cho học sinh nắm rõ được:
Điểm tựa – Lực F1 (Có điểm tựa
đặt tại O1) – Lực F2 (Điểm tựa
02) => Hoàn thành câu hỏi C1
- Gv chốt ý cho HS ghi vở.
HS hoàn thành câu C1
C1 - Điểm tựa là O.
Điểm tác dụng của lực F1, O1.
Điểm tác dụng của lực F2, O2.
HS ghi vở.
Hoạt động 3: Tìm hiểu xem đòn bẩy giúp con người
làm việc dễ dàng hơn như thế nào (10 phút )
Đặt vấn đề:
Yêu cầu HS đọc mục 1, quan
sát hình 15.4 => cho biết các điểm
O,O1,O2 là gì?
Các nhóm dự đoán vấn đề nêu
ở mục 1.
- O là điểm tựa
O1: Điểm đặt lực cản (P Của vật)
O2: Điểm đặt lực kéo.
Muốn lực nâng vật nhỏ hơn trọng
lượng của vật thì khoảng cách:
OO1> OO2
OO1= OO2
OO12
Tác dụng của đòn bẩy là
giảm và thay đổi hướng của
lực tác dụng vào vật. Khi dùng
đòn bẩy để nâng vật, muốn lực
nâng vật nhỏ hơn trọng lượng
của vật thì ta phải đặt đòn bẩy
sao cho khoảng cách OA phải
lớn hơn OB.
Lấy được ví dụ thực tế có sử
dụng đòn bẩy, ví dụ như: trên
Hình 6.1 để nâng
một hòn đá
lên cao ta tác dụng vào đầu A
của đòn bẩy một lực F1 hướng
Muốn kiểm tra dự đóan ta phải
làm thí nghiệm.
+Thí nghiệm:
Yêu cầu nhóm trưởng nhận
dụng cụ, tiến hành đo rồi ghi kết
Nhận dụng cụ, phân công việc làm.
Nhóm trưởng báo cáo kết quả.
=>Thảo luận.
từ trên xuống dưới thì đòn bẩy
sẽ tác dụng lên hòn đá một lực
F2 bằng trọng lượng của hòn
đá tại điểm B và hướng từ dưới
lên trên. Ta có F1 nhỏ hơnF2.
quả vào bảng 15.1.
Ghi kết quả thí nghiệm vào
ảng phụ.
=> xác định dự đoán đúng.
+Rút ra kết luận:
Cho HS trả lời câu hỏi C3.
Muốn lực nâng vật nhỏ hơn
trọng lượng vật thì phải làm cho
khoảng cách từ điểm tựa đến điểm tác
dụng của lực nâng lớn hơn khoảng
cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của
trọng lượng vật.
Nhấn mạnh trường hợp OO2
-HS ghi vở.
OO1
Gv chốt ý cho HS ghi vở.
Hoạt động 4: Củng cố – vận dụng - Dặn dò: (3 phút)
Giaùo AÙn Vaät Lyù 6
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:40 PM


Thư viện giáo án điện tử VnDoc.com xin giới thiệu đến các thầy cô giáo, giáo án bài “Đòn bẩy” trong chương trình Vật lí lớp 6. Thông qua giáo án này, giáo viên giúp học sinh biết sử dụng được đòn bẩy phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ lợi ích của nó... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.


Giáo án bài "Đòn bẩy"Giáo án Vật lý lớp 6 bài Sự nóng chảy và sự đông đặc


Giáo án Lực kế, phép đo lực, trọng lượng và khối lượngBÀI 15: ĐÒN BẨY


I. Mục tiêu


1 . Kiến thức:


Quy đinh theo chuẩn: Nêu được tác dụng của đòn bẩy. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.


Mức độ thể hiện cụ thể của CKTKN: [Thông hiểu]
  • Tác dụng của đòn bẩy là giảm và thay đổi hướng của lực tác dụng vào vật. Khi dùng đòn bẩy để nâng vật, muốn lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng của vật thì ta phải đặt đòn bẩy sao cho khoảng cách OA phải lớn hơn OB.

  • Lấy được ví dụ thực tế có sử dụng đòn bẩy, ví dụ như: trên Hình 6.1 để nâng một hòn đá lên cao ta tác dụng vào đầu A của đòn bẩy một lực F1 hướng từ trên xuống dưới thì đòn bẩy sẽ tác dụng lên hòn đá một lực F2 bằng trọng lượng của hòn đá tại điểm B và hướng từ dưới lên trên. Ta có F1 nhỏ hơn F2.


2. Kĩ năng:


- Quy đinh theo chuẩn: Sử dụng được đòn bẩy phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ lợi ích của nó.


- Mức độ thể hiện cụ thể của CKTKN:


Vận dụng: Sử dụng hợp lí các dụng cụ thông thường có ứng dụng của đòn bẩy để làm việc khi cần chúng.  • Một số ứng dụng của đòn bẩy được lợi về lực như búa nhổ đinh, kìm, kéo cắt kim loại, xe cút kít, cần cẩu múc nước giếng,...

  • Một số ứng dụng của đòn bẩy được lợi về đường đi như kéo cắt giấy,...


3. Trọng tâm: Nêu được tác dụng của đòn bẩy. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.


4. Thái độ: Cẩn thận, trung thực, nghiêm túc.


II. Chuẩn bị


1. Đối với giáo viên: Các nhóm chuẩn bị:  • 1 lực kế có GHĐ 2N trở lên, 1 khối trụ kim loại có móc, nặng 2N.

  • 1 giá đỡ có thanh ngang có đục lỗ đều để treo vật và móc lực kế.


*Cả lớp:  • 1 vật nặng, 1 gậy, 1 vật kê để minh hoạ hình 15.2 (SGK).

  • Tranh vẽ to 15.1, 15.2, 15.3,15.4 và bảng 15.1.


2. Đối với học sinh:  • Tìm hiểu trong thực tế một số công việc sử dụng đòn bẩy.

  • Chuẩn bị trước nội dung bài 15 SGK.


III. Hoạt động dạy học


Hoạt động của GVHoạt động của HSNội dung cần đạt
Hoạt động 1: Giới thiệu -Kiểm tra (7 phút)

1. Bài cũ:


- Gọi học sinh lên bảng chữa bài 14.1 và 14.2.


- Nhắc lại tình huống thực tế và giới thiệu cách giải quyết dùng đòn bẩy như SGK để vào bài.


2. Giới thiệu bài: Tổ chức tình huống học tập như SGK (3 phút).


- Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường dùng những khúc cây để bẩy những vật nặng tử nơi này sang nơi khác, những khúc cây lúc này trở thành những cái đòn bẩy. Vậy, đòn bẩy có đặc điểm gì?- HS lên bảng làm.


- HS khác chú ý theo dõi nhận xét của GV.


- HS nhớ lại các kiến thức cơ bản của bài trước để xây dựng kiến thức mới của bài học.

- Tạo ra được sự cần thiết phải tìm hiểu bài mới và gây hứng thú cho HS..pdf GA_vat_li6_don_bay.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf GA_vat_li6_don_bay.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc GA_vat_li6_don_bay.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download